Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Avocat Florin IRIMIA

Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Prin contestaţiile nr. …. si … din 08.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. …… si respectiv nr. ….. din 08.07.2009, depuse de SC S.T. SA, cu sediul in …………….., împotriva deciziei prin care oferta sa a fost declarata inacceptabila de către Consiliul Judeţean …………., având sediul în ……………., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisa, derulata in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., contestatoarea a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. …….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Prin contestaţiile nr. …… si ………… din 09.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ……… si respectiv …………. din 12.01.2009, depuse de S.C. D. SRL, cu sediul în ………….., împotriva deciziei de atribuire a contractului nr. …… din 03.12.2008, prin care a fost declarata câştigătoare oferta depusa de SC O.C. SRL in asociere cu SC T.A. SRL, iar oferta petentei a fost declarata inacceptabila, emisa in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, contestatoarea a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având in vedere că acestea au fost formulate in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, in conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

DECIDE

In temeiul dispoziţiilor alin. (2) al art. 278 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, admite in parte contestaţiile nr. …… si …….. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ……….., si anulează raportul procedurii nr. …….. din 29.12.2008, precum si adresele de comunicare a rezultatului procedurii.

Obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

Capătul de cerere constând in constatarea de către Consiliu ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila se va respinge, ca inadmisibil.

În temeiul alin. (7) al art. 278 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliul ia act de renunţarea la contestaţiile nr. .. si ….. din 08.01.2009, de către SC S.T. SA.

Prezenta decizie este executorie si obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere in termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Consiliul  a fost legal sesizat şi este competent,  potrivit dispoziţiilor art.  266 alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a Guvernului nr. 34/2006, să soluţioneze contestaţiile de faţă.

Prin contestaţiile nr. 15 si 16 din 08.01.2009, SC S.T. SA, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ………., a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. ……….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Similar, prin contestaţiile nr. ….. si ……….. din 09.01.2009, SC D. SRL, în contradictoriu cu aceeaşi autoritatea contractantă, a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante privind rezultatul procedurii, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Autoritatea contractanta a comunicat Consiliului prin adresele nr. …. si …… din 14.01.2009, punctul său de vedere asupra contestaţiilor depuse de SC D. SRL si documentele dosarului achiziţiei publice.

In argumentarea probatorie a contestaţiilor, SC S.T. SA menţionează ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe motivul depunerii certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original.

Petenta apreciază ca, atat timp cat copia legalizata este echivalenta din punct de vedere juridic si legal cu prezentarea actului in original, oferta sa, pentru un astfel de motiv, a fost respinsa in mod nelegal.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ………. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

–  anunţul de participare nr. …………./08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………./09.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008.

SC D. SRL arata ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe  motivul  ca,  in  documentele  sale de calificare,  certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost depus, in copie legalizata, si nu in original, cu toate ca, dupa cum a fost consemnat in procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, in cadrul respectivei şedinţe a fost prezentat si originalul actului in cauza.

Petenta apreciază ca decizia autorităţii contractante de respingere a ofertei sale pentru un astfel de motiv contravine dispoziţiilor art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, celor ale art. 93 si următoarelor din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, precum si art. 1188 din Codul Civil.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ……. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

-anunţul de participare nr. ………../08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………1/29.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………… din 24.11.2008.

La solicitarea Consiliului, prin adresa nr. 285 din 16.01.2009, autoritatea contractanta a precizat ca, fata de contestaţia depusa de SC S.T. SA, nu poate formula punct de vedere deoarece respectiva societate nu i-a înaintat contestaţia depusa la Consiliu in termenul prevăzut de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Prin adresa nr. …… din 16.01.2009, Consiliul a solicitat SC S.T. SA ca, in termen de cel mult 5 zile, sa transmită Consiliului dovada îndeplinirii obligaţiei sale impusa de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 constând in înaintarea in termenul legal autorităţii contractante a copiilor contestaţiilor depuse la Consiliu.

Prin adresa nr. …… din 20.01.2008, SC ST SA a renunţat la contestaţii, urmând ca, in temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul sa ia act de renunţarea de către contestatoare la contestaţiile nr. ….. si …… din 08.01.2008, in contradictoriu cu Consiliul Judeţean …………

Referitor la contestaţiile depuse de SC D. SRL, prin punctul sau de vedere, autoritatea contractanta a precizat ca respectivul ofertant a depus certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original, asa cum in mod expres a fost solicitat prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, motiv pentru care oferta societăţii constatatoare a fost considerata inacceptabila, ca fiind depusa de un ofertant care nu a îndeplinit cerinţele minime de calificare.

Autoritatea contractanta menţionează ca nu s-a permis completarea ulterioara a documentelor de calificare cu depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original, deoarece prin documentaţia de atribuire a fost menţionata expres descalificarea ofertanţilor care nu prezintă vreunul din documentele de calificare asa cum acestea au fost solicitate.

Autoritatea contractanta precizează ca, insasi menţiunea „este valabil numai in original” conţinuta de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, formează convingerea sa ca orice alta forma a respectivului act nu poate fi valabila.

Din verificarea documentelor depuse la dosarul cauzei, Consiliul a constatat:

Procedura de licitaţie deschisa organizata de Consiliul Judeţean ………… in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., a fost iniţiata prin anunţul de participare publicata in SEAP sub nr. …………. din 08.10.2008, in care s-au menţionat: împărţirea lucrării in doua loturi, astfel: lotul nr. 1 – tronson I…………..; lotul nr. 2 -tronson II: ……….; valoarea estimata a contractului, fara TVA – …………. lei; criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut; cerinţe de calificare privind situaţia personala a ofertanţilor, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea in registrul comerţului sau al profesiei – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (valabil numai in original potrivit menţiunilor emitentului); data limita de depunere a ofertelor – 24.11.2008, ora 10:00; data deschiderii ofertelor – 24.11.2008, ora 11:00.

Din documentaţia de atribuire, in cauza prezintă relevanta cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pct. V.2.) din fisa de date a achiziţiei prin care ofertanţilor le-a fost impusa prezentarea “certificatului constatator – valabil – potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”.

Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008 a menţionat depunerea ofertelor de către un număr de …. ofertanţi, din care ………. au depus oferta pentru lotul nr. 1, in dreptul SC D. SRL fiind menţionata depunerea “certificatului constatator – valabil – emis de Oficiul Registrului Comerţului”.

Raportul procedurii de atribuire nr. …….. din 29.12.2008, a menţionat descalificarea ofertei SC D. SRL ca inacceptabila, temeiul de drept invocat fiind dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006.

Motivul respingerii respectivei oferte a fost constituit de prezentarea de către societatea contestatoare a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu conform specificaţiilor emitentului – Oficiul Registrului Comerţului – in original, formă solicitata si in documentaţia de atribuire, fisa de date a achiziţiei, cap. V.2 -capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

In raport este menţionata precizarea pet. V.5) din fisa de date a achiziţiei constând in descalificarea ofertanţilor in cazul neprezentarii tuturor documentelor in forma solicitata de achizitor.

Decizia de respingere a ofertei astfel stabilita a fost comunicata petentei prin adresa nr. ………… din 30.12.2008.

Raportat la susţinerile părţilor, actele depuse la dosarul cauzei si normele legale aplicabile in materie, Consiliul constata:

Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. ……… din 29.10.2008 a fost depus de SC D. SRL, in copie legalizata, sub încheierea de legalizare nr. ……. din 18.11.2008.

Apreciind ca actul in cauza nu a fost prezentat in forma solicitata prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, respectiv, in original, autoritatea contractanta a considerat oferta petentei inacceptabila, incadrand-o in categoria celor prevăzute de dispoziţiile art. 36 alin. (1)    lit. b) din HG nr. 925/2006, ca fiind depusa de un ofertant care nu a indeplinit cerinţele minime de calificare.

Intr-o atare situaţie prezintă relevanta dispoziţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, potrivit căreia una din competentele notarilor publici prevăzuta de art. 8 lit. i) este legalizarea copiilor de pe înscrisuri. Conform art. 4 din respectiva lege “actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege”, respectiv, copia legalizata a certificatului constatator are aceeaşi autoritate publica si forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Astfel, prin depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, SC D. SRL a indeplinit cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pet. V.2.) din fisa de date a achiziţiei constând in prezentarea   “certificatului   constatator   –   valabil   –   potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”, copia legalizata a actui depusa la procedura fiind de autoritate publica si având aceeaşi forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Prin urmare, in cauza nu prezintă relevanta dispoziţiile art. 77 alin. (1) din HG nr. 925/2006 conform cărora “in cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp […]” si nici cele ale lit. a) a alin. (2) din acelaşi articol potrivit cărora “prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului”, documentul “certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului” nefiind omis din documentele de calificare, copia legalizata echivalând cu depunerea originalului documentului.

Potrivit art. 11 alin. (3) din HG nr. 925/2006, in cazul în care ar fi existat incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte copia legalizata a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, autoritatea contractantă avea dreptul de a solicita confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză constând in solicitarea acestuia a depunerii originalului actului, cât şi de la Oficiul Registrului Comerţului emitent al actului, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 (rl), Registrul comerţului este public.

Pe de alta parte, relativ la dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol conform cărora “documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă”, copia legalizata trebuie considerata in mod cert edificatoare.

Fata de cele constatate, in baza dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, Consiliul urmează a admite in parte contestaţiile nr. …  si ………. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean până la care ofertanţii au dreptul de a depune contestaţie nu a fost menţionata. Relativ Iar adresa nr. ……… din 05.11.2008, Consiliul constata ca aceasta a fost emisa in perioada de suspendare a procedurii, contrar dispoziţiilor art. 277 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Va obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

]]>

Conferinte si cursuri viitoare

26-27 aprilie 2010 – TAIEX – Comisia Europeana in colaborare cu Consiliul Judetean Braila. Achizitii publice – Lector Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA 28-29 aprilie 2010 – TAIEX – Comisia Europeana in colaborare cu Consiliul Judetean Galati. Achizitii publice – Lector Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA 6-7 mai  2010 – Conferinta anuala de achizitii publice, Institutul National de Statistica Lectori: Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA. aprilie 2010 – Cursuri de perfectionare continua a avocatilor, organizate de Baroul Bucuresti. Lectori Av. Adrian Ceparu, Av. Florin Irimia, Av. Paula Neciu, Av. Beatrice Ilioiu – SCPA Ceparu si Irimia]]>

Respingere contestatie impotriva documentatiei de atribuire

Avocat Florin IRIMIA

Interes legitim, personal si actual. Respingere contestatie impotriva documentatiei de atribuire depusa de un operator economic care nu intentioneaza sa participe la procedura de atribuire in calitate de ofertant

CURTEA DE  A P E L   T I M I Ş O A R A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. (…)-17.07.2008

DECIZIA CIVILĂ NR.1….

Şedinţa publică din 10 decembrie 2008

PREŞEDINTE : (…) (…)

JUDECĂTOR  : (…) (…)

JUDECĂTOR  : (…) (…)

GREFIER        : (…) (…)

S-a luat în examinare plângerile formulate de Primăria comunei T., prin Primar şi de intervenienta S.C. E. SRL C-N, împotriva deciziei nr. …../C3/1726 din data de 25.06.2008 pronunţată de Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în dosarul nr.1726/2008, în contradictoriu cu intimata  SC D. T. SRL, litigiu privind achiziţiile publice.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată că s-au depus la dosar, prin fax, la data de 10.12.2008 de către petenta SC E. SRL concluzii scrise, iar la data de 11.12.2008 de către intimata contestatoare SC D. T. SRL dovada cheltuielilor de judecată.

Instanţa constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 3 decembrie 2008, ce face parte integrantă din prezenta decizie.

C U R T E A

Asupra  plângerilor de faţă constată:

Prin plângerea formulată în condiţiile OUG nr.34/2006 modificată petentele Primăria comunei T., prin Primar şi SC E. SRL C –N, în calitate de intervenientă în interesul Primăriei comunei T., au solicitat anularea deciziei nr. ../C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi drept urmare să se respingă contestaţia formulată de contestatoarea S.C. D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante şi de asemenea să se admită cererea de intervenţie formulată de intervenienta SC E. SRL C- N.

În motivare, petentele critică în esenţă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru că a admis contestaţia contestatoarei SC D. T. SRL C-N, cu încălcarea prevederilor art. 272 alin.5 din OUG nr.34/2006 care prevede că contestaţia care se referă la prevederile documentaţiei de atribuire poate fi depusă numai până la data stabilită pentru depunerea ofertelor.

Data stabilită pentru depunerea ofertelor a fost data de 05.05.2008, aceasta înseamnă că contestaţia trebuia formulată cel târziu până la data de 05.05.2008, ultima zi de depunere fiind data de 04.05.2008.

Din conţinutul deciziei Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rezultă că acestă contestaţie a fost transmisă în data de 05.05.2008, deci cu depăşirea datei de 04.05.2008, care era ultima zi de depunere.

De asemenea, s-a invocat excepţia lipsei de interes a contestatoarei, deoarece aceasta nu a înţeles să participe la procedura de atribuire, nedepunând o ofertă şi nici nu s-a prezentat la deschiderea ofertelor.

Arată că potrivit art.78 din OUG nr.34/2006, contestatoarea are dreptul să solicite clarificări, iar autoritatea contractantă trebuie să răspundă cu cel puţin 6 zile anterior datei limite de depunere a ofertelor. Însă contestatoarea nu a respectat aceste dispoziţii, formulând direct o contestaţie pe care a depus-o tardiv.

Prin urmare, apreciază reaua-credinţă a contestatoarei, care a depus o contestaţie peste termenul legal cu scopul de a îngreuna desfăşurarea procedurii de atribuire.

Mai mult SC D. T. SRL nu a înţeles să se informeze de îndată că a depus contestaţie, mai ales că putea să informeze şi pe fax.

Apreciază că prin depunerea a două completări la contestaţia formulată iniţial reiese clar intenţia acesteia de a amâna momentul de luare a unei decizii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Apreciază faptul că în data de 30.04.2008 a primit doar o solicitare terefonică de la contestatoare, prin care i s-a solicitat documentaţia de atribuire, solicitare căreia i-a dat curs trimiţând pe mail documentaţia, deşi nefiind sesizaţi printr-una din modalităţile stabilite la art.A.8 din documentaţie, poştă sau fax, nu era obligată să-i de-a curs. Arată că a dorit să asigure participarea oricărui operator econimic interesat de procedura de atribuire.

Contestatoarea, dacă a avut nelămuriri, nu a incercat să se lămurească prin solicitare de clarificări, ci a formulat direct contestaţie despre care i-a înştiinţat după ce s-a întocmit procesul verbal de deschidere a ofertelor. Apreciază că s-a dat dovadă de reaa-credinţă, din moment ce contestatoarea putea să anunţe chiar şi telefonic că a depus contestaţie, aşa cum a procedat când a solicitat documentaţia de atribuire.

Invocă faptul că prin contestaţia formulată iniţial, contestatoarea nu a indicat niciun motiv de ordin tehnic sau alt motiv pentru care ar fi trebuit să se întocmească o altă documentaţie de atribuire. Documentaţia de atribuire s-a întocmit cu respectarea art. 33 şi urm. din OUG nr.34/2006, iar cerinţele de natură tehnică solicitate- întocmirea caietului de sarcini sunt atributul exclusiv al Primăriei Comunei T. autoritate contractantă.

Prin contestaţia formulată, completată şi precizată, contestatoarea a criticat multe din specificaţiiloe de natură tehnică cuprinse în caietul de sarcini, unele fiind  respinse, altele admise.

Consiliul Naţional de Soluţionare a D. a apreciat ca inutilă pentru autoritatea contractantă cerinţa ca un aparat să poate înregistra minim 3 benzi de circulaţie. Pe durata celor 4 ani de derulare a acordului cadru pot apărea unele modificări în ceea ce priveşte mărimea numărului de benzi de circulaţie, prin urmare, a dorit să fie asigurată din această perspectivă.

În ceea ce priveşte obligativitatea obţinerii licenţei prevpzute de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, rezidă din faptul că la descrierea obiectivului contractului de achiziţie publică se face referire şi la alte contravenţii, nu doar la contravenţiile privind depăşirea vitezei legale. Unele din aceste contravenţii presupun o atingere adusă unor obiective, bunuri şi care pot fi depăşite cu mijloace tehnice specifice, dare care presupun licenţă.

Solicitarea omologării aparatelor în cel puţin o ţară din UE, precum şi cerinţa autocalibrării produselor au fost considerate de D. ca fiind utile autorităţii contractante, dar că nu ar fi trebuit să fie introduse în caietul de sarcini, ci eventual ca factori de evaluare  a ofertelor. Consideră că prin aceste cerinţe nu s-a urmărit decât respectarea art.35 din OUG nt.34/2006 şi asigurarea unui anumit nivel calificativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, raportat şi la complexitatea serviciilor care fac obiectul procedurii de atribuire.

Prin aplicarea principiului E. a dosr să asigure autenticitatea imaginilor generate de aparate. Acest principiu general are aplicabilitate în multe domenii, prin urmare consideră că nu poate să restrângă concurenţa, aşa cum a invocat contestatoarea.

Menţionează faptul că nu a dorit stabilirea exactă a numărului de aparate şi a locului de amplasare a acestora, tocmai pentru a nu favoriza sau defavoriza vreo soluţie tehnică. A apreciat că este mult mai potrivit ca aceste aspecte să fie stabilite de ofertantul câştigător împreună cu poliţia rutieră. Dimpotrivă, acceptarea poziţiei contestatoarei are putea conduce la restrângerea conurenţei.

Se mai arată că, potrivit art.78 din OUG nr.34/2006 contestatoarea avea dreptul să solicite clarificări, air autoritatea contractantă trebuia să răspundă cu cel puţin 6 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor.

Cu toate aceste contestatoarea a preferat să formuleze direct o contestaţie pe care a depus-o tardiv.

Apreciază că s-a dat dovadă de rea-credinţă din partea contestatoarei, care a depus o contestaţie tardivă cu scopul de a împiedica derularea procedurii de atribuire. Ceea ce este relevant este că SC D. T. SRL nu a înţeles să informeze autoritatea contractantă, care nu ştia la data deschiderii ofertelor că s-a depus o contestaţie, mai ales că putea să informeze şi pe fax autoritatea contractantă.

Dacă SC D. T. SRL, susţine că încă din 30.04.2008 a contactat autoritatea contractantă pentru a obţine documentaţia de atribuire, aceasta nu a informat imediat autoritatea contractantă că a depus o contestaţie, pentru că autoritatea contractantă în necunoştinţă de cauză să nu mai fie nevoită să deschidă oferta.

Chiar şi depunerea a două completări la contestaţia formulată iniţial arată intenţia contestatoare de a bloca derularea normală a procedurii şi a amâna momentul la care să se ia o decizie de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Examinând plângerile, pe excepţia lipsei de interes în formularea contestaţiei de către SC D. T. SRL C N, se vor admite împotriva împotriva deciziei nr.2757/C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de C.N.S.C., se va anula decizia şi se respinge contestaţia formulată de contestatoarea SC D. T. SRL  C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud. A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante şi se va admite cererea de intervenţie formulată în interesul Primăriei comunei T. de către intervenienta S.C. E. SRL C-N, pentru că:

Potrivit deciziei nr. 2757/C3/1726 din 25.VI.2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.C. D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect, „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5-Servicii de control şi al traficului, emisă de Primăria comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante.

Urmare admiterii contestaţiei, C.N.S.C. a respins excepţia lipsei de interes a contestatoarei, invocată de autoritatea contractantă şi intervenienta S.C. E. SRL C-N, a anulat procedura de atribuire şi a respins cererea de intervenţie în interesul Primăriei comunei T..

Din considerentele deciziei rezultă că C.N.S.C. a respins excepţia lipsei de interes a contestatoarei în promovarea contestaţiei, pentru motiv că, deşi aceasta nu a solicitat clarificări, nu a participat în procedură cu ofertă şi nu s-a prezentat la sediul autorităţii contractante la data deschiderii ofertelor, Consiliul consideră că aceasta, prin achiziţionarea documentaţiei de atribuire şi-a dovedit interesul său faţă de procedura, licitaţie deschisă organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”.

Potrivit documentaţiei, orice acţiune, sau cerere care face obiectul unei judecăţi, trebuie să îndeplinească cerinţa interesului, ca o condiţie de admisibilitate.

Prin noţiunea de interes se înţelege folosul practic, imediat pe care-l are o parte pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii judiciare, iar reclamantul trebuie să justifice în persoana sa interesul de a promova acţiunea civilă.

La rândul său, interesul trebuie să fie legitim, adică corespunzător cerinţelor legii materiale şi procesuale, astfel că interesul este legitim când urmăreşte afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv, recunoscut de lege, respectiv, a unui interes ocrotit de lege şi potrivit scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut.

De asemenea, interesul trebuie să fie născut şi actual, să existe în momentul formulării acţiunii sau cererii, ceea ce înseamnă că, dacă cel interesat nu ar recurge la acţiune în momentul respectiv, s-ar expune prin aceasta la un prejudiciu.

Totodată, interesul se impune a fi personal şi direct, adică folosul practic urmărit prin declanşarea procedurii judiciare să aparţină celui ce recurge la acţiune.

Din această ultimă cerinţă a interesului, rezultă concluzia că, în afara persoanelor juridice prevăzute de lege care au dreptul şi obligaţia de a apăra şi reprezenta interesul unor colectivităţi, nicio altă persoană nu are dreptul de a apăra interesul unei alte persoane sau interesul general.

Situaţia de mai sus nu este incidentă decât în cazurile de promovare a unor acţiuni în numele altor persoane pentru care legea a recunoscut legitimare procesuală activă.

Contestaţia formulată de S.C. D. T. SRL C -N, împotriva documentaţiei de atribuire întocmită de autoritatea contractantă, aflată în litigiu, în măsura în care contestatoarea nu a solicitat clarificări legat de documentaţie, nu a participat în procedură cu ofertă şi nu s-a prezentat la sediul autorităţii contractante la data deschiderii ofertelor, cu toate că a achiziţionat documentaţia de atribuire, nu îndeplineşte niciuna din cerinţele legale care justifică interesul şi promovarea contestaţiei, motiv pentru care  plângerea se admite împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, conform celor menţionate anterior.

Din conţinutul contestaţiei, rezultă că SC D. T. SRL C-N   şi-a întemeiat-o pe motiv că documentaţia întocmită de autoritatea contractantă nu a respectat „o serie de elemente tehnice şi legale”, fiind „greşit întocmită”, că prin introducerea unor anumite cerinţe, enumerate în contestaţia suplimentară, s-a urmărit înlăturarea de la calificarea oricărui ofertant care nu îndeplineşte cerinţele dorite şi implicit urmăreşte „ acceptarea unui anumit ofertant”.

Deci, din formulările susmenţionate este evident că, contestaţia s-a justificat pe promovarea apărării unui interes general şi nu al contestatoarei, care nu a înţeles să participe personal la procedura în litigiu, deci contestaţia nu îndeplineşte cerinţa interesului personal actual.

Urmare la soluţionarea plângerii, şi la anularea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se admite cererea de intervenţie formulată de intervenienta SC E. SRL C-N în interesul autorităţii contractante.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite plângerile formulate de Primăria comunei T., prin Primar şi de intervenienta S.C. E. SRL C-N împotriva deciziei nr.2757/C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de C.N.S.C.

Anulează decizia şi respinge contestaţia formulată de contestatoarea S C D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante.

Admite cererea de intervenţie formulată în interesul Primăriei comunei T. de către intervenienta S.C. E. SRL C-N.

Irevocabilă.

]]>

Procedurile de achizitie publica prin mijloace electronice castiga teren

 Avocat Florin IRIMIA

Prin Hotararea de Guvern nr. 167/03.03.2010, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 154 din 10.03.2010, s-au modificat Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Aceste norme au fost initial aprobate prin Hotararea Guvernului  nr. 1.660/2006 si modificate succesiv in martie 2008 si aprilie 2009.

Principala modificare care intervine ca urmare a intrarii in vigoare a recentelor dispozitii consta in majorarea de la 20% la 40% a procentului de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe.

De asemenea, se specifica ca tariful de participare aplicat operatorilor economici care utilizeaza mijloacele electronice se face venit la bugetul de stat, iar nu la bugetul operatorului SEAP astfel cum se intampla anterior.

Modificarile sunt binevenite in masura in care maresc gradul de transparenta in desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice. Avand insa in vedere ca, pana in prezent, autoritatile contractante nu s-au conformat obligatiei de a desfasura 20% din procedurile de atribuire prin mijloace electronice, este putin probabil ca noul prag de 40% sa fie atins in viitorul imediat.

]]>

Participarea, in calitate de ofertanti distincti, a doua societati care apartin aceluiasi grup, la o procedura de atribuire

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat in Revista de achizitii publice

Este posibil ca doua societati care fac parte din acelasi grup sa concureze la o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica? Intrebarea este mai mult decat interesanta, in masura in care se afla la granita intre dreptul concurentei si libera concurenta.

Raspunsul a fost oferit de catre Curtea de Justitie a Comunitatii Europene (CJCE), printr-o decizie din 19 mai 2009 (Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, cauza C-538/07).

Curtea de justitie de la  Luxembourg  a firmat ca grupurile de firme pot sa imbrace forme si obiective variabile care nu exclud neaparat ca societatile controlate sa beneficieze de o anumita autonomie in politica lor comerciala si in activitatile economice, in special in materie de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica. Astfel, in opinia CJCE, raporturile dintre societatile membre ale aceluiasi grup pot fi stabilite prin dispozitii speciale (de ordin contractual, de exemplu), astfel incat sa garanteze atat independenta cat si confidentialitatea in cazul elaborarii unor oferte simultane de participare la o procedura de atribuire.

In acest context, Curtea afirma ca autoritatea contractanta trebuie sa analizeze cu atentie daca raportul de control dintre cele doua societati a exercitat o influenta asupra continutului celor doua oferte. Constatarea unei astfel de influente (indiferent de forma de manifestare) este suficienta pentru excluderea din procedura de atribuire a celor doua societati in cauza.

In schimb, precizeaza CJCE, simpla existenta a unui raport de control intre societatile care fac parte din acelasi grup, sub forma proprietatii sau a detinerii unui numar de voturi, nu este suficienta pentru ca autoritatea contractanta sa excluda automat din procedura de atribuire ofertantii in cauza, fara sa verifica daca un astfel de raport are o incidenta concreta asupra continutului ofertelor de participare.

In practica, aceasta inseamna ca autoritatea publica trebuie sa depuna toate diligentele pentru a verifica daca societatile apartinand aceluiasi grup au avut sau nu posibilitatea sa se influenteze reciproc la intocmirea ofertelor. In caz de suspiciune, autoritatea contractanta va deschide ofertele depuse de catre ofertantii in cauza  si va analiza continutul acestora, inainte de a adopta o decizie de respingere sau de admitere a ofertelor.

Aceasta decizie a instantei europene este foarte utila si pentru autoritatile publice din Romania, in masura in care ajuta la interpretarea dispozitiilor art. 46 alin. (2) din OUG nr. 34 conform caruia  « Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa ».

]]>

Se mai poate contesta o procedura de atribuire atunci cand au expirat termenele de contestatie ?

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat in Revista de achizitii publice

Curtea de Justitie a Comunitatii Europene (CJCE) a reafirmat, intr-o decizie recenta din 21 ianuarie 2010, ca dreptul comunitar al achizitiilor publice este intotdeauna superior dreptului national al statelor membre. Astfel, un ofertant respins dintr-o procedura de atribuire, chiar daca a utilizat sau nu caile nationale de atac, are posibilitatea- daca apreciaza ca legislatia europeana nu a fost respectata, sa sesizeze Comisia europeana pentru ca aceasta sa introduca o actiune in fata CJCE pentru sanctionarea unui stat membru. Iar aceasta posibilitate exista chiar si in situatia in care termenele de contestatie prevazute de dreptul national.

Interesul local nu este suficient pentru a se putea deroga dreptului european al achizitiilor publice

In litigiul care a avut ca parti Comisia europeana si Germania, judecatorul comunitar a reamintit mai intai que tratarea si eliminarea deseurilor este un subiect de interes local, fapt care justifica ca deseurile « sa fie eliminate pe cat posibil cat mai aproape de locul de productie ». Totusi, un astfel de motiv nu poate sustrage o autoritate contractanta de la obligatiile care decurg din aplicarea directivelor europene. Astfel, a retinut CJCE, niciun motiv de oportunitate nu poate justifica lipsa aplicarii unei proceduri de achizitie publica la nivel european. Nu are importanta daca executia contractului de achizitie publica are loc pe plan local, autoritatea contractanta trebuie sa respecte legislatia europeana in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si sa lanseze o procedura de cerere de oferte atunci cand valoarea estimata a contractului depaseste pragul european (fixat de la 1 ianuarie 2010 la 193.000 euro pentru contractele de servicii atribuite de colectivitatile teritoriale).

Comisia Europeana ramane competenta chiar si in situatia in care caile de atac interne sunt inchise

Comisia europeana este gardianul bunei aplicari a tratatelor europene, fiind singura competenta pentru a exercita o actiune in justitie impotriva unui stat membru care nu respecta dreptul comunitar in domeniul achizitiilor publice, chiar si in situatia in care termenele de contestatie au expirat.

Astfel, judecatorul european deschide o ultima cale de atac pentru operatorii economici care doresc sa conteste legalitatea unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica. Totusi, aceasta procedura este limitata : Comisia europeana este singura competenta sa decida oportunitatea intentarii unei actiuni in justitie destinata sanctionarii statutului presupus a fi vinovat de incalcarea reglementarilor europene in materie de achizitii publice.

]]>