Despre Documentul Unic de Achiziție European (DUAE)

Gheorghe CAZAN – Expert achiziţii publice AEXA

Revista AEXA – iulie-august 2016

Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) reprezintă unul dintre aspectele practice a cărui înțelegere corectă devine foarte importantă în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. Această afirmație este valabilă atât pentru autoritățile/entitățile contractante cât și pentru operatorii economici care intenționează să participe la astfel de proceduri. Pentru a simplifica lucrurile, am putea să facem trimitere la „vechea” declarație pe proprie răspundere prevăzută la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006. DUAE reprezintă, practic, o astfel de declarație. În același articol mai sus menționat, se preciza faptul că declaraţia urma să fie însoţită de o anexă în care ofertantul trebuia să menţioneze „succint, dar precis”, modul concret de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Vechea legislație nu a impus un model standardizat de anexă, ceea ce, uneori, a generat dificultăți de interpretare și un comportament diferit de la o autoritate contractantă la alta în ceea ce privește pretențiile de detaliere a informațiilor incluse de ofertanți în anexa atașată la declarațiile lor pe proprie răspundere. DUAE include, practic, un model clar al anexei respective. Ca o concluzie preliminară, este bine să reținem că DUAE înseamnă o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta: o nu se află în niciuna dintre situațiile care determină excluderea sa din procedura de atribuire, astfel cum sunt prevăzute acestea la art. 164 – 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 sau, după caz, la art. 177 – 178 și 180 din Legea nr. 99/2016; și o îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentația de atribuire. Această declarație trebuie privită ca o dovadă preliminară care înlocuiește (într-o primă fază) certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Obiectivul acestui document este acela de a reduce sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau de alte documente legate de motivele de excludere și de criteriile de calificare/selecție. Formatul DUAE este predefinit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei Europene (din 5 ianuarie 2016), ceea ce înseamnă că nicio autoritate/entitate contractantă nu poate să modifice sau să adapteze acest format, care este valabil pentru toate procedurile de atribuire organizate oriunde în Uniunea Europeană. DUAE nu poate fi utilizat decât în format electronic, ceea ce din punct de vedere practic înseamnă că autoritatea/entitatea contractantă va trebui să genereze electronic acest document pentru fiecare procedură de atribuire în parte. La rândul lor, operatorii economici interesați să participe la procedura respectivă, vor completa respectivul DUAE tot prin mijloace electronice. Versiunea electronică a DUAE este pusă la dispoziție de către Comisia Europeană, la o adresă de internet dedicată – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Cum se generează electronic un DUAE de către o autoritate/entitate contractantă Autoritatea/entitatea contractantă își va pregăti – ca și până acum – documentația de atribuire, care include fișa de date a achiziției, caietul de sarcini (sau documentul descriptiv), clauzele contractuale obligatorii și formulare/modele ale unor documente care urmează a fi prezentate de către ofertanți/candidați. În acest context, este util să precizăm că multe dintre formularele anterioare – pe care le utilizam sub incidența vechii legislații – nu ar trebui să se mai regăsească în cadul viitoarelor documentații de atribuire. În special formularele referitoare la motivele de excludere sau la criteriile de calificare devin inutile deoarece DUAE conține toate aceste rubrici. Utilizarea suplimentară a vechilor formulare nu ar face altceva decât să ne îndepărteze de la scopul reducerii sarcinilor administrative urmărit și declarat explicit de Directivele UE. În plus față de documentele deja amintite, autoritatea/entitatea contractantă va atașa în SEAP și DUAE-ul aferent, care va aparea sub forma unui fișier .xml. Pentru a-l genera, se intră pe aplicația Comisiei europene (vedeți link-ul precizat mai sus) care se deschide, de obicei, în limba engleză. Pentru a vă ușura munca, selectați limba română din colțul de sus – dreapta, al aplicației respective. În continuare, la întrebarea „Cine sunteți?”, se bifează răspunsul „Sunt o autoritate contractantă”. Odată bifat acest răspuns, se deschide o nouă întrebare: „Ce ați dori să faceți?”. Bifați răspunsul „Creați un nou DEAU”. Nu mai aveți de completat decât răspunsul la o ultimă întrebare referitoare la țara în care este situată autoritatea contractantă (evident, veți selecta România). Imediat, în josul paginii, veți observa trei căsuțe; bifați-o pe cea în care scrie „Următor” și se va deschide pagina în care trebuie să completați informațiile solicitate. Autoritatea/entitatea contractantă nu trebuie să completeze cu informații specifice decât Identitatea achizitorului și Informațiile privind procedura de achiziții publice (denumire, scurtă descriere și, dacă este cazul, numărul de referință atribuit dosarului), care se regăsesc în Partea I. Pentru a trece la pagina următoare, apăsați de fiecare dată butonul „Următor” din josul paginii pe care vă aflați. Pagina a doua se deschide direct la Partea a III-a. Nu vă îngrijorați pentru faptul că nu vizualizați Partea a II-a, deoarece aceasta se deschide numai pentru operatorii economici, nu și pentru autoritățile/entitățile contractante. Partea a III-a include cerințele referitoare la motivele de excludere. De regulă, le veți regăsi gata bifate în aplicație, astfel încât nu aveți altceva de făcut decât să treceți la pagina următoare, unde se regăsește Partea a IV-a. În cadrul Părții a IV-a autoritățile/entitățile contractante au două opțiuni, ambele legale, depinzând exclusiv de decizia autorității/entității contractante care generează DUAE: a) Se bifează secțiunea ɑ: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție Dacă se bifează această opțiune, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire vor avea de completat în DUAE astfel generat doar informația generală privind faptul că îndeplinesce toate criteriile de calificare/selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției. Bifarea acestei opțiuni nu va permite deschiderea altor câmpuri în care operatorii economici ar urma să completeze informații specifice referitoare la cifra de afaceri, experiența similară etc., chiar dacă autoritatea contractantă a stabilit criterii de calificare de acest fel. Cu alte cuvinte, dacă bifează secțiunea ɑ, autoritatea contractantă transmite operatorilor economici mesajul că, inițial, nu consideră necesar să știe cât reprezintă valorile aferente cifrei de afaceri sau experienței similare, ci se mulțumește doar cu simpla declarație a acestora că îndeplinesc cerințele minimale de calificare prevăzute în fișa de date a achiziției. Atenție: În aplicația Comisiei este posibil să găsiți secțiunea ɑ gata bifată. Dacă nu optați pentru această opțiune, debifați-o și apoi continuați marcarea câmpurilor astfel cum se precizează mai jos. b) Nu se bifează secțiunea ɑ: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție Dacă nu se bifează această opțiune, atunci autoritatea/entitatea contractantă va trebui să bifeze în continuare câmpurile care vizează acele criterii de calificare la care s-a făcut referire în fișa de date a achiziției. Scopul exclusiv al bifării acestor câmpuri este acela de a le deschide în aplicația dedicată procedurii de atribuire respective și de a permite astfel operatorilor economici să le completeze cu propriile informații. Dacă un câmp nu este bifat, operatorii economici nu vor avea unde să insereze informațiile respective. Cu titlu de exemplu, dacă în fișa de date a achiziției s-a solicitat îndeplinirea unor cerințe de calificare referitoare la înscrierea în Registrul comerțului, la experiența dovedită prin prezentarea listei contractelor de lucrări executate în ultimii 5 ani și la certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității, atunci autoritatea/entitatea contractantă trebuie să bifeze toate și numai acele câmpuri care vizează cerințele mai sus menționnate. În cazul în care nu se bifează toate câmpurile relevante (de exemplu, se omite bifarea câmpului referitor la standardele de asigurare a calității), operatorii economici nu au posibilitatea să completeze această informație, iar declarația nu acoperă acest aspect. În cazul în care se bifează și alte câmpuri decât cele relevante în raport cu cerințele din fișa de date a achiziției (de exemplu, se bifează din eroare și câmpul referitor la certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu), atunci înseamnă că se creează o discrepanță între fișa de date a achiziției și DUAE, discrepanță care trebuie corectată în conformitate cu prevederile din fișa de date a achiziției, care primează într-o astfel de situație, așa cum se precizează la art. 20 alin. (6) – (7) din HG nr. 395/2016 sau, în cazul achizițiilor sectoriale, la art. 22 alin. (6) – (7) din HG nr. 394/2016. Precizare: o Nu incercați să introduceți în DUAE valori minime ale unor cerințe de calificare (de exemplu: cifra de afaceri minimă în ultimii trei ani trebuie să fie 1.000.000 lei). Acest lucru nu este posibil și nici nu este necesar. Informațiile referitoare la anumite valori minime care trebuie îndeplinite de operatorii economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc în fișa de date a achiziției. Partea a V-a din DUAE nu se utilizează decât în cazul în care este organizată o procedură de atribuire având două etape (cum ar fi licitația restrânsă) care presupune și selecția/reducerea numărului de operatori economici. Odată finalizată completarea DUAE de către autoritatea/entitatea contractantă, aceasta poate inițial să îl printeze pentru a verifica corectitudinea datelor completate/marcate în acesta. Dacă totul este în regulă, puteți să faceți clic pe „Export” și să descărcați și să salvați DEAU pe calculatorul dumneavoastră. Autoritățile/entitățile contractante trebuie să se asigure că acest dosar DEAU se află la dispoziția operatorilor economici, încărcat alături de celelalte documente de licitație în SEAP. Cum se completează electronic un DUAE de către un operator economic Operatorul economic va urmări – ca și până acum – anunțurile publicate de către autoritățile/entitățile contractante în SEAP (dacă este cazul, și în JOUE). Pentru procedurile de atribuire care prezintă interes, se descarcă din SEAP toate documentele aferente, inclusiv DUAE care, așa cum am precizat, apare sub forma unui fișier .xml. Pentru a completa DUAE, se intră în aceeași aplicație a Comisiei (link-ul precizat pentru autoritățile/entitățile contractante este valabil și pentru operatori economici) însă, în această situație, la întrebarea „Cine sunteți?”, se bifează răspunsul „Sunt un operator economic”. Ca și în cazul autorităților/entităților contractante, odată bifat acest răspuns, se deschide o nouă întrebare: „Ce ați dori să faceți?”. Bifați răspunsul „Importați DEAU”. După bifarea acestui răspuns, se deschide comanda „Încărcați documentul”, însoțită de butonul „Alege fișierul”. Apăsați butonul de alegere a fișierului, selectați DUAE-ul descărcat din SEAP pentru procedura care prezintă interes și deschideți-l (open). Nu mai aveti de completat decât răspunsul la o ultimă întrebare referitoare la țara de origine a operatorului economic (evident, veți selecta România), iar apoi apăsați butonul „Următor” care se regăsește în josul paginii. Odată apăsat acest buton, se deschide DUAE-ul generat de autoritatea/entitatea contractantă pentru procedura de atribuire respectivă. Veți identifica cu ușurință, în cadrul Părții I, numele autorității/entității contractante, denumirea procedurii și o scurtă descriere, după cum au fost aceste informații completate în faza de generare a DUAE. Operatorii economici trebuie să completeze integral toate informațiile solicitate în Partea a II-a, Informații referitoare la operatorul economic, care conține secțiunile A – D. Aplicația este destul de prietenoasă, întrucât de căte ori se bifează un anumit tip de răspuns, se pot deschide câmpuri suplimentare care explică ce trebuie făcut în anumite situații specifice. De exmplu, dacă se bifează răspunsul „DA” la întrebarea „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?”, atunci aplicația generează automat textul Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DEAU separat. Acest lucru înseamnă că, ori de căte ori la o procedură de atribuire se prezintă o ofertă în asociere, fiecare dintre asociați trebuie să își completeze propriul DUAE (dacă sunt trei asociați, vor fi completate integral trei DUAE). În secțiunea C din Partea a II-a se solicită informații privind utilizarea capacităților altor entități. Întrucât terminologia utilizată de Directive și de Regulament este diferită (din păcate) de terminologia utilizată de legislația națională, precizăm pentru evitarea oricărei neclarități că această secțiune se referă la terții susținători. Dacă se bifează „DA” la această secțiune, atunci fiecare dintre terții susținători la care se apelează în cadrul procedurii de atribuire vor trebui, la rândul lor, să completeze DUAE propriu. În ceea ce privește subcontractanții, deducem din formatul standard că aceștia pot fi încadrați în două categorii: o subcontractanți pe a căror capacități se bazează operatorul economic – utilizarea acestora se va indica prin bifarea răspunsului „DA” în cadrul secțiunii C; și o subcontractanți pe a căror capacități nu se bazează operatorul economic – utilizarea acestora se va indica prin bifarea răspunsului „DA” în cadrul secțiunii D. Nici legea și nici normele de aplicare nu dau nicio explicație referitoare la modul în care se face distinția între cele două categorii de subcontractanți. Până la momentul în care ANAP va emite precizări/interpretări suplimentare, nu ne rămâne decât să apelăm la o analiză logică a acestei distincții pe care o realizează Regulamentul European și să încercăm să oferim o explicație rezonabilă în acest sens. În opinia noastră, subcontractanții pe a căror capacități se bazează operatorul economic sunt cei fără de care una sau mai multe cerințe de calificare nu pot fi îndeplinite, ceea ce presupune că nici executarea contractului nu ar fi posibilă. Pot fi subcontractanți a căror experiență similară sau dotare cu personal ori cu echipamente tehnice sunt specifice pentru o anumită parte dintr-un contract și, în consecință, ofertantul nu poate prezenta nicio dovadă că este în stare să ducă la bun sfârșit contractul în integralitate fără a apela la capacitățile acestora. Această categorie de subcontractanți este, practic, asimilabilă terților susținători, iar nominalizarea lor ca atare în cadrul unei proceduri de atribuire nu face decât să concretizeze modalitatea efectivă de acces la resursele pe care aceștia le pun la dispoziția ofertantului pe parcursul executării contractului. Subcontractanții pe a căror capacități nu se bazează operatorul economic ar reprezenta acele entități la care s-ar putea eventual apela pe parcursul executării contractului, dar a căror implicare nu reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea în integralitate a acestuia. Ofertantul poate demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare fără invocarea acestor subcontractanți; ofertantul dispune el însuși de experiența și resursele necesare finalizării contractului. Totuși, în practică apar deseori situații în care un operator economic apelează la subcontractanți, de exemplu pentru a grăbi ritmul de realizare a unor prestații sau pentru a-și suplimenta propriile resurse în cazul în care, având în derulare mai multe contracte, anumite tipuri de activități se suprapun într-o anumită perioadă. În privința acestor subcontractanți, formatul standard al DUAE menționează că „… în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși”. Partea a III-a, care se referă la motivele de excludere, se completează prin bifarea răspunsurilor „NU” sau „DA”, după cum este cazul specific al fiecărui operator economic în parte. Partea a IV-a, care se referă la criteriile de calificare, se completează în funcție de disponibilitatea câmpurilor deschise de către autoritatea/entitatea contractantă în momentul generării DUAE. Dacă autoritatea/entitatea contractantă a bifat opțiunea ɑ, atunci sarcina operatorilor economici este una simplă: nu trebuie decât să bifați „DA” în dreptul declarației generale referitoare la îndeplinirea criteriilor impuse. Nu este necesară (și nici nu este posibilă) completarea niciunei alte informații detaliate privind respectivele criterii. Dacă autoritatea/entitatea contractantă nu a bifat opțiunea ɑ, operatorii economici vor trebuie să completeze câmpurile deschise în aplicație, prin prezentarea informațiilor proprii care sunt solicitate. Odată finalizată completarea DUAE de către operatorul economic, aceasta poate inițial să îl printeze pentru a verifica mai atent corectitudinea datelor completate în acesta. Dacă totul este în regulă, puteți să faceți clic pe „Export” și să descărcați și să salvați DUAE pe calculatorul dumneavoastră. DUAE se încarcă alături de celelalte documente ale ofertei în SEAP.

]]>