CJUE, 24 mai 2016, MT Højgaard A/S, Züblin A/S vs Banedanmark, C 396/14 „Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Competența Curții – Calitate de instanță a organului de trimitere – Contract de achiziții publice în sectorul infrastructurilor feroviare – Procedură negociată – Directiva 2004/17/CE – Articolul 10 – Articolul 51 alineatul (3) – Principiul egalității de tratament a ofertanților – Grup compus din două societăți care a fost admis în calitate de ofertant – Ofertă depusă de una dintre cele două societăți, în nume propriu, cealaltă societate fiind declarată în faliment – Societate considerată aptă să fie admisă, singură, ca ofertant – Atribuirea contractului acestei societăți”

Decizie selectată de Ecaterina-Milica DOBROTĂ – Vicepreşedinte AEXA

Revista AEXA – iulie-august 2016

Principiul egalității de tratament a operatorilor economici, care figurează la articolul 10 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale coroborat cu articolul 51 din aceasta, trebuie interpretat în sensul că o entitate contractantă nu încalcă principiul respectiv atunci când îl autorizează pe unul dintre cei doi operatori economici care au făcut parte dintr un grup de întreprinderi care a fost invitat ca atare să depună o ofertă de către entitatea menționată să se substituie grupului amintit ca urmare a dizolvării acestuia și să participe în nume propriu la o procedură negociată de atribuire a unui contract de achiziții publice, cu condiția de a se stabili, pe de o parte, că acest operator economic îndeplinește singur cerințele stabilite de entitatea menționată și, pe de altă parte, că continuarea participării sale la procedura amintită nu atrage o deteriorare a situației concurențiale a celorlalți ofertanți.

]]>