Ordinul nr. 773/ 25.11.2015 al Președintelui A.N.A.P.

1 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, și stabilește modul în care autoritățile contractante pot reacționa la observațiile și recomandările formulate de ANAP pe marginea documentațiilor de atribuire. Astfel, autoritățile contractante vor avea o serie de obligații de îndeplinit în scopul accelerării procesului de răspuns și modificare a documentațiilor de atribuire, premergătoare publicării anunțului/invitației de participare în SEAP. Spre exemplu, în termen de maximum 15 zile de la primirea observațiilor A.N.A.P. pe documentația de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să reîncarce în SEAP documentația. În caz contrar, se consideră că modificările necesare sunt substanțiale astfel încât documentația va fi considerată una nouă, necesitând reluarea întregului proces de evaluare prevăzut la art. 33  din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare. În același timp, autoritățile contractante trebuie să țină seama de o serie de obligații și principii încă din faza de elaborare a documentațiilor de atribuire. „Considerăm că autoritățile contractante se asigură de rigurozitatea întocmirii documentațiilor de atribuire, avizându-le la nivelul compartimentelor interne de specialitate înaintea transmiterii lor către A.N.A.P.  De asemenea, autoritățile contractante se vor asigura că documentațiile reflectă necesități reale, având drept scop final achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări în condiții de eficiență și regularitate. Elaborarea unor documentații de calitate înseamnă, implicit, eficientizarea procesului de evaluare și evitarea supraîncărcării personalului ANAP”, a declarat Roxana Mînzatu, președintele Agenției. Ordinul nr. 773/2015 al Președintelui ANAP a fost elaborat având la bază obiectivele și direcțiile de acțiune cuprinse în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin HG nr. 901/2015, între care implementarea unui control ex-ante eficient al documentațiilor de atribuire. Textul actului normativ poate fi consultat pe site-ul ANAP la secțiunea Legislație sau accesând următorul link:http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/ORDIN++nr.+773+25-10-2015.pdf/46b08344-69ad-4588-b2e9-f64bfaed4f67 Notă: Prevederile articolului 33 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care face referire Ordinul nr 773/2015: (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz. (2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:

  1. a) emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau
  2. b) informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.
(2^1) Documentaţia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data repostării acesteia în SEAP. (3) Documentele transmise în SEAP de către autorităţile contractante vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. (4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Acest document nu are caracter de document public.   Sursa: anrmap.ro]]>

Proiectele de legi publicate pe siteul Agentiei Nationale pentru Achizitii publice

  Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, forma inițială – publicat la 30.09.2015 Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire…

Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale

Proiect lege privind achizițiile sectoriale, forma inițială – publicat la 24.09.2015 Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect…

Proiect Lege privind achiziţiile publice

Proiect Lege privind achiziţiile publice – forma inițială – publicat în data de 22.07.2015 Proiect Lege privind achiziţiile publice, forma rezultată în urma consultării publice –  …
Source: Transparenta decizionala – ANAP]]>

Achizițiile publice online și utilizarea mijloacelor electronice în Strategia națională privind achizițiile publice (II)

La punctul G al Strategiei intitulat Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-lines-a prevăzut că un nou sistem electronic destinat achiziţiilor electronice (SICAP) va fi lansat cu scopul de a facilita activitatea autorităților contractate în procesul organizării și funcționării achizițiilor publice și în egală măsură accesul și participarea operatorilor economici la aceste proceduri prin adoptarea în primul rând a unor modalități accesibile de aplicare și o abordare mai ușoară și funcțiuni ale sistemului explicative/intuitive.

În sensul ducerii la bun sfârșit a celor propuse s-a lansat Proiectul SICAP care are ca scop, printre altele, creșterea ușurinței în utilizare, atât pentru companii și autoritățile contractante, prin creșterea flexibilității și modularităţii, prin implementarea de filtre de căutare sensibile (definite de utilizatori), prin implementarea de notificări automate și prin crearea de posibilități de căutare avansată și de raportare a informațiilor publice. În special noul sistem SICAP va urmări punerea în aplicare a tuturor recomandărilor descrise în documentul Comisiei Europene intitulat Golden Book on Eprocurement și se va asigura că nu există bariere de ordin financiar sau tehnic care să limiteze accesul companiilor străine la piața românească de achiziţii.

Ca orice alt sistem informatic, acesta poate fi util doar dacă se acordă o atenție deosebită (…) operaționalizării sistemului pentru a permite extragerea de date relevante și de indicatori cheie de performanță, pentru a putea monitoriza sistemul de achiziţii şi semnala orice comportament neconform neadecvat.

Viitorul SICAP este conceput într-un mod în care permite o tranziție lină in viitor la achiziţii publice realizate integral on-line (de la publicarea electronică a anunțurilor de participare,depunerea online a ofertelor şi atribuirea efectivă a contractului). SICAP va avea posibilitatea de a adăuga noi module funcţionale, cum ar fi de deschiderea electronică a ofertelor, facturarea electronică și plata.

The following content is accessible for members only, please sign in.

Experienţa similară a terţul susţinător analizată prin prisma întrebărilor preliminare din Cauza PARTNER (C- 324/14)

Ecaterina Milica Dobrotă, Vicepreşedinte AEXA

În majoritatea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, terţul susţinător a devenit o prezenţă constantă. Daca e benefică sau nu existenţa lui, abia în partea de implementare a contractului putem să observăm. E o întrebare dificilă care necesită un studiu amplu, mai ales asupra contractele ce nu se finalizează ori nu s-au finalizat la timp.

Ceea ce se dorea a fi excepţie prin art. 48 alin. 3) din Directiva 18 /2004[1] (respectiv ofertatul să facă dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacităţilor tehnice şi profesionale doar dacă resursele proprii nu sunt suficiente) se constată a fi o practică în licitaţii.

Fără acest terţ operatorul susţinut nu poate câştiga un contract, întrucât resursele primului sunt integrate în cele ale ofertantului, înainte de atribuirea contractului.

Acest mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţelor de calificare nu se regăseşte numai în peisajul românesc, el poate fi întâlnit şi în alte state, cum ar fi în Italia, Spania, Polonia etc.

Problematica terţului o voi supune atenţiei prin intermediul unei speţe din Polonia- Cauza C-324/14 Partner Apelski Dariusz împotriva Zarząd Oczyszczania Miasta[2], pentru care au fost date publicităţii, în 8 septembrie 2015, Concluziile Avocatului General al CJUE, Niilo Jääskinen.

Cauza în discuţie este interesantă atât din punct de vedere al interpretării resurselor pe care le poate pune la dispoziţie terţul susţinător al experienţei similare, dar şi din perspectiva cerinţelor de calificare ce trebuie îndeplinite, funcţie de numărul de loturi la care un ofertant doreşte să participe. Partea privind terţul va fi analizată în prezentul articol, iar pentru cea referitoare la loturi îndemn cititorii a lectura întreaga speţă C 324/14.

The following content is accessible for members only, please sign in.