Menținerea deciziei de respingere a unei oferte în etapa de reevaluare a ofertelor. Încălcarea autorității de lucru judecat. Caracterul obligatoriu al deciziei CNSC .

Decizie selecţionată de Florin IRIMIA – Preşedinte executiv AEXA

Revista AEXA – iulie-august 2016

Analizând prezenta cauză prin raportare la susținerile părților și documentele aflate la dosar, Consiliul constată că motivele de respingere, comunicate contestatoarei prin adresa nr. …, se regăsesc și în adresa anterioară de comunicare a rezultatului procedurii nr. … din data de 25.02.2015 asupra cărora Consiliul s-a pronunțat prin Decizia nr. …/22.03, stabilind nelegalitatea acestora, după cum urmează: – paginile … din decizie: «Motivele care au condus la respingerea ofertei contestatorului, ca și temeiul legal al acestora, observă Consiliul că au variat de la prima evaluare la cea de a doua, autoritatea contractanta adoptând soluții de respingere legate inițial de neîndeplinirea criteriilor de calificare, pentru ca, în prezent, să susțină că propunerea tehnică nu respectă documentația de atribuire. Având în vedere varietatea motivelor identificate de-a lungul evaluărilor efectuate, dar și categoriile distincte cărora le sunt circumscrise acestea (criteriilor de calificare, propunerii tehnice), Consiliul constată nerespectarea, de ăatre comisia de evaluare, pe de o parte, a atribuțiilor instituite de legislția achizițiilor publice în etapa de evaluare a ofertelor, iar, pe de alta parte, a deciziei instanței de judecată. Astfel, la art.72 alin.2 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile ulterioare, legiuitorul a evidenpat expres atribupile comisiei de evaluare în cadrul etapei de evaluare a ofertelor, printre acestea regasindu-se, la lit.b, atribupa de „verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanp/candidap, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire”, iar, la lit.f, atribuția de „verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanp, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptivă. ” Din lecturarea întregului alineat menționat și, în special, a conținutului celor două litere la care s-a facut referire, rezultă că, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare are obligația de a evalua ofertele sub toate aspectele, în mod integral, spre a identifica oricare motiv de respingere, neexistând posibilitatea identificării altor motive de respingere a ofertelor ulterior primei evaluări. Cu alte cuvinte o reevaluare nu poate constitui prilej de identificare a noi motive de respingere a ofertelor, în cazul în care cele deja identificate au fost infirmate, în speța de față, de instanța de judecată. O interpretare contrară, asemeni comportamentului adoptat de autoritatea contractanăa din prezenta speță, ar conduce la situații absurde și anume la invocarea la nesfârșit a unor noi motive de respingere a unei oferte, cu ocazia fiecarei reevaluări. Este evident că, prin instituirea unor dispozițiile legale exprese ca cele susenunțate, legiuitorul a dorit să înlăture comportamente de tipul celui adoptat de autoritatea contractantă în speța de față, care conduc, indubitabil, la prelungirea în mod nejustificat a procedurilor de atribuire, cu consecința pierderii fondurilor si a neexecutării lucrărilor pentru care s-au obținut respectivele fonduri. Nu poate fi ignorat faptul că, față de considerentele care au stat la baza pronunțării deciziei nr.3658/10.11.2015, de către Curtea de Apel , considerente care fac corp comun cu dispozitivul deciziei, reevaluarea ofertei contestatorului trebuia efectuată în limitele în care s¬a pronunțat instanța de judecată, respectiv autoritatea contractantă avea obligația de a constata, reevaluând oferta contestatorului, că acesta îndeplinește criteriile de calificare ce, inițial, au fost considerate neîndeplinite. Cum nici în dispozitivul deciziei și nici în motivare ei nu s-a dispus efectuarea, de către comisia de evaluare, a altor demersuri (ex: solicitare de clarificări), ci doar s-au infirmat motivele de respingere a ofertei contestatorului, rezultă că obligația care revenea comisiei de evaluare era aceea de reevaluare a ofertei acestuia fără a mai solicita alte clarificări. Relativ la propunerea tehnică a contestatorului, Consiliul constată că doar în aparență comisia de evaluare nu a respectat dispozițiile art.72 alin.2 lit.f din hotărârea de guvern, deoarece respectiva propunere tehnică a fost analizată chiar cu ocazia primei evaluări a ofertelor, comisia de evaluare consemnând în procesul – verbal intermediar nr.3, înregistrat sub nr…, precum și în raportul procedurii de atribuire nr…., că oferta este conformă din punct de vedere tehnic. Astfel fiind, în condițiile în care, cu ocazia primei evaluări, comisia de evaluare a concluzionat că propunerea tehnică a contestatorului respectă cerințele documentației de atribuire, concluzie susținută si de expertul tehnic cooptat, Consiliul reține că motivele de respingere a ofertei contestatorului, constând în faptul că propunerea tehnică nu ar respecta cerințele documentației de atribuire, reținute în urma celei de a doua reevaluări, sunt unele artificiale, menite să înlăture oferta contestatorului din cadrul procedurii. Practic, comisia de evaluare s-a dezis de decizia anterioră privind propunerea tehnică a contestatorului, independent de intervenția C.N.S.C. sau a instanței de judecată, comportament ce nu poate fi considerat decăt unul abuziv, cu atât mai mult cu această nouă decizie nu mai are la bază vreun raport al expertului cooptat. În sensul că odată constatată nelegalitatea motivelor de respingere a unei oferte autoritatea contractantă este ținută sa procedeze la reevaluarea ofertei fără a o putea declara din nou neconformă și/sau inacceptabilă, s-a pronunțat și practica judiciară, relevante fiind decizia nr.5838/2/2013, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș și decizia nr.2624/2008, pronunțată de Curtea de Apel – Secția a VlII-a de contencios administrativ și fiscal. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul reține motivele de respingere a ofertei contestatorului ca fiind neîntemeiate, iar decizia de respingere a respectivei oferte ca fiind nelegală» . În paginile de mai sus au fost redate, în extras, considerentele și dispozitivul deciziei nr. …/22.03 pentru a evidenția nelegalitatea precedentului act al autorității de respingere și declarare neconformă a ofertei contestatoarei, în cuprinsul ei, Consiliul evidențiind că respectiva ofertă nu putea fi respinsă ca neconformă. Raportat la situația prezentată, Consiliul constată că autoritatea contractantă, în reevaluarea ofertei contestatoarei, impusă prin decizia susmentionată, a încălcat prevederile art. 280 alin. (1) respectiv: „Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă” și alin. (3), respectiv: „Decizia Consiliului este obligatorie pentru părti, contractul de achizitie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută” din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, care impun ca aceasta, în derularea ulterioară a procedurii de atribuire, să respecte atăt dispozitivul căt și motivarea deciziei Consiliului. Totodată, din susținerile părților nu rezultă că decizia anterioară a CNSC ar fi atacată cu plângere la Curtea de Apel, situatie în care, rămânând definitivă, soluția pronunțată este obligatorie pentru părti. În consecintă, ORAȘUL … nu putea ignora decizia Consiliului și dispozițiile legale aplicabile, constatate a fi încălcate cu ocazia reevaluării ofertei contestatoarei. Pe de altă parte, existând autoritate de lucru judecat, nu se pot repune în discuție cele statuate odată de Consiliu cu privire la nelegalitatea respingerii și declarării neconforme a ofertei SC … SRL, Consiliul neputând infirma cele stabilite anterior, Curtea de Apel fiind singura competentă în acest sens. Prin ultimul său act de evaluare, se constată că autoritatea contractantă a reanalizat oferta cu încălcarea celor statuate de Consiliu. În consecință, demersurile de executare întreprinse de autoritatea contractantă sunt în contradictie cu cele decise de Consiliu în decizia anterioară, potrivit cărora: „Consiliul reține că motivele de respingere a ofertei contestatorului, constând în faptul că propunerea tehnică nu ar respecta cerințele documentației de atribuire, reținute în urma celei de a doua reevaluări, sunt unele artificiale, menite să înlăture oferta contestatorului din cadrul procedurii”. În acest sens, Consiliul consideră relevantă decizia civilă nr. 2369 din 7 iunie 2012 pronunțată de Curtea de Apel, Secția a VlII-a de contencios administrativ și fiscal: „Ulterior exercitării căii administrativ-jurisdicționale a contestației, după ce decizia organului administrativ- jurisdicțional este emisă în condițiile legii, părțile (contestatoarea, autoritatea contractantă, intervenienții) nu se pot dezice de cele statuate, fiind ținute să respecte decizia organului cu activitate administrativ-jurisdicțională. Un nou control de legalitate din partea Consiliului nu poate avea loc prin raportare la critici ce au fost deja soluționate în cadrul primei etape de contestații și nici nu poate constitui un temei pentru verificarea unui act ce a făcut obiectul controlului anterior al Consiliului”. Pentru considerentele enunțate, în baza art. 278 alin. (2) și (4) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziȚie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul admite, în parte, contestația formulată de SC … SRL, în contradictoriu cu … și anulează rezultatul procedurii consemnat în adresele de comunicare și în raportul procedurii de atribuire în partea ce privește evaluarea ofertei contestatoarei. Obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei decizii, pentru considerentele expuse în motivare, la reevaluarea ofertei SC SRL, cu luarea în considerare și respectarea Deciziei CNSC nr. …/22.03. În baza art. 278 alin. (6) din ordonanța de urgență, Consiliul dispune continuarea procedurii de achiziție publică. La punerea în aplicare a dispozițiilor din prezenta decizie, părțile vor avea în vedere că aceasta este obligatorie, conform art. 280 alin. (1) și (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și că au dreptul de a o ataca cu plângere, în concordanță cu art. 281 din același act normativ. .

]]>