Dictionar

DICTIONAR JURIDIC AL ACHIZITIILOR PUBLICE Definitiile notiunilor specifice materiei achizitiilor sunt extrase, in majoritate, din  continutul textelor legislative, nationale sau comunitare. In anumite cazuri, s-a procedat la adaptarea acestor definitii in scopul simplificarii intelegerii acestora. In randurile ce urmeaza sunt explicati succint principalii termeni utilizati in vocabularul achizitiilor publice. Acord-cadru – reprezinta acea conventie incheiata intre o autoritate contractanta si unul sau mai multi operatori economici (furnizori, prestatori de servicii, etc.) si care are ca obiect fixarea conditiilor in materie de pret, cantitati, si alte elemente esentiale ale contractelor de achizitie publica care urmeaza a fi incheiate. Agrement tehnic european – apreciere tehnica favorabila privind aptitudinea unui produs de a fi utilizat conform destinatiei sale, pe baza exigentelor esentiale de constructie (in functie de caracteristicile intrinseci ale produsului si de conditiile stabilite de utilizare), emisa de catre un organism agreat in acest scop de catre un Stat membru al Uniunii Europene; Avans – suma de bani alocata de catre autoritatea contractanta in favoarea unui operator economic executant de lucrari pentru executarea lucrarilor care fac obiectul contractului de achizitie publica. Avansul este acordat in baza unor situatii de lucrari aprobate de catre autoritatea contractanta. Nu este vorba de o plata definitiva ci de o esalonare ale carei scadente sunt fixate prin contract in functie de lucrarile executate corespunzator. Actualizare – operatie care consta in reajustarea pretului obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data limita de validitate a ofertelor (sau preturilor) si cea a inceperii lucrarilor sau prestarii serviciilor. Autoritate contractanta – Statul, autoritatile publice centrale si locale, organismele de drept public care doresc sa realizeze lucrari publice, sa apeleze la prestarea de servicii sau care au nevoie sa achizitioneze anumite bunuri. Calificare – reprezinta indeplinirea de catre un operator economic a tuturor conditiilor (juridice, tehnice, financiare) precum si a recomandarilor profesionale necesare pentru realizarea, in conformitate cu exigentele contractuale, a obiectului procedurii de achizitie publica. Calificarea poate imbraca forma unui agrement emis de catre organisme specializate abilitate in acest scop. Caiet de sarcini – documentele care precizeaza conditiile in care se desfasoara procedura de achizitie publica si executarea contractelor. Aceste documente sunt de trei tipuri: –   clauze generale aplicabile tuturor procedurilor de achizitie publica; –   clauze comune care fixeaza conditiile tehnice aplicabile procedurilor de achizitie publica care au drept obiect acelasi tip de lucrari, servicii sau bunuri; –  clauze speciale proprii fiecarei proceduri si care sunt stabilite de catre autoritatea contractanta in cauza. Candidat – executant de lucrari, furnizor de bunuri sau prestator de servicii care a solicitat participarea la o procedura de achizitii publice restransa sau negociata; Candidatura – reprezinta ansamblul documentelor prin care un participant la procedura de achizitie publica face dovada situatiei personale, a aptitudinii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare, a capacitatii tehnice si profesionale, in scopul obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv. Concurs de solutii – procedura care permite autoritatii contractante sa selectioneze si sa achizitioneze un plan sau un proiect prin selectie pe criterii concurentiale de catre un juriu, cu sau fara atribuirea de premii. Principalele domenii vizate de aceasta procedura sunt amenajarea teritoriului, proiecatarea urbanistica sau prelucrarea datelor. Contract de achizitie publica – conventia bilaterala incheiata cu titlu oneros  intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, si care are drept obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; Dematerializarea procedurilor – utilizarea procedeelor electronice pentru schimburile de informatii care intervin in cadrul procedurilor de achizitii publice. Deviz estimativ- document intocmit de catre executantul lucrarilor si care indica cuantumul lucrarilor pe categorii si determinat pe baza cantitatilor aproximative si a preturilor corespunzatoare. Drept special sau exclusiv – acel drept autorizat de catre o autoritate competenta    dintr-un Stat membru si care are drept efect de a rezerva unuia sau mai multor operatori economoci (numar limitat) exercitarea unei activitati specifice in domeniul anumitor servicii publice (de exemplu in sectorul energiei, transportului, etc.) Executant de lucrari – persoana fizica sau juridica care executa lucrari  ea insasi sau prin intermediul agentiilor sau sucursalelor sau care apeleaza la serviciile unor tehnicieni sau ale unor grupuri de antrepenori. Forta majora – cazul de forta majora este definit ca acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si irezistibil care are drept consecinta imposibiltatea totala sau partiala pentru una din partile contractante de a-si indeplini obligatiile contractuale care ii incumba. Forta majora este un caz exonerator de responsabilitate. Garantie – este angajamentul prin care furnizorul de produse sau executantul de lucarari se obliga fata de autoriatatea contractanta ca, pe perioda stipulata in contract, sa o protejeze impotriva oricarui prejudiciu sau paguba eventuala care ar putea surveni dupa receptionarea lucrarilor sau produselor, fie prin remedierea (repararea, refacerea) lucrarilor/produselor sau inlocuirea echipamentelor recunoscute defectuoase. Lot – realizarea lucrarilor, achizitionarea de produse sau servicii se poate efectua pe loturi grupate sau separate. Separarea pe loturi se face, in general: –  dupa natura lucrarilor sau produselor/serviciilor; –   in anumite cazuri, prin fractionarea lucrarilor, produselor/serviciilor de aceeasi natura atunci cand volumul prestatiilor nu permite realizarea de catre un singur operator economic; Alegerea formulei de lotizare (loturi grupate sau separate) se realizeaza in functie de ratiuni de eficacitate si depinde de importanta lucrarilor si eventual de localizarea lor geografica. Mijloace electronice – acele echipamente electronice utilizate pentru procesarea si stocarea de date utilizate in cadrul procedurii de achizitie publica si care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mecanisme electromagnetice. Oferta – actul juridic prin care un operator economic isi manifesta vointa de a participa la procedura de achizitie publica. Oferta este compusa din doua elemente: –  propunere financiara-  cuprinde informatiile referitoare la preturi, tarife si alte conditii financiare si comerciale necesare indeplinirii conditiilor specificate in documentatia de atribuire; –  propunere tehnica- parte a ofertei elaborata conform cerintelor tehnice cuprinse in caietul de sarcini sau documentatia descriptiva; Ofertant – operatorul economic care a depus oferta de participare la procedura de achizitie publica. Operator economic – orice executant de lucrari, prestator de servicii, furnizor de produse- persoana fizica sau juridica care ofera in mod licit pe piata lucrari, servicii sau produse. Penalitati – in caz de intarziere in executarea prestatiilor obiect al procedurii de achizitie publica, executantul lucrarilor, prestatorul de servicii sau furnizorul de produse poate sa fie obligat, conform clauzelor contractuale, la plata unor penalitati financiare care sunt deduse din sumele ce  i se cuvin. Persoana juridica – reprezinta acea colectivitate de persoane fizice avand calitate de subiect de drept distinct, cu organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu indreptat spre realizarea unui anume scop. In sens larg, persoana juridica se manifesta sub forma de institutii, asociatie, organizatie, societate comerciala, etc. Persoana juridica poate fi de drept public sau de drept privat: –  Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului; –  Persoana juridica de drept privat este acea entitate care a luat nastere in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau ale Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Prestator de servicii – orice persoana fizica sau juridica, inclusiv un organism public care ofera servicii pe piata. Pret – Pretul achizitiei publice poate fi fixat prin diferite modalitati, prezentand astfel mai multe forme: – Pret unitar – este definit in cadrul procedurii de atribuire prin raportare la o prestatie (lucrare, serviciu, produs) exprimata intr-o unitate de masura determinata (m², m³, tona, etc.); – Pret forfetar – este fixat pentru o lucrare, o parte dintr-o lucrare sau un ansamblu determinat de prestatii si care se aplica independent de modificarile eventuale care pot afecta, in timpul executarii contractului de achizitie publica, elementele de cost care au servit ca baza la elaborarea acestor preturi; – Pret ferm – este acel pret care nu variaza pe perioada executarii contractului si este in general aplicabil in cadrul procedurilor a caror executare nu depaseste un an; – Pret revizuibil – pret supus variatiei pe baza unor formule de calcul prevazute in contractul de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice. Procedura de atribuire – se constituie din etapele care trebuie  parcurse de catre autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie valabil. Procedura de atribuire imbraca mai multe forme: – licitatia deschisa – reprezinta procedura clasica, cea mai intalnita in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica depaseste pragurile minime stabilite de lege. Orice operator economic poate achizitiona documentatia de atribuire si poate depune oferta; – licitatia restransa – procedura in cadrul careia autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care vor fi selectati pentru a depune oferta; – dialogul competitiv – este procedura utilizata in cazul in care obiectul achizitiei publice este considerat complex iar autoritatea contractanta nu este in masura sa determine mijloacele tehnice, solutia juridica sau financiara  care sa raspunda cerintelor sale. In cadrul acestei proceduri, autoritatea contractanta intretine un dialog cu acei candidati admisi in vederea definirii sau dezvoltarii mai multor solutii de natura sa satisfaca nevoile sale. – negocierea – in cadrul procedurii negociate, autoritatea contractanta discuta deschis cu operatorii economici capabili sa raspunde cerintelor sale. Aceasta procedura intervine in situatia in care obiectul achizitiei publice nu este definit in mod precis la inceputul procedurii, evoluand pe masura negocierilor. Se pot distinge doua sub-categorii pentru acest tip de procedura: negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare si negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. – concursul de solutii – procedura care permite autoritatii contractante sa selectioneze si sa achizitioneze un plan sau un proiect prin selectie pe criterii concurentiale de catre un juriu, cu sau fara atribuirea de premii. Principalele domenii vizate de aceasta procedura sunt amenajarea teritoriului, proiecatarea urbanistica sau prelucrarea datelor; – cererea de oferte – reprezinta acea procedura de achizitie publica prin care autoritatea contractanta exprima o nevoie pe care o are de indeplinit. Aceasta procedura se desfasoara respectand regulile de concurenta impuse de legislatia in vigoare, in scopul alegerii ofertei economice celei mai avantajoase si pentru o mai buna utilizare a fondurilor publice. In cadrul acestei proceduri va fi atribuit contractul de achizitie publica operatorului economic a carui oferta a   fost considerata cea mai competitiva dupa evaluarea pretului dar si a altor criterii tehnice (experienta, solvabilitate, garantii, etc.) Receptie – Procedura care acopera ansamblul operatiunilor de control calitativ si cantitativ efectuat in contradictoriu la finalizarea lucrarilor sau la livrarea produselor si care vizeaza a asigura conformitatea acestora cu specificatiile din caietul de sarcini. Aceasta procedura este materializata prin intocmirea unui process-verbal de receptie provizorie sau definitive, semnat de ambele parti si mentionand eventualele observatii evidentiate de receptie. In cazul in care lucrarile, serviciile sau produsele obiect al procedurii de achizitie publica sunt insotite de un termen de garantie, se procedeaza la o receptie provizorie care are loc la finalizarea lucrarilor sau livrarea produselor si la o receptie definitiva la sfarsitul termenului de garantie. Receptia desfasurata fara nicio observatie conduce la restituirea garantiilor de buna executie prevazute prin documentatia de atribuire sau contractul de achizitie publica. Revizuire de preturi – acea operatiune care consista in reajustarea preturilor obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data inceperii lucrarilor, prestarii serviciilor si pana la finalizarea acestora. Revizuirea se efectueaza prin aplicarea unei formule de calcul care tine cont de importanta prestatiei obiect al procedurii de achizitie publica si indicii oficiali care reflecta evolutia preturilor aferente. Sub-contractare – mecanismul prin operatorul economic titular al contractului de achizitie publica ofera, sub directa sa responsabilitate, realizarea unei anumite operatiuni care face parte din obiectul procedurii in cauza la una sau mai multe societati subcontractante. In materie de achizitii publice, lucrarile care urmeza a fi subcontractate trebuie sa fie in mod expres definite in cadrul procedurii de achizitie publica. Subcontractantii trebuie sa fie in prealabil agreati de catre autoritatea contractanta. Specificatii tehnice- sunt acele descrieri calificative ale obiectului procedurii de achizitie publica, prin indicarea normelor nationale si internationale de referinta. Termen- exista mai multe tipuri de termene: a) Termen de depunere a ofertelor – perioada limita acordata de autoritatea contractanta eventualilor participanti la procedura de achizitie publica pentru a pregati si a depune oferta de participare. Acest termen trebuie fixat in asa fel incat sa asigure o cat mai larga concurenta. Ofertele depuse dupa acest termen nu mai pot acceptate. b) Termen de realizare – perioada fixata prin contractul de achizitie publica pentru executarea lucrarilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor obiect al procedurii. Nerespectarea acestui termen de realizare poate avea drept consecinta aplicarea penalitatilor de intarziere. Termenul de realizare incepe sa curga dupa notificarea ordinului de inepere a lucrarilor; c) Termen de garantie – perioada contractuala in care contractantul este obligat, pe cheltuiala proprie, sa refaca sau sa inlocuiasca tot sau in parte prestatiile neconforme (lucrari, servicii, produse) si care prezinta vicii sau anomalii. Aceasta perioada curge incepand cu data receptiei provizorii; d) Termen de plata – Perioada in care autoritatea contractanta trebuie sa vireze titularului contractului de achizitie publica sumele reprezentand pretul prestatiilor executate. In caz de nerespectare a acestui termen, autoritatea contractanta poate fi obligata la plata de daune-interese moratorii calculate in functie de rata dobanzii legale. Sistemul electronic de achizitii publice – SEAP – reprezinta acel sistem informatic de utilitate publica utilizat pentru aplicarea prin mijloace electronice a procedurilor de achizitie publica. Vocabularul comun al achizitiilor publice- CPV – nomenclatorul utilizat pentru descrierea activitatilor si produselor in cadrul procedurilor de achizitie publica europene. Acesta a fost adoptat prin Regulamentul nr. 2195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului. Sistemul de clasificare prin codul CPV cuprinde un vocabular principal caruia ii corespunde o denumire care descrie in ansamblu activitatile sau produsele si un vocabular suplimentar care poate fi utilizat pentru descrierea detaliata a obiectului contractului. ]]>

Leave a Reply