Contractele de servicii sociale și alte servicii specifice

Dr. Mircea CÂRLAN – Expert achiziţii publice AEXA

Revista AEXA – iunie 2016

Abstract

Contractele de servicii sociale și alte servicii specifice înlocuiesc fostele contracte prevăzute în cadrul anexei 2B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 

Vechea reglementare în domeniul achizițiilor publice prevedea posibilitatea autorităților contractante de a achiziționa anumite servicii considerate de legiuitorul european ca fiind din categoria celor neprioritare. Acestea erau enumerate în mod limitativ în cadrul anexei 2B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Din punct de vedere procedural, autoritățile contractante erau obligate ca, în situația în care estimarea valorii  depășea anumite praguri valorice, să elaboreze specificații tehnice în cadrul unui caiet de sarcini și să publice un anunț de atribuire în care să eviențieze operatorul economic declarat câștigător. Restul aspectelor procedurale erau lasate la latitudinea autorităților contractante a fi stabilite astfel încât să se asigure respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalității, eficienţei utilizării fondurilor și asumării răspunderii.

În noua reglementare prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (s.n. „clasice”), fosta anexă 2B este regăsită sub forma contractelor de servicii sociale și altor servicii specifice, exhaustiv enunțate în anexa 2 la același act normativ. În cazul acestora, legiuitorul a înțeles să fie mult mai explicit din punct de vedere organizatoric, stabilind în acest sens reguli exacte spre a fi respectate.

Astfel[i], în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare 3.334.050 lei, autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

  1. a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu[ii];

  2. b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire, caz în care autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

Dispoziţiile referitoare la publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu, nu se aplică în cazul în care contractul de achiziţie publică/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Noua reglementare mai stabilește obligativitatea ca din punct de vedere al criteriilor de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, acestea să fie cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost cu luarea în considerare a criteriilor de calitate şi de durabilitate ale serviciilor sociale.

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale prevăzute la art. 111 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

Pentru participarea la procedura de atribuire de servicii din anexa 2, operatorii economici trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor;

  2. b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii operatorului economic;

  3. c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate;

  4. d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.

Durata maximă a contractelor de achiziţie publică de servicii sociale și altor servicii specifice este de 3 ani.

[i] A se vedea art. 111 și  art 112 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în MONITORUL OFICIAL, Partea 1, nr. 390 din 23 mai 2016

[ii] a se vedea art. 3 alin. (1) lit f) din Legea nr. 98/2016  care menționeaza că anunțul de intenție publică în mod continuu este anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire

]]>

Un nou început în achiziții publice?

Florin IRIMIA – Preşedinte executiv AEXA

Revista AEXA – iunie 2016

Reforma legislativă a achizițiilor publice este deja realitate. Au intrat în vigoare de curând 4 (patru) legi noi și normele de aplicare la două dintre acestea. Astfel, în 23 mai 2016 au fost publicate Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în achiziții publice. Trecem peste faptul că transpunerea diretivelor s-a făcut cu o oarecare întârziere, ne consolăm cu gândul că multe alte state UE sunt în aceeași situație și unele chiar mai rău. Revenim la legile amintite care au intrat în vigoare la doar 3 zile de la publicare, fără norme de aplicare. Imediat după acest moment, s-a anunțat imposibilitatea inițierii de proceduri noi, SEAP nefiind adaptat la noile reguli.

Aceste împrejurări au fost suficiente să creeze panică în piața achizițiilor publice, în special în rândul autorităților contractante. Se pot aplica legile fără norme? Se pot organiza negocieri fără publicare justificate de „blocajul SEAPˮ? Se aplică legile noi vechilor proceduri și contracte? Se mai depune garanție de bună conduită pentru contestații? Toate aceste întrebări și multe altele au fost adresate în mod natural de către practicieni.

Starea de nesiguranță s-a atenuat temporar odată cu publicarea normelor de aplicare la legile privind achizițiile clasice[1] și achizițiile sectoriale[2]. După lecturarea acestor norme metodologice, incertitudinea a crescut și s-au născut și alte întrebări: cum se întocmește strategia de contractare? cum se completează DEAU[3]? cum se realizează achizițiile directe? Din fericire, SEAP a fost adaptat relativ rapid[4], fiind accesibile începând cu 8 iunie functionalițăți suplimentare care permit aplicarea noilor dispoziții legale: consultarea pieței, informări despre modul de generare/completare a DUAE, posibilitatea publicării Planului Anual de Achiziții Publice/încărcarea rapoartelor intermediare încheiate pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică, procedura simplificată, strategia de contractare, etc.

Reacțiile practicienilor la toate aceste schimbări sunt mai degrabă negative și nu putem să îi contrazicem total. Rezultatele reformei nu par să fie cele dorite, respectiv simplificare, flexibilitate, coerență. Fără a diminua importanța și utilitatea anumitor instrumente create (în mare parte grație directivelor), în formă finală, noile dispoziții legale (în special normele de aplicare) par a complica și mai mult activitatea celor implicați în atribuirea contractelor de achiziție publică. Rămâne speranța că legislația terțiară promisă (ghiduri interactive, ordine și instrucțiuni ANAP, documentații de atribuire standardizate) va clarifica cea mai mare parte a aspectelor dificile sau insuficient explicate în legislația primară și secundară. Nu sunt excluse nici modificări legislative pe termen mediu care să corecteze unele deficiențe de transpunere a directivelor europene sau dispoziții dificil de aplicat în practică. La acest moment însă, este important să conștientizăm că, deși legea nu este perfectă (și nu va putea fi niciodată), este esențial ca interpretarea acesteia să fie previzibilă și uniformă iar aplicarea să fie bazată pe respectarea principiilor transparenței, tratatamentului egal, al bunei-credințe și al bunului-simț[5].

Pentru o sinteză pe cât posibil obiectivă a principalelor modificări introduse de Legile nr. 98, 99 și 101, vă invităm să parcurgeți materialele publicate în paginile acestui număr al Revistei AEXA, urmând ca în edițiile viitoare să prezentăm analize punctuale aprofundate ale elementelor de noutate care vor prezenta interes deosebit sau dificultăți majore pentru practicieni.

[1] HG nr. 395/2016

[2] HG nr. 394/2016

[3] Documentul European de Achiziție Unic

[4] De precizat că în lunile următoare SEAP va fi complet modificat, noua platformă fiind anunțată mult mai „prietenoasăˮ cu utilizatorii

[5] Vă rugăm să nu căutați ultimele două principii în noua legislație, s-a omis introducerea acestora

]]>

Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică

Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor /acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate. Pentru mai multe informatii …(faceti click aici)]]>