Bilant si perspective in achizitii publice – 2018 – 2019 – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA – online si onsite

Evenimentul va avea loc în data de 29 ianuarie 2019. Data și ora vor fi comunicate participanților doritori să urmărească evenimentul în direct. Vor fi disponibile și înregistrări pentru cei care nu pot asista la eveniment la data programată.

Subiectele abordate:

 

  • Noutățile legislative ale anului 2018 în materia achizițiilor publice;

  • Prezentare spețe, decizii de practică administrativ-jurisdicțională și judiciară națională și europeană;

  • Dezbateri și răspunsuri la întrebările participanților.

Lectori:

Adrian Ceparu –  Avocat asociat Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, Președinte Asociația Experților în Achiziții (AEXA);

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu & Irimia Consulting, fost Director General al ANRMAP;

 Florin IRIMIA – Avocat asociat Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, Președinte executiv Asociația Experților în Achiziții (AEXA);

 Răzvan RUGINĂ – Avocat colaborator Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”;

 Petre TĂNASE – Expert achiziții publice Asociația Experților în Achiziții (AEXA).

 

Dată organizare curs: Cursul va fi programat in intervalul 16-31 ianuarie (direct și online). Participantii care nu vor putea asista online vor avea acces sa inregistrarea evenimentului pe paginile aexa.eu

Pentru înscrieri accesați pagina Cursuri și conferințe (sau faceți click aici …)]]>

Comunicat Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA

Stimați membri,

AEXA și-a propus să depună toate eforturile necesare pentru ca legislația achizițiilor publice să fie simplă, coerentă, stabilă și previzibilă. Ca urmare a dialogului cu membrii săi dar și cu alte persoane și entități implicate în atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a constatat că noua legislație în domeniul achizițiilor publice nu atinge în integralitate aceste caracteristici așteptate de destinatarii săi. Astfel, există unele dificultăți majore de aplicare și interpretare a noilor reguli care sunt, de multe ori mult, prea complexe, imprecise sau contradictorii. Cu titlu de exemplu relevant, invocăm achiziția directă pentru care s-au creat reguli excesive, disproporționate față de valoarea și importanța acestor achiziții. În vederea promovării intereselor membrilor AEXA, intenționăm să sesizăm instituțiilor cu rol de reglementare în acest domeniu problemele efective cu care se confruntă practicienii în utilizarea noii legislații, astfel încât să fie adoptate de urgență măsuri de rezolvare. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți până pe data de 10.09.2016 (prin email la adresa office@aexa.eu) o listă a problemelor pe care le-ați întâmpinat în aplicarea legislației (cu menționarea de exemple concrete), AEXA urmând să le centralizeze și să le comunice Parlamentului și Guvernului României în vederea soluționării.

Vă mulțumim anticipat pentru participarea efectivă la activitatea AEXA.

Cu respect, Consiliul Director AEXA

]]>

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice formulate de Asociația Experților în Achiziții – AEXA

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice clasice formulate de Asociația Experților în Achiziții AEXA în numele membrilor săi.

Documentul poate fi deschis facand click aici (…)

AEXA va contribui, de asemenea, cu observații și completări la  Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Acestea vor fi postate în viitorul apropiat.

]]>

Noi propuneri legislative aflate in consultare – ANRMAP

 Legea privind remediile şi căile de atac – publicat în data de 22.07.2015

Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de…

 Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006

22 Ianuarie 2013 Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006 Tabel comparativ –  modificari propuse a fi aduse Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de…
Sursa: ANRMAP Transparenta decizionala – ANRMAP.]]>

Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice (in vigoare din 1 ianuarie 2013) – OUG 77/2012 si modificari ale OUG nr. 34/2006

OUG nr. 77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Luni 10.12.2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 827, OUG nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanţa se va aplica începând cu 01.01.2013. Actul normativ conţine 5 articole. Dar cel mai important este art.I cu 81 de puncte prin care se introduc noi prevederi legislative şi se completează o parte din cele existente. Din categoria noutăţilor amintim: – definirea fişei de date şi a persoanelor cu funcţii de decizie; – obligaţia autorităţii contractante de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă peste 5.000 euro fără TVA; – includerea în valoarea estimată şi a cuantumului aferent procentului de diverse şi neprevăzute din devizul general; – considerarea drept clauze nescrise a cerinţelor de calificare şi factorilor de evaluare ce se regăsesc doar în caietul de sarcini; – obligaţia autorităţii contractante de a publica o erată şi în cazul modificării/completării informaţiile din invitaţia de participare nu doar din anunţul de participare; – obligaţia prelungirii perioadei de depunere în cazul modificării cerinţelor de calificare; – obligaţia autorităţii contractante de a publica în SEAP datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor; – înştiinţarea operatorilor implicati în procedură asupra prelungirea perioadei de evaluarea a ofertelor; – raportarea termenelor de aşteptare la valoarea estimată a fiecărui lot; – posibilitatea elaborării, pentru fiecare lot, a câte unui raport al procedurii de atribuire; – obligaţia autorităţii contractante de a publica decizia motivată emisă de CNSC, în SEAP, în termen de 5 zile. Principalele modificări se referă la: – alinierea pragurilor valorice din OUG nr. 34/2006 la cele instituite de Regulamentul CE nr. 1251/2011: 130.000 pentru contracte de furnizare şi servicii/ 5.000.000 pentru contracte de lucrări; – recunoaşterea fişei de date ca parte integrantă a documentaţiei de atribuire; – reducerea termenelor de verificare a documentaţiei de atribuire şi a eratelor de către ANRMAP; – noi posibilităţi de prelungire a perioadelor de depunere a ofertelor; – dreptul ofertantului de a preciza în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală; – posibilitatea modificării/completării cerinţelor de calificare prin măsuri de remediere dispuse de autoritatea contractantă, doar în anumite condiţii; – mărirea perioada de evaluare la 25 de zile, fără limitarea numărului de prelungiri în cazul deciziilor de reevaluare dispuse de CNSC ori a recomandărilor observatorilor UCVAP; – posibilitatea anulării procedurii în cazul modificării criteriilor de calificare sau a factorilor de evaluare; – extinderea sferei abaterilor grave de la legislaţie: evaluarea în baza unor cerinţe de calificare ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare; – reţinerea garanţiilor de participare, pentru contestaţiile respinse, doar pentru valori estimate mai mari decât pragurile de la art. 19; – este considerat un preţ aparent neobişnuit de scăzut dacă acesta: o reprezintă mai puţin de 70% din valoarea estimată a contractului respectiv ori o în cazul în care sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. Pentru textul ordonantei click aici.]]>