Noi modificari aduse SICAP (SEAP – e-licitatie.ro)

Începând cu data de 07.01.2020, SEAP vine în întâmpinarea utilizatorilor săi cu următoarele noi functionalități:

1. Transmiterea de către autoritățile contractante a comunicărilor prevăzute de Lege către candidații/ofertanții participanți la procedurile de atribuire din cadrul unei secțiuni specifice de la nivelul procedurii.

2. Posibilitatea departajării prin prezentarea unor noi propuneri financiare de către ofertanții clasați la egalitate pe primul loc în cadrul procedurilor de achiziție publică în vederea desemnării ofertei caștigătoare.

3. Publicarea trimestrială a notificării cu privire la achiziţiile directe grupate pe necesitate.

Informațiile privind modul de utilizare a acestora sunt cuprinse în manualele de utilizare disponibile pe partea publică a SEAP, respectiv – sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/manual/ca

Modul de familiarizare cu aceste funcționalități se poate face pe varianta demo a SEAP – www.demo.e-licitatie.ro

Regulamentele delegate (UE) ale Comisiei Europene prin care sunt modificate pragurile valorice de aplicare pentru contractele/acordurile-cadru de achiziţie publică, contractele/acordurile-cadru sectoriale şi pentru contractele de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 279 din 31 octombrie 2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) ale Comisiei Europene prin care sunt modificate pragurile valorice de aplicare pentru contractele/acordurile-cadru de achiziţie publică,  contractele/acordurile-cadru sectoriale şi pentru contractele de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Pragurile valorice menționate mai sus sunt exprimate în euro în cadrul Regulamentelor respective iar aceste Regulamente pot fi vizualizate la următoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1827&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1830&from=EN

În ceea ce privește valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE, exprimate în alte monede naționale decât euro, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 370, din data de 31 octombrie 2019, Comunicarea Comisiei Europene cu nr. 2019/C 370/01.

Această Comunicare poate fi vizualizată la următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=EN

ŞCOALA DE VARĂ 2011- EXPERT ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII PUBLICE

– curs de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Parteneri pentru organizarea evenimentului: SCPA Ceparusi Irimia in parteneriat cu Expert Audit Group si Revista de achizitii

Locaţie: MAMAIA – Hotel Riviera ***
Perioada: 07-10 iulie 2011
Invitaţi:
  • Corneliu BURADA – Director General în cadrul A.N.R.M.A.P.
  • Gelu Cazan-consultant , Expert în Achiziţii Publice
  • Av. Adrian CEPARU – Specialist litigii în achiziții publice;
  • Av. Florin IRIMIA – Specialist litigii în achiziții publice;
  • Mihaela LUNGU – Șef Serviciu Achiziții în cadrul Consiliului Județean Constanța;
  • Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziții publice.
TEMATICĂ  si NOUTĂŢI LEGISLATIVE Funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – Ordonanța urgență Nr.52 din 08.06.2011, pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 . Formularele standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – Ordin Nr.302 din 01.06.2011. Metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale – Ordin Nr.301 din 01.06.2011. Sistemul achiziţiilor publice în România în noile condiţii legislative. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice – instrument managerial. Dosarul achiziţiei publice (documentaţia de atribuire, conţinut şi cerinţe: criterii de calificare şi selecţie; criterii de evaluare; documente şi formulare solicitate, fişa de date, caietul de sarcini; identificarea surselor de finanţare). Procedurile de achiziţii publice: stabilirea procedurii de atribuire a contractului, adecvată pentru diferite tipuri de contracte publice; reguli de participare la procedurile de atribuire – candidat/ofertant, asociat/subcontractant; riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice. Căi de evitare a contestaţiilor în procesul de achiziţie publică, modalitatea de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C.; evitarea încălcării prevederilor legislative privind achiziţiile. Parteneriatul Public – Privat. Sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP: publicarea anunţului/invitaţiei de participare în SEAP; proceduri speciale, catalogul electronic SEAP; pragul de 40% – modalităţi de atingere. Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pe parcursul programului se vor aborda cu prioritate dificultăţile întâlnite în practică privind situaţii specifice apărute în domeniul achiziţiilor publice, în estimarea valorii contractelor atribuite, în asigurarea publicităţii, în derularea procedurii de achiziţii publice, în finalizarea procedurii şi monitorizarea contractelor. Termen de inscriere 1 iulie 2011 Mai multe informatii: http://www.eag.ro
]]>

REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită la CONFERINȚA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE, ediția a V-a ce se va desfășura în data de 12 mai 2011, la Hotel Novotel – București, Sala Lyon

INVITAȚI: Reprezentanți Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Reprezentanți Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Reprezentanți Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Reprezentanți Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice Reprezentanți ai Autorităţilor de Management Avocați, practicieni, specialiști și consultanți în achiziții publice. ÎNSCRIERI: Participarea la lucrările conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35 sau email: office@revista-achizitii.ro. COORDONATOR:  Elena MANOLE,  tel: 0753 025 996]]>