Lipsa calitatii procesuale active a ofertantului castigator care nu a formulat cerere de interventie in fata CNSC. Limitele rolului activ al CNSC.

Avocat Florin IRIMIA

CURTEA DE  A P E L   B R A Ş O V

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

DOSAR NR(…)

DECIZIA NR. 108/R

Şedinţa publică din   19 februarie   2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE:     – preşedinte de secţie

– judecător

– judecător

E. E.                      – grefier

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra plângerilor formulate de petentele  S.C. T. V. S.R.L. şi autoritatea – contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – CNADNR prin DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI B – DRDP B, împotriva deciziei nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B în dosarul nr. 3558/2007 prin care s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. împotriva procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect „execuţie lucrări de ranforsare sistem rutier DN 73 A km 0+000-19+910; 20+975-69+340”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 5 februarie  2008, potrivit  încheierii de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor de a depune la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru datele de  12 februarie şi 19 februarie   2008.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin Decizia nr. 3347/C6/3558 din data de 20.11.2007 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (D.) a decis următoarele: a respins excepţia lipsei de interes a contestaţiei invocată de autoritatea contractantă, a admis în parte contestaţia formulată de către S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în B,(…)-15, corp A1,  .1, sect.1, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI şi DRUMURI NAŢIONALE, prin  DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI B cu sediul în B, str. M.(…) nr. 13, (…)  .1, jud. B şi a dispus anularea deciziei de atribuire.

A dispus, din oficiu, anularea procedurii de atribuire.

Celelalte capete de cerere s-a constatat a fi rămase fără obiect, datorită măsurii de anulare a procedurii de atribuire, dispusă de către Consiliu.

Pentru a pronunţa această decizie, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut următoarele:

Prin contestaţia nr. 478 din 24.09.2007, înregistrată la D. sub nr. 16727 din 26.09.2007, S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. a solicitat anularea  deciziei de atribuire, motivând că aceasta este nelegală şi, de asemenea, a solicitat continuarea procesului de evaluare a ofertelor, inclusiv a ofertei sale.

În motivarea contestaţiei, se arată că cei doi operatori economici, au participat la procedura de licitaţie deschisă organizată de către DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI B, prin depunerea unei oferte. În data de 14.09.2007, susţine contestatorul, a fost înştiinţat, de către autoritatea contractantă, în legătură cu faptul că a fost declarată câştigătoare oferta S.C. T. V. S.R.L., având valoarea de 58.799.937,50 lei, fără TVA, şi în legătură  cu care se preciza că a fost corespunzătoare, din punctul de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire.

Contestatorul arată că decizia de atribuire încalcă prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind conţinutul comunicării rezultatului, respectiv prevederile art. 206, coroborat cu art. 207 alin. 2 lit.c din O.U.G. nr. 34/2006, conform cărora autoritatea contractantă este obligată, să comunice caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare, în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică. Faţă de aceste obligaţii stipulate  prin normele legislative, contestatorul învederează că autoritatea contractantă a comunicat numai numele  ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul şi valoarea ofertei acestuia, fără a se face precizări  în legătură cu caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare, în raport cu cea a „asocierii”.

Faţă de conţinutul comunicării rezultatului, S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. învederează că oferta declarată câştigătoare are o valoare mult mai mare decât a sa, respectiv o diferenţă de 9.900.473,02 lei între cele două.

Pentru cele prezentate, contestatorul solicită Consiliului să constate nulitatea deciziei de atribuire şi să declare necâştigătoare oferta S.C. T. V. S.R.L.

În contestaţie se arată că decizia autorităţii contractante se fundamentează pe o ofertă nerealistă, de realizare a proiectării şi execuţiei unui contract de mare complexitate, în numai două luni.

Contestatorul motivează această critică prin faptul că, numai pentru etapa de proiect, trebuie să fie obţinute autorizaţia de construcţie, aviz Inspecţia în Construcţii B, aviz Agenţia de Mediu, autorizaţie de construcţie, proiectul tehnic finalizat de deviz general, caiete de sarcini, detalii de execuţie.

Se supune atenţiei Consiliului, de către contestator, interdicţia legală de a începe execuţia de lucrări, pe timpul, sau anterior realizării proiectului tehnic, al obţinerii avizelor necesare şi a obţinerii autorizaţiei de construire.

Referitor  la faza de execuţie, contestatorul subliniază că aceasta nu poate începe decât după parcurgerea etapelor  descrise, în mare, anterior, dar, subliniază, de asemenea,  faptul că lucrarea în sine este de o mare complexitate şi presupune exigenţă maximă, fiind  vorba despre un drum naţional.

În sensul operaţiunilor de execuţie, contestatorul exemplifică cu cele din fişa de date a achiziţiei, respectiv  reabilitarea sistemului rutier, lucrări de încadrare şi scurgere a apelor, lucrări de racordări şi sprijiniri, amenajare intersecţii la nivel de cale ferată, reparaţii podeţe şi marcaje rutiere.

Se mai menţionează, în contestaţie, în motivarea criticii referitoare  la durata de execuţie de 2 luni, şi acţiunile de  funcţionare îndelungată a unei staţii de mixturi asfaltice, asigurarea mijloacelor de transport şi transportul  materialelor  pe întreaga distanţă până la situl şantierului, crearea de stocuri  suficiente de agregate şi alte materiale pentru punerea în operă a mixturii asfaltice, reciclarea la S. pe o suprafaţă de 150.000 mp, realizarea de lucrări de consolidare şi lucrări anexe.

În concluzia acestei prezentări, contestatorul arată că nici un ofertant, antreprenor specializat în construcţia de drumuri, nu ar putea finaliza, în condiţii normale şi legale, lucrările care fac obiectul procedurii de atribuire, în numai 2 luni.

Un alt aspect la care se referă S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. în contestaţie, este verificarea, pe tot parcursul execuţiei, a menţinerii calităţii, prin teste de laborator, care se face, aşa cum susţine contestatorul, prin teste regulat de laborator, în anumite condiţii impuse de standardele de calitate, ceea ce este un alt argument al acestuia în susţinerea  că termenul de 2 luni este nerealist pentru realizarea lucrării.

Mai mult, contestatorul susţine că, în fişa de date a  achiziţiei, chiar autoritatea contractantă a prevăzut,  ca perioada de referinţă, durata de 12 luni, iar, prin dispoziţiile art.14.1 din contractul prezentat în fişa de date a achiziţiei, durata pentru proiectare şi execuţie se calculează de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor, ceea ce îl determină pe acesta să considere că, din termenul de 2 luni  oferit pentru efectuarea atât a proiectării, cât şi a execuţiei, de către S.c. T. V. S.R.L., ar rămâne, practic, 30 zile.

Contestatorul se referă şi la modificările de contract aduse  de către S.C. T. V. S.R.L. despre care susţine că nu respectă cerinţele prevăzute în fişa de date a achiziţiei, conducând la încălcare obligaţiei de confidenţialitate şi a principiului egalităţii de tratament.

Astfel, se arată că, la punctul V.7 din fişa de date a achiziţiei, este precizat că eventualele obiecţiuni se vor  prezenta înainte de deschiderea ofertelor, iar la punctul V.8 litera e din acelaşi document, este menţionat că orice  modificare trebuie să respecte condiţiile de formă, cu respectarea confidenţialităţii ofertelor, până la deschiderea  acestora, în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor.

Faţă de aceste prevederi, contestatorul consideră că menţiunea făcută în procesul-verbal al şedinţei de deschidere, referitoare la faptul că înainte a fost depus de către S.C. T. V. S.R.L. proces-verbal de obiecţiuni, nr. 60/7132/26.07.2007, cuprinzând modificări ale clauzelor contractuale, este, în fapt, o încălcare a caracterului confidenţial al ofertei.

Se învederează încălcarea, de către autoritatea contractantă a principiului egalităţii de tratament, precum şi a prevederilor art. 201 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

Contestatorul arată, în contestaţie, că autoritatea contractantă a omis să dea răspunsuri la solicitările de calificări referitoare la documentaţia de atribuire, formulate de către ofertanţi.

Astfel, aceasta arată că a transmis autorităţii contractante, prin fax, adresele nr. 324 din 11.07.2007 şi nr. 345 din 18.07.2007, la care nu a primit răspuns, încălcându-se principiul transparenţei.

De asemenea, se menţionează, de către contestator, că autoritatea contractantă a omis să dea răspunsuri cu privire la sesizarea pe care i-a depus-o, privind încălcări ale prevederilor legale.

Contestatorul arată că, oferind un termen de execuţie foarte scăzut, S.C. T. V. S.R.L. a creeat premisele obţinerii unui punctaj bun la acest factor de evaluare, iar prin propunerea de modificare a contractului, a creat premisele prelungirii termenului de execuţie al acestuia, eludând, în acest fel, rezultatul evaluării ofertelor.

Concluzionând, faţă de cele prezentate, contestatorul solicită anularea deciziei DIRECŢIEI REGIONALE DE DRUMURI ŞI PODURI B, privind rezultatul procedurii de atribuire, „repunerea” ofertei S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. în procedura de atribuire  şi reluarea procedurii, obligarea autorităţii  contractante de a lua toate măsurile corective pentru  corectarea omisiunilor identificate mai sus, şi, în final, solicită anularea procedurii de atribuire, pentru grave abateri de la prevederile legale şi pentru imposibilitatea comparării ofertelor.

Contestatorul arată că îşi întemeiază contestaţia, în drept, pe prevederile art. 18, 185 şi 186 (1), 255, 256, 272 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedirea celor susţinute în contestaţie, au fost anexate, în copie, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire nr. 60/553/12.09.2007, proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 61/183/26.07.2007, adresa nr. 388/01.08.2007.

Cu adresa nr. 60/620 din 04.10.2007, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 17789 din 08.10.2007, autoritatea contractantă a transmis punctul său de vedere referitor la contestaţie.

Astfel, se ridică, în înscrisul sus-menţionat, excepţia faptului că, în contestaţie, nu se precizează, în temeiul art. 255  alin. 1 şi 3 din O.U.G. nr. 34/2006, în ce fel au fost lezate, de către autoritatea contractantă interesele contestatorului, într-un drept al său, într-un interes legitim sau care este riscul  acestuia de a suferi un prejudiciu, ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante  de natură să producă efecte juridice.

În fapt, autoritatea contractantă arată că susţinerile contestatorului cu privire la încălcarea prevederilor art. 206, coroborat cu art. 207 alin. 2 lit.c din O.u.g. nr. 34/2006, sunt nefondate, deoarece modalitatea de punctare a fost clar  definită în documentaţia de atribuire, iar fiecare ofertant a primit câte un exemplar din procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, fiecare ofertant putând să ia cunoştinţă despre avantajele şi dezavantajele relative ale fiecărei oferte.

Referitor la diferenţa dintre oferta financiară a S.C. T. V. S.R.L. şi S.C. D. ROMÂNIA S.R.L., despre care se face vorbire în contestaţie, autoritatea contractantă arată că aceasta nu are relevanţă, deoarece criteriul de atribuire  stabilit nu este preţul cel mai scăzut, ci oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Referitor la oferta S.C. T. V. S.R.L. privind termenul de execuţie  de 2 luni, învederată de contestator, autoritatea contractantă susţine că nu are temei legal pentru descalificare respectivului ofertant şi recunoaşte că durata de execuţie propusă de acesta este într-adevăr scurtă, dar nu insuficientă, iar în caz de nerespectate, sunt prevăzute, în contract, clauze  privind sancţiuni.

Cu privire la propunerile de modificare a contractului cadru, formulate de către S.C. T. V. S.R.L., se arată în punctul de vedere că acestea nu au fost acceptate, ceea ce s-a făcut cunoscut printr-o comunicare.

Autoritatea contractantă susţine, de asemenea, referitor la răspunsul la sesizări ale unor eventuale încălcări ale prevederilor legale, că asociaţia „D.-D.” la data de 01.08.2007, în perioada de evaluare a ofertelor a transmis  adresa nr. 389 din 01.08.2007, prin care solicită comisiei să respingă oferta S.C. T. V. S.R.L., în caz contrar  urmând a se adresa instanţelor de judecată, ceea ce, în opinia  sa, reprezintă o încercare de întindere a comisiei de evaluare.

Faţă de cele prezentate, autoritatea contractantă solicită consiliului să dispună respingerea contestaţiei, ca nefondată şi lipsită de interes şi să menţioneze decizia nr. 60/553 din 12.09.2007, ca legală şi temeinică.

Temeiul de drept invocat, îl constituie prevederile art. 274 din O.U.G. nr. 34/2006.

Din documentele depuse la dosarul cauzei şi din susţinerile părţilor, în considerarea prevederilor legale care guvernează materia achiziţiilor publice, Consiliul a constatat următoarele:

În cauză se află o procedură de atribuire a unui contract de lucrări, prin licitaţie deschisă, care a fost iniţiată de către autoritatea contractantă prin publicare în T., în data de 05.06.2007, a unui anunţ de participare, având numărul 17071, precum şi în Monitorul Oficial al României partea a VI-a.

Au depus oferte 5 operatori economici, printre care şi contestatorul, acestea fiind deschise în data de 26.07.2007, prilej cu care s-a încheiat procesul-verbal nr. 61/183.

Din raportul procedurii de atribuire nr. 61 nedatat, Consiliul a constatat că a fost declarată câştigătoare oferta S.C. T. V. S.R.L., care a totalizat un număr de 88,21 puncte.

Analizând excepţia lipsei de interes a contestatorului, invocată de către autoritatea contractantă, Consiliul a respins-o, având în vedere faptul că, în primul rând, S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. are calitatea de ofertant în procedura  de atribuire, în al doilea rând a depus o ofertă acceptabilă, iar  în ultimul rând, oferta sa ocupă locul al II-lea după cea declarată câştigătoare, totalizând un număr de 85,71 puncte.

Analizând critica S.C. D. ROMÂNIA S.R.L. cu privire la conţinutul comunicării nr. 60/553/12.09.2007, privind rezultatul procedurii de atribuire, Consiliul a constatat că aceasta este întemeiată, prevederile art. 207 alin. 2 fiind imperative, astfel : „… autoritatea contractantă are obligaţia de a informa … ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează …c)fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă şi corespunzătoare, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare în raport cu oferta sa …”

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului cu privire la modificările propuse de către S.C. T. V. S.R.L. privind contractul cadru de achiziţie publică, Consiliul a constatat că acestea sunt neîntemeiate, deoarece vizează, în fapt, documentaţia de atribuire din care face parte integrantă contractul, prin urmare nu au caracter confidenţial.

Prevederea de la punctul V.8 din documentaţia  de atribuire, şi nu V.7 cum susţine contestatorul, invocată în contestaţie ar fi fost încălcată, se referă la modificări ale  ofertelor, înainte de deschiderea acestora, şi nu la propuneri de modificare a documentaţiei de atribuire.

Prin urmare, constatând netemeinicia, Consiliul nu a reţinut această critică.

Analizând aspectele invocate în contestaţie, privind termenul de realizare a lucrării care face obiectul contractului, stipulat în oferta sa de către S.C. T. V. S.R.L., respectiv de 2 luni, Consiliul  constată faptul că acesta nu poate  fi un termen realist, având în vedere faptul că se pune  problema întocmirii unui proiect şi abia apoi a efectuării  execuţiei propriu-zise. De asemenea, Consiliul a reţinut susţinerea  autorităţii contractante conform căreia nu există temei legal spre a respinge această ofertă, motivat de faptul că a prezentat un termen foarte scurt de realizare a contractului. Faţă de toate acestea, Consiliul a constatat incidenţa, în cauză, a prevederilor art. 15 alin.3 din H.G. nr. 925/2006, în conformitate cu care „ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică”.

Astfel, Consiliul a constat, din oficiu, în temeiul art. 278 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare, că, prin introducerea factorului de evaluare „durata de proiectare şi execuţie a lucrărilor – în luni”, fără o altă limitare care să oblige la formularea unei oferte realiste şi serioase, autoritatea contractantă s-a aflat, cum însăşi recunoaşte în punctul de vedere, în situaţia de a nu putea elimina ofertele nefundamentate, sub acest aspect, ba mai mult, de a le acorda un punctaj maxim, determinând în mod covârşitor rezultatul procedurii de atribuire.

Un alt aspect referitor la criteriul de evaluare a ofertelor, asupra căruia Consiliul s-a sesizat, din oficiul, este cel  referitor la factorul de evaluare „programul calităţii”, care a fost punctat, conform fişei de date a achiziţiei publice, după cum urmează: punctajul „se va acorda având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate”, în fapt, acestea fiind aprecieri de ordin subiectiv ale comisiei de evaluare, neraportate la nici un algoritm de calcul. S-a constatat astfel, încălcarea prevederilor art. 14 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, în conformitate cu care „algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi  luaţi în considerare, în cazul aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de  punctare  a  avantajelor  care   vor  rezulta din propunerile tehnice şi financiare …”.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat grave încălcări  ale prevederilor legale, care, dat fiind stadiul procedurii de atribuire, nu pot fi remediate fără a se încălca principiile care guvernează materia achiziţiilor publice, drept pentru care  a dispus, din oficiu, anularea procedurii de atribuire, în temeiul art. 278 alin. 6 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare.

Raportat la această măsură, capetele de cerere privind anularea comunicării rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor, s-a constatat a fi rămase fără obiect.

Împotriva deciziei pronunţate de D. au formulat plângeri petenta SC T. V. SRL  B, solicitând Curţii de  A P E L   B R A Ş O V să desfiinţeze în tot Decizia nr.3347/C6/3558 din 20.11.2007 a D., să reţină cauza spre rejudecare , pe fond să respingă contestaţia ca tardiv formulată şi în subsidiar ca neîntemeiată şi să oblige pârâta la cheltuielile de judecată ocazionate de soluţionarea litigiului, precum şi autoritatea contractantă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, care a solicitat modificarea deciziei D. şi menţinerea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică şi, implicit, a deciziei de atribuire a contractului de lucrări întocmite ca urmare a evaluării ofertelor depuse pentru procedura de atribuire a contractului de lucrări prin licitaţie deschisă de „Execuţie ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000-19+910; km 20+975-69+340”..

Motivând plângerea, petenta SC T. V. SRL a arătat că a fost depăşit de către contestatoarea SC D. ROMANIA SRL termenul de 10 zile prevăzut de art.272 alin.2 din OUG nr.34/2006, contestaţia fiind înregistrată de contestatoare la D. sub nr.16727 din 26.09.2007, iar decizia de atribuire a fost comunicată acestei contestatoare în data de 12.09.2007, deci cu mai mult de 10 zile înainte, astfel încât contestaţia a fost tardiv introdusă. În al doilea rând, petenta a mai arătat că prin Decizia pronunţată, CNSC a depăşit limitele investirii sale şi a acordat mai mult decât s-a cerut prin contestaţia cu care a fost învestită, în sensul că SC D. ROMANIA SRL solicitase prin contestaţie anularea deciziei de atribuire, continuarea procedurii de atribuire cu evaluarea ofertelor şi în subsidiar obligarea autorităţii contractante de a lua măsuri de remediere, nu anularea procedurii. Cu toate acestea, CNSC  a dispus din oficiu anularea întregii proceduri de licitaţie, invocând dispoziţiile art.278 alin.6 din OUG nr.34/2006., deşi aceste dispoziţii legale nu ar permite CNSC să dispună din oficiu măsura anulării întregii proceduri, în absenţa unei solicitări exprese în acest sens. În al treilea rând, petenta invocă existenţa unor dispoziţii contradictorii în Decizia atacată, precum şi faptul că aceasta nu ar arăta motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază, petentul criticând motivul reţinut de CNSC privitor la termenul de execuţie nerealist din oferta petentului, anume termenul de 2 luni în care petenta susţinea că poate executa lucrarea ce face obiectul licitaţiei. Termenul de 2 luni este apreciat ca nefundamentat şi neserios în decizia CNSC pe un raţionament tendenţios, neadevărat, mai ales că autoritatea contractantă a confirmat că lucrarea licitată este posibil a fi executată în 2 luni, iar oferta făcută de petent este admisibilă, cu atât mai mult cu cât pentru majorări de întârziere sunt prevăzute în contract penalizări în sarcina executantului. Mai mult, petenta a invocat conţinutul unei expertize întocmite de expertul tehnic M. F., prin care se justifică tehnic termenul de execuţie propus de petent ca fiind unul pertinent.

Petentul a mai arătat că în HG nr.925/2006, în cuprinsul art.14 alin.2, sunt prevăzute criteriile pe baza cărora se face adjudecarea contractului licitat, anume algoritmul de calcul, factorii de evaluare a ofertelor care vor fi luaţi în considerare, precizându-se în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire, aici intrând ponderea preţului ofertei (de 70% la licitaţie), durata execuţiei (de 20% ), la care se adaugă programul calităţii (10%).

În motivarea plângerii, petenta autoritatea contractantă a arătat că decizia de atribuire a contractului de lucrări a fost făcută cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, respectând criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” şi luând în calcul factorii de evaluare: preţul ofertei- 70%, durata de proiectare şi execuţie în luni – 20% şi programul calităţii – 10%, precizând că nu preţul cel mai scăzut a fost unicul criteriu, ci toate cele 3 enumerate. În al doilea rând, termenul de 2 luni avansat în oferta petentului SC T. V. SRL nu este nerealist, chiar dacă este scurt, petentul adjudecatar prezentând un grafic detaliat pentru execuţia lucrărilor, ce acoperă, proiectarea şi execuţia, un total de 2 luni, în timp ce contestatorul SC D. ROMANIA SRL a evaluat durata executării contractului la 7 luni, adică mult mai mult timp de executare a contractului. De asemenea, petenta autoritatea contractantă a mai arătat că a dat răspunsuri detaliate contestatoarei cu privire la documentaţia de atribuire, prin adresa nr.60/433/19.07.2007, ataşând o copie la dosar.

La dosar a fost ataşată întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii Deciziei CNSC contestate.

A formulat întâmpinare în cauză contestatoarea Asocierea SC D. ROMANIA SRL-D. SRL, solicitând respingerea plângerilor depuse de petente împotriva Deciziei D. nr.3347/C6/3558, arătând următoarele: contestaţia a fost depusă în termen, deoarece a primit decizia în data de 14.09.2007 (data poştei) şi a expediat-o în data 24.09.2007 (data de expediţie), adică în termenul de 10 zile prevăzut de lege. În al doilea rând, Decizia CNSC atacată respectă dispoziţiile legale, întrucât art.278 alin.6 din OUG nr.34/2006 permite CNSC să dispună inclusiv anularea procedurii de achiziţie publică, inclusiv din oficiu, pentru constatarea unor încălcări ale legii în procedura de licitaţie derulată.

În al treilea rând, autoritatea contractantă nu a trimis contestatoarei o înştiinţare conformă cu legea – cu dispoziţiile art.207 alin.2 lit.c din OUG nr.34/2006, pentru că în comunicarea nr.60/553/12.09.2007 a comunicat numai numele societăţii câştigătoare, fără a preciza avantajele ofertei declarate câştigătoare. În al patrulea rând, oferta declarată câştigătoare prevede un termen prea scurt de executare a contractului, de numai 2 luni, termen în care sunt de efectuat mai multe etape, anume realizarea proiectului, obţinerea avizelor de specialitate de la diferite instituţii ale statului, obţinerea autorizaţiei de construire, devizul general al proiectului, caietele de sarcini, detaliile de execuţie şi apoi execuţia fizică a lucrării, căreia petentul Sedition V. SRL i-a alocat un termen foarte scurt, de numai 2 săptămâni. Din aceste motive, arată intimata contestatoare, aprecierea D. că termenul de 2 luni este nerealist este o apreciere corectă. În ultimul rând, intimata a mai arătat că factorul de evaluare „programul calităţii”, în maniera în care este prevăzut în documentaţie contravine dispoziţiilor legale de stabilire a factorilor şi a ponderii acestora la determinarea ofertei, pentru că se bazează pe aprecieri de ordin subiectiv.

La termenul de judecată din data de 08.01.2008, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei SC T. V. SRL, unind-o cu fondul cauzei.

Instanţa urmează a admite excepţia invocată, întrucât la soluţionarea contestaţiei de către D., petenta SC T. V. SRL fiind înştiinţată de D. cu privire la contestaţia depusă de Asocierea  SC D. ROMANIA SRL-D. SRL, dar nu a intervenit în acea cauză , având aşadar calitatea de terţ. Prin urmare, cauza a fost soluţionată de către D. în primă instanţă, chiar dacă într-o jurisdicţie administrativă, dar aleasă de contestator, care a învestit organul jurisdicţional în mod legal, astfel încât întreaga procedură a soluţionării întregii cauze, în toate fazele sale, este ţinută de cadrul procesual născut la prima etapă de soluţionare, adică de cadrul procesual derulat la D., unde petentul SC T. V.  nu a participat, deşi a avut cunoştinţă de derularea procedurii de soluţionare a contestaţiei.

Pe fond, instanţa urmează a admite în parte plângerea petentei autoritate contractantă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,  în sensul de a dispune anularea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr.61/257/12.09.2007 emis de petenta autoritate contractantă şi de a obliga petenta autoritatea contractantă la reluarea procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică, menţinând dispoziţiile din decizia CNSC nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007 privind respingerea excepţiei lipsei de interes a contestaţiei invocată de autoritatea contractantă şi anularea deciziei de atribuire.

Astfel, în privinţa anulării întregii proceduri de licitaţie, instanţa constată că această dispoziţie cuprinsă în decizia CNSC atacată este excesivă, întrucât ea a fost făcută depăşind cadrul procesual creat prin contestaţia cu care a fost investit Consiliul, unde contestatoarea Asocierea  SC D. ROMANIA SRL-D. SRL a solicitat numai anularea procedurii de atribuire, continuarea procedurii de atribuire cu evaluarea ofertelor şi , în subsidiar, obligarea autorităţii contractante de a lua măsuri de remediere. Exprimarea legiuitorului în art.278 alin.6 din OUG nr.34/2006 vizează numai soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC după ce a fost învestit, iar investirea cu soluţionarea cauzei o face contestatorul, care poate formula mai multe capete de cerere, printre care şi anularea procedurii de achiziţie publică. Pe de altă parte, soluţia anulării procedurii de licitaţie publică poate rezulta din contextul soluţiei pronunţate asupra cererii principale a contestatorului numai în măsura în care procedura de licitaţie a fost începută, derulată cu încălcarea esenţială a legii, o încălcare a normelor de ordine publică, aceasta fiind singura situaţie în care principiul „in liminae litis” – în limitele sesizării – poate fi adoptată, în aplicarea judicioasă şi corectă a dispoziţiilor OUG nr.34/2006 coroborate cu dispoziţiile  c o d u l u i   d e procedură civilă referitoare la obiectul şi limitele judecăţii.

În privinţa Raportului de atribuire a contractului de achiziţie publică, instanţa constată că aceasta nu conţine algoritmul de calcul în extenso, ci doar elementele care au stat la baza atribuirii şi hotărârea de atribuire, cu menţiunea aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” şi ofertantul adjudecatar, anume SC T. V. SRL. Ca atare,  lipseşte calculaţia propriu-zisă, din care să se poată observa cu exactitate ce elemente au intrat în ecuaţia, operaţiunea de apreciere a ofertelor, ce rezultate matematice, fie ele de punctaj ori de procentaj a obţinut fiecare ofertant şi care a fost clasamentul final, cu rezultatele aferente pentru fiecare ofertant în parte.

Aşa cum este redactat în prezent, cum este ataşat la dosarul cauzei, Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică încalcă principiile transparenţei, tratamentului egal şi al asumării răspunderii, prevăzute în art.2 din OUG nr.34/2006. De asemenea, comunicarea trimisă de către autoritatea contractantă contestatoarei intimate SC D. SRL este lapidară şi nu menţionează cauzele care au determinat respingerea ofertei contestatoarei şi pentru care a fost admisă oferta adjudecată, aşa cum impun dispoziţiile art.207 alineatul 2 din OUG nr.34/2006, comunicarea în cauză contravenind acestor dispoziţii legale imperative, care ţin de principiul transparenţei. În privinţa excepţiei lipsei de interes a contestatoarei, instanţa constată că în mod corect CNSC a reţinut că SC D. ROMANIA SRL are calitatea de ofertant în procedura de atribuire, a depus o ofertă acceptabilă şi oferta sa a ocupat locul al doilea  după cea declarată ca fiind câştigătoare.

Autoritatea contractantă are obligaţia legală de a analiza toate ofertele, iar după stabilirea ofertelor admisibile, să facă atribuirea contractului de achiziţie publică urmărind aplicarea practică a regulilor şi principiilor stabilite de legislaţia achiziţiilor publice, de OUG nr.34/2006 în special, ca lege cadru în materie, evidenţiind în mod neechivoc criteriile de atribuire şi modul efectiv de calcul al punctajului sau procentajului ofertelor concurente, în scopul de a afişa, la finele procedurii, clasamentul de asemenea neechivoc şi explicit.

Petenta autoritate contractantă si intimata contestatoare nu au solicitat cheltuieli de judecată.

În consecinţă, instanţa urmează a admite în parte plângerea formulată de petenta  autoritate contractantă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.  B – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri B împotriva decizie  nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pe care o modifică în parte în sensul că va dispune anularea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 61/257/12.09.2007 emis de petenta autoritate contractantă; va obliga petenta autoritatea contractantă la reluarea procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică şi va menţine dispoziţiile din Decizia nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, privind respingerea  excepţiei lipsei de interes a contestaţiei, invocată de autoritatea contractantă şi anularea deciziei de atribuire.

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei S.C. T. V. S.R.L., cu sediul în B,(…) şi, în consecinţă,

Respinge plângerea petentei S.C. T. V. S.R.L. B ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală.

Admite în parte plângerea formulată de petenta  autoritate contractantă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.  B – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri B împotriva decizie  nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pe care o modifică în parte în sensul că:

Dispune anularea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 61/257/12.09.2007 emis de petenta autoritate contractantă şi

Obligă petenta autoritatea contractantă la reluarea procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică.

Menţine dispoziţiile din Decizia nr. 3347/C6/3558 din 20.11.2007 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, privind respingerea  excepţiei lipsei de interes a contestaţiei, invocată de autoritatea contractantă şi anularea deciziei de atribuire.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă şi irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 februarie 2008.

Preşedinte,                            Judecător,                       Judecător,

Grefier,

E. E.

]]>

Leave a Reply