Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Avocat Florin IRIMIA

Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Prin contestaţiile nr. …. si … din 08.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. …… si respectiv nr. ….. din 08.07.2009, depuse de SC S.T. SA, cu sediul in …………….., împotriva deciziei prin care oferta sa a fost declarata inacceptabila de către Consiliul Judeţean …………., având sediul în ……………., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisa, derulata in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., contestatoarea a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. …….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Prin contestaţiile nr. …… si ………… din 09.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ……… si respectiv …………. din 12.01.2009, depuse de S.C. D. SRL, cu sediul în ………….., împotriva deciziei de atribuire a contractului nr. …… din 03.12.2008, prin care a fost declarata câştigătoare oferta depusa de SC O.C. SRL in asociere cu SC T.A. SRL, iar oferta petentei a fost declarata inacceptabila, emisa in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, contestatoarea a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având in vedere că acestea au fost formulate in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, in conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

DECIDE

In temeiul dispoziţiilor alin. (2) al art. 278 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, admite in parte contestaţiile nr. …… si …….. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ……….., si anulează raportul procedurii nr. …….. din 29.12.2008, precum si adresele de comunicare a rezultatului procedurii.

Obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

Capătul de cerere constând in constatarea de către Consiliu ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila se va respinge, ca inadmisibil.

În temeiul alin. (7) al art. 278 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliul ia act de renunţarea la contestaţiile nr. .. si ….. din 08.01.2009, de către SC S.T. SA.

Prezenta decizie este executorie si obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere in termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Consiliul  a fost legal sesizat şi este competent,  potrivit dispoziţiilor art.  266 alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a Guvernului nr. 34/2006, să soluţioneze contestaţiile de faţă.

Prin contestaţiile nr. 15 si 16 din 08.01.2009, SC S.T. SA, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ………., a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. ……….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Similar, prin contestaţiile nr. ….. si ……….. din 09.01.2009, SC D. SRL, în contradictoriu cu aceeaşi autoritatea contractantă, a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante privind rezultatul procedurii, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Autoritatea contractanta a comunicat Consiliului prin adresele nr. …. si …… din 14.01.2009, punctul său de vedere asupra contestaţiilor depuse de SC D. SRL si documentele dosarului achiziţiei publice.

In argumentarea probatorie a contestaţiilor, SC S.T. SA menţionează ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe motivul depunerii certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original.

Petenta apreciază ca, atat timp cat copia legalizata este echivalenta din punct de vedere juridic si legal cu prezentarea actului in original, oferta sa, pentru un astfel de motiv, a fost respinsa in mod nelegal.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ………. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

–  anunţul de participare nr. …………./08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………./09.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008.

SC D. SRL arata ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe  motivul  ca,  in  documentele  sale de calificare,  certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost depus, in copie legalizata, si nu in original, cu toate ca, dupa cum a fost consemnat in procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, in cadrul respectivei şedinţe a fost prezentat si originalul actului in cauza.

Petenta apreciază ca decizia autorităţii contractante de respingere a ofertei sale pentru un astfel de motiv contravine dispoziţiilor art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, celor ale art. 93 si următoarelor din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, precum si art. 1188 din Codul Civil.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ……. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

-anunţul de participare nr. ………../08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………1/29.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………… din 24.11.2008.

La solicitarea Consiliului, prin adresa nr. 285 din 16.01.2009, autoritatea contractanta a precizat ca, fata de contestaţia depusa de SC S.T. SA, nu poate formula punct de vedere deoarece respectiva societate nu i-a înaintat contestaţia depusa la Consiliu in termenul prevăzut de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Prin adresa nr. …… din 16.01.2009, Consiliul a solicitat SC S.T. SA ca, in termen de cel mult 5 zile, sa transmită Consiliului dovada îndeplinirii obligaţiei sale impusa de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 constând in înaintarea in termenul legal autorităţii contractante a copiilor contestaţiilor depuse la Consiliu.

Prin adresa nr. …… din 20.01.2008, SC ST SA a renunţat la contestaţii, urmând ca, in temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul sa ia act de renunţarea de către contestatoare la contestaţiile nr. ….. si …… din 08.01.2008, in contradictoriu cu Consiliul Judeţean …………

Referitor la contestaţiile depuse de SC D. SRL, prin punctul sau de vedere, autoritatea contractanta a precizat ca respectivul ofertant a depus certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original, asa cum in mod expres a fost solicitat prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, motiv pentru care oferta societăţii constatatoare a fost considerata inacceptabila, ca fiind depusa de un ofertant care nu a îndeplinit cerinţele minime de calificare.

Autoritatea contractanta menţionează ca nu s-a permis completarea ulterioara a documentelor de calificare cu depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original, deoarece prin documentaţia de atribuire a fost menţionata expres descalificarea ofertanţilor care nu prezintă vreunul din documentele de calificare asa cum acestea au fost solicitate.

Autoritatea contractanta precizează ca, insasi menţiunea „este valabil numai in original” conţinuta de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, formează convingerea sa ca orice alta forma a respectivului act nu poate fi valabila.

Din verificarea documentelor depuse la dosarul cauzei, Consiliul a constatat:

Procedura de licitaţie deschisa organizata de Consiliul Judeţean ………… in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., a fost iniţiata prin anunţul de participare publicata in SEAP sub nr. …………. din 08.10.2008, in care s-au menţionat: împărţirea lucrării in doua loturi, astfel: lotul nr. 1 – tronson I…………..; lotul nr. 2 -tronson II: ……….; valoarea estimata a contractului, fara TVA – …………. lei; criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut; cerinţe de calificare privind situaţia personala a ofertanţilor, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea in registrul comerţului sau al profesiei – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (valabil numai in original potrivit menţiunilor emitentului); data limita de depunere a ofertelor – 24.11.2008, ora 10:00; data deschiderii ofertelor – 24.11.2008, ora 11:00.

Din documentaţia de atribuire, in cauza prezintă relevanta cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pct. V.2.) din fisa de date a achiziţiei prin care ofertanţilor le-a fost impusa prezentarea “certificatului constatator – valabil – potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”.

Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008 a menţionat depunerea ofertelor de către un număr de …. ofertanţi, din care ………. au depus oferta pentru lotul nr. 1, in dreptul SC D. SRL fiind menţionata depunerea “certificatului constatator – valabil – emis de Oficiul Registrului Comerţului”.

Raportul procedurii de atribuire nr. …….. din 29.12.2008, a menţionat descalificarea ofertei SC D. SRL ca inacceptabila, temeiul de drept invocat fiind dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006.

Motivul respingerii respectivei oferte a fost constituit de prezentarea de către societatea contestatoare a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu conform specificaţiilor emitentului – Oficiul Registrului Comerţului – in original, formă solicitata si in documentaţia de atribuire, fisa de date a achiziţiei, cap. V.2 -capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

In raport este menţionata precizarea pet. V.5) din fisa de date a achiziţiei constând in descalificarea ofertanţilor in cazul neprezentarii tuturor documentelor in forma solicitata de achizitor.

Decizia de respingere a ofertei astfel stabilita a fost comunicata petentei prin adresa nr. ………… din 30.12.2008.

Raportat la susţinerile părţilor, actele depuse la dosarul cauzei si normele legale aplicabile in materie, Consiliul constata:

Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. ……… din 29.10.2008 a fost depus de SC D. SRL, in copie legalizata, sub încheierea de legalizare nr. ……. din 18.11.2008.

Apreciind ca actul in cauza nu a fost prezentat in forma solicitata prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, respectiv, in original, autoritatea contractanta a considerat oferta petentei inacceptabila, incadrand-o in categoria celor prevăzute de dispoziţiile art. 36 alin. (1)    lit. b) din HG nr. 925/2006, ca fiind depusa de un ofertant care nu a indeplinit cerinţele minime de calificare.

Intr-o atare situaţie prezintă relevanta dispoziţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, potrivit căreia una din competentele notarilor publici prevăzuta de art. 8 lit. i) este legalizarea copiilor de pe înscrisuri. Conform art. 4 din respectiva lege “actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege”, respectiv, copia legalizata a certificatului constatator are aceeaşi autoritate publica si forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Astfel, prin depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, SC D. SRL a indeplinit cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pet. V.2.) din fisa de date a achiziţiei constând in prezentarea   “certificatului   constatator   –   valabil   –   potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”, copia legalizata a actui depusa la procedura fiind de autoritate publica si având aceeaşi forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Prin urmare, in cauza nu prezintă relevanta dispoziţiile art. 77 alin. (1) din HG nr. 925/2006 conform cărora “in cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp […]” si nici cele ale lit. a) a alin. (2) din acelaşi articol potrivit cărora “prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului”, documentul “certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului” nefiind omis din documentele de calificare, copia legalizata echivalând cu depunerea originalului documentului.

Potrivit art. 11 alin. (3) din HG nr. 925/2006, in cazul în care ar fi existat incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte copia legalizata a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, autoritatea contractantă avea dreptul de a solicita confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză constând in solicitarea acestuia a depunerii originalului actului, cât şi de la Oficiul Registrului Comerţului emitent al actului, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 (rl), Registrul comerţului este public.

Pe de alta parte, relativ la dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol conform cărora “documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă”, copia legalizata trebuie considerata in mod cert edificatoare.

Fata de cele constatate, in baza dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, Consiliul urmează a admite in parte contestaţiile nr. …  si ………. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean până la care ofertanţii au dreptul de a depune contestaţie nu a fost menţionata. Relativ Iar adresa nr. ……… din 05.11.2008, Consiliul constata ca aceasta a fost emisa in perioada de suspendare a procedurii, contrar dispoziţiilor art. 277 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Va obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

]]>