Nespecificarea/nedetalierea unei cerinţe din caietul de sarcini nu echivalează cu neîndeplinirea ei. Decizia autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, nu pe elemente insuficiente sau neclare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice, prin copy/paste din caietul de sarcini Oferta nu a demonstrat explicit că propunerea vine în întâmpinarea nevoilor prezentate în caietul de sarcini. Prin contestaţia nr. ▪/27.12.2010, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ▪/27.12.2010, depusă de SC ▪ SRL, cu sediul în ▪, CUI ▪, privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare “platformă integrată de comunicare pentru comunitatea ştiinţifică a cercetărilor şcolii doctorale”, cod CPV 30211300-4, cu data de deschidere a ofertelor 29.11.2010, organizată de ▪, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat anularea actului de respingere ca neconformă a ofertei sale şi admiterea ei la etapa de licitaţie electronică.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CNSC

DECIDE: În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite în parte contestaţia SC ▪ SRL nr. ▪/27.12.2010, în contradictoriu cu ▪, şi anulează raportul intermediar al procedurii nr. ▪/21.12.2010 şi pe cel final nr. ▪/27.12.2010. Obligă autoritatea contractantă la reclarificarea ofertei contestatoarei în termen de zece zile de la data primirii prezentei decizii, la reevaluarea ofertelor, la reluarea etapei de licitaţie electronică şi la emiterea unui nou raport final al procedurii de atribuire, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a documentaţiei de atribuire. În baza aceluiaşi temei legal anulează adresele autorităţii contractante de comunicare către ofertanţi a rezultatului procedurii şi obligă autoritatea să le comunice rezultatul acesteia, după reevaluarea finală a ofertelor. În conformitate cu art. 278 alin. (5) din ordonanţă, respinge ca inadmisibil capătul de cerere de admitere la etapa de licitaţie electronică a ofertei SC ▪ SRL. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.

MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Consiliul a fost legal sesizat şi este competent, potrivit dispoziţiilor art. 266 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să soluţioneze contestaţia de faţă, prin care SC ▪ SRL reclamă decizia autorităţii contractante de declarare neconformă a ofertei sale, învederând în motivarea contestaţiei că, autoritatea contractantă i-a solicitat unele clarificări tehnice privind oferta sa, la care SC ▪ SRL a răspuns prin adresa nr. ▪/08.12.2010, indicând totodată platforma pe care se va dezvolta aplicaţia solicitată de ▪, respectiv o platformă similară în proporţie de 98% cu cea cerută de autoritate. Astfel, autoritatea a avut posibilitatea de a se convinge nu doar scriptic, ci şi faptic că: – funcţionalităţile cerute sunt deja implementate într-o proporţie covârşitoare; – au capacitatea de a dezvolta şi adapta aplicaţia cerută în caietul de sarcini la parametrii solicitaţi. În solicitarea de clarificări autoritatea afirmă că “anumite module din caietul de sarcini nu sunt ilustrate cu platforma propusă”, fără a se menţiona care sunt acelea, motiv pentru care prin răspunsul nr. ▪/08.12.2010 a rugat autoritatea să îi spună care aspecte au nevoie de clarificări suplimentare, lucru care nu s-a întâmplat.

Toate cerinţele solicitate sunt explicate şi corelate în propunerea tehnică şi în clarificarea nr. ▪/08.12.2010. În comunicarea nr. ▪/21.12.2010 a ▪ către SC ▪ SRL se concluzionează (penultimul paragraf): “De asemenea, exprimarea asupra platformei este face de toate, însă nu se explică cum, aceasta fiind diferenţa specifică între platformele propuse de ofertanţi”. Însă, exprimarea sugerată nu există nicăieri în propunerile, clarificările sau alte documente emise de SC ▪ SRL către autoritatea contractantă. Pe de altă parte, în documentaţia de atribuire s-a menţionat: “Descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate. Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile minime din caietul de sarcini” şi nicidecum cu modul de realizare, acesta fiind un proces confidenţial, specific oricărei companii.

Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”, nu “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, astfel încât modul de realizare nu poate fi un criteriu de diferenţiere între platformele propuse. Propunerea tehnică are rolul de a arăta autorităţii contractante că ofertantul are capacitatea de realizare a serviciilor, mai ales că atribuirea se face pe baza preţului, nu a avantajului economic.

La constatarea autorităţii: “Platforma oferită există ca şi cadru general, urmând personalizarea în raport cu cerinţele caietului de sarcini (abordarea tip “semipreparat”)”, petenta precizează că nu se solicită dezvoltarea unei platforme de la zero. Avantajele utilizării unei platforme deja existente reduce semnificativ timpul de punere la dispoziţie a platformei, ceea ce este un avantaj net, nu un impediment. În privinţa afirmaţiei: “Prezentarea este în termeni declarativi (“vom face ca în caietul de sarcini”), fără a prezenta funcţionalităţile într-o formă care să garanteze capacitatea de livrare la parametrii solicitaţi”, capacitatea de execuţie şi livrare nu se justifică prin propunerea tehnică, ci prin alte documente (de calificare). În plus, se solicită o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea contractului. Nu se stipulează în baza cărui text legal SC ▪ SRL nu este admisă la etapa de licitaţie electronică. În comunicarea de declarare ca neconformă a propunerii tehnice nu s-a ţinut cont şi de propunerea tehnică iniţială, ci numai de clarificări. Autoritatea contractantă nu a acceptat niciuna dintre explicaţiile date la cerinţele caietului de sarcini, fără însă a menţiona acest lucru explicit în solicitarea de clarificări.

În punctul său de vedere nr. ▪/05.01.2011 asupra contestaţiei, înregistrat la consiliu cu nr. ▪/06.01.2011, autoritatea contractantă susţine în apărare că, pentru atribuirea contractului, a ales criteriul “preţul cel mai scăzut”. Până la data limită au depus oferte: – SC ▪ SRL – 59.747,75 lei, fără TVA; – SC ▪ SRL – 45.550 lei, fără TVA; – SC ▪ SRL – 60.889 lei, fără TVA.

În urma analizării propunerii tehnice a SC ▪ SRL, i s-a transmis solicitarea de clarificări nr. ▪/07.12.2010, în care s-a arătat: – propunerea tehnică “copiază identic” conţinutul caietului de sarcini; – modulele care se regăsesc în platforma propusă de firmă sunt prezentate cu screen shots şi însoţite de cerinţele copy-paste din caietul de sarcini. Anumite module din caietul de sarcini nu sunt ilustrate cu platforma propusă – s-au solicitat explicaţii privind modul de implementare a acestor module (neilustrate în oferta primită); – s-a solicitat dovada că modulele există şi, dacă implementate, cum vor respecta funcţionalităţile cerute. O simplă imagine neclară nu oferă suficiente informaţii sau asigurarea că deţin funcţionalităţile pe care le prezintă că le are. Comisia de evaluare nu a putut să-şi dea seama dacă oferta tehnică are caracteristici distincte (proprii) în paralel cu caietul de sarcini, drept urmare s-a solicitat detalierea ofertei tehnice cu produsul pe care firma îl ofertează şi “să nu dea copy-paste la caietul de sarcini”.

SC ▪ SRL a răspuns prin adresa nr. ▪/09.12.2010, stabilindu-se că oferta sa corespunde din punct de vedere al documentelor de calificare şi din punct de vedere financiar, dar nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Oferta contestatoarei a fost considerată neconformă, potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, şi nu a fost admisă la etapa de licitaţie electronică. În considerarea ca neconformă a propunerii tehnice autoritatea a avut în vedere numai cerinţele tehnice obligatorii din caietul de sarcini. Evaluarea s-a realizat comparând cerinţele din caietul de sarcini cu oferta propusă.

Astfel cum rezultă şi din comunicarea transmisă contestatoarei, comisia a analizat punct cu punct propunerea tehnică şi clarificările prezentate, precizând ce nu a îndeplinit oferta faţă de cerinţele caietului de sarcini.

Ofertantul a prezentat screen shoturi de pe un site existent, cu foarte puţine explicaţii şi care nu se refereau punctual la cerinţele formulate. Ofertantul nu a dat explicaţii concrete. Practic, ofertantul a prezentat o ofertă de platformă existentă şi nu a prezentat concret modulele, cum solicita caietul de sarcini. Oferta nu a demonstrat explicit că propunerea vine în întâmpinarea nevoilor prezentate în caietul de sarcini. Mai mult, modul de prezentare a propunerii, prin copy/paste din caietul de sarcini, “exprimă inversiunea ilogică a situaţiei: nevoile autorităţii contractante se regăsesc în oferta propusă”. Firma ▪ a prezentat declarativ, fără explicaţii concludente asupra funcţionalităţilor oferite, o platformă preexistentă, fără însă a fi prezentate în detaliu funcţionalităţile cerute.

Autoritatea a luat în considerare atât propunerea tehnică iniţială, cât şi completările ulterioare şi a introdus toate datele în tabelul comparativ.

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, consiliul reţine că, prin invitaţia de participare nr. ▪, publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP la ▪.11.2010, ▪ a iniţiat o procedură de cerere de oferte în vederea achiziţionării unei “platforme integrate de comunicare pentru comunitatea ştiinţifică a cercetărilor şcolii doctorale”. Documentaţia de atribuire a fost postată în SEAP alături de invitaţia de participare.

La procedură au fost depuse trei oferte, dintre care oferta SC ▪ SRL, cu preţul cel mai scăzut, a fost respinsă de autoritate ca neconformă prin raportul intermediar nr. ▪/21.12.2010, respingere împotriva căreia, pentru motivele evocate, respectiva ofertantă a formulat la consiliu contestaţia aflată în analiză.

Asupra aspectelor reclamate, consiliul observă că autoritatea contractantă a respins oferta petentei în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, potrivit căruia oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

Temeiurile factuale ale deciziei de respingere au fost înşirate de autoritate la pag. 3-10 din raportul intermendiar şi constau în nespecificarea/nedescrierea totală sau parţială de către ofertantă a caracteristicilor propuse, comparativ cu cele solicitate în caietul de sarcini.

Prin urmare, se reţine că autoritatea contractantă nu a respins oferta pentru neîndeplinirea vreuneia dintre cerinţele prescrise, ci pentru că ofertanta nu le-a specificat/descris în oferta sa, punând autoritatea în imposibilitatea stabilirii conformităţii ofertei.

Astfel fiind, considerentele expuse de autoritate nu relevă incidenţa în speţă a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, întrucât nespecificarea/nedetalierea unei cerinţe nu echivalează cu neîndeplinirea ei, situaţie în care decizia de respingere a ofertei contestatoarei este nelegală şi se impune a fi anulată.

În plus, pornind de la solicitarea sumară şi generală înaintată de autoritate petentei cu adresa nr. ▪/07.12.2010, răspunsul de justificare a fost pe potrivă şi nu determină încadrarea ofertei la art. 36 alin. (2) lit. a). Conform art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, comisia de evaluare avea obligaţia să stabilească acele clarificări necesare pentru evaluarea ofertei, iar după stabilirea lor să transmisă în acest sens către ofertant o solicitare clară, precisă, care să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. Nefiind respectate condiţiile legale de claritate, precizie, explicitare şi suficienţă de către autoritate în redactarea solicitării de clarificări nr. ▪ / 07.12.2010, se impune reclarificarea cu ofertantul contestator a aspectelor pentru care autoritatea are îndoieli asupra conformităţii sau neconformităţii cu cerinţele din caietul de sarcini, ştiindu-se că orice decizie a autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acesteia, şi pe probe concludente, iar nu pe elemente insuficiente sau neclare, care nu permit realizarea unei evaluări obiective a ofertei. Doar în ipoteza în care, din răspunsurile de clarificare ce vor fi primite, autoritatea stabileşte cu certitudine că oferta nu respectă ceea ce s-a solicitat, oferta în referinţă poate fi respinsă ca neconformă.

Drept urmare, neidentificând cu exactitate dacă oferta contestatoarei corespunde sau nu specificaţiilor din caietul de sarcini, consiliul reţine că obiecţiile contestatoarei sunt fondate, motiv pentru care, în temeiul art. 278 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă privind achiziţiile publice, consiliul va admite în parte contestaţia SC ▪ SRL nr. ▪/27.12.2010, în contradictoriu cu ▪, şi va anula raportul intermediar al procedurii nr. ▪/21.12.2010 şi pe cel final nr. ▪/ 27.12.2010, urmând ca autoritatea contractantă să procedeze la reclarificarea ofertei contestatoarei, reevaluarea ofertelor, reluarea etapei de licitaţie electronică cu participarea ofertanţilor care au depus oferte admisibile, precum şi la emiterea unui nou raport final al procedurii de atribuire, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a documentaţiei de atribuire.

În baza aceluiaşi temei legal, consiliul va anula adresele autorităţii contractante de comunicare către ofertanţi a rezultatului procedurii, subsecvente şi dependente de rapoartele intermediar şi final ale procedurii, şi va obliga autoritatea să comunice ofertanţilor, după reevaluarea finală a ofertelor, rezultatul procedurii de atribuire, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Relativ la capătul de cerere de admitere a ofertei contestatoarei la etapa de licitaţie electronică, în baza art. 278 alin. (5) din ordonanţă va fi respins ca inadmisibil. Dată fiind redactarea art. 3 lit. a), art. 200 şi 204 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 şi a art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, consiliul nu se poate substitui sau obliga autoritatea în privinţa îndeplinirii obligaţiilor legale ale acesteia – manifestări de voinţă şi acte proprii ale autorităţii contractante – de stabilire a ofertelor inacceptabile/ neconforme/ admisibile/ câştigătoare/ necâştigătoare sau, după caz, de anulare a aplicării procedurii. În sens contrar s-ar aduce atingere principiului independenţei şi imparţialităţii comisiei de evaluare (autorităţii contractante).

]]>