Respingere contestatie impotriva documentatiei de atribuire

Avocat Florin IRIMIA

Interes legitim, personal si actual. Respingere contestatie impotriva documentatiei de atribuire depusa de un operator economic care nu intentioneaza sa participe la procedura de atribuire in calitate de ofertant

CURTEA DE  A P E L   T I M I Ş O A R A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. (…)-17.07.2008

DECIZIA CIVILĂ NR.1….

Şedinţa publică din 10 decembrie 2008

PREŞEDINTE : (…) (…)

JUDECĂTOR  : (…) (…)

JUDECĂTOR  : (…) (…)

GREFIER        : (…) (…)

S-a luat în examinare plângerile formulate de Primăria comunei T., prin Primar şi de intervenienta S.C. E. SRL C-N, împotriva deciziei nr. …../C3/1726 din data de 25.06.2008 pronunţată de Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în dosarul nr.1726/2008, în contradictoriu cu intimata  SC D. T. SRL, litigiu privind achiziţiile publice.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată că s-au depus la dosar, prin fax, la data de 10.12.2008 de către petenta SC E. SRL concluzii scrise, iar la data de 11.12.2008 de către intimata contestatoare SC D. T. SRL dovada cheltuielilor de judecată.

Instanţa constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 3 decembrie 2008, ce face parte integrantă din prezenta decizie.

C U R T E A

Asupra  plângerilor de faţă constată:

Prin plângerea formulată în condiţiile OUG nr.34/2006 modificată petentele Primăria comunei T., prin Primar şi SC E. SRL C –N, în calitate de intervenientă în interesul Primăriei comunei T., au solicitat anularea deciziei nr. ../C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi drept urmare să se respingă contestaţia formulată de contestatoarea S.C. D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante şi de asemenea să se admită cererea de intervenţie formulată de intervenienta SC E. SRL C- N.

În motivare, petentele critică în esenţă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru că a admis contestaţia contestatoarei SC D. T. SRL C-N, cu încălcarea prevederilor art. 272 alin.5 din OUG nr.34/2006 care prevede că contestaţia care se referă la prevederile documentaţiei de atribuire poate fi depusă numai până la data stabilită pentru depunerea ofertelor.

Data stabilită pentru depunerea ofertelor a fost data de 05.05.2008, aceasta înseamnă că contestaţia trebuia formulată cel târziu până la data de 05.05.2008, ultima zi de depunere fiind data de 04.05.2008.

Din conţinutul deciziei Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rezultă că acestă contestaţie a fost transmisă în data de 05.05.2008, deci cu depăşirea datei de 04.05.2008, care era ultima zi de depunere.

De asemenea, s-a invocat excepţia lipsei de interes a contestatoarei, deoarece aceasta nu a înţeles să participe la procedura de atribuire, nedepunând o ofertă şi nici nu s-a prezentat la deschiderea ofertelor.

Arată că potrivit art.78 din OUG nr.34/2006, contestatoarea are dreptul să solicite clarificări, iar autoritatea contractantă trebuie să răspundă cu cel puţin 6 zile anterior datei limite de depunere a ofertelor. Însă contestatoarea nu a respectat aceste dispoziţii, formulând direct o contestaţie pe care a depus-o tardiv.

Prin urmare, apreciază reaua-credinţă a contestatoarei, care a depus o contestaţie peste termenul legal cu scopul de a îngreuna desfăşurarea procedurii de atribuire.

Mai mult SC D. T. SRL nu a înţeles să se informeze de îndată că a depus contestaţie, mai ales că putea să informeze şi pe fax.

Apreciază că prin depunerea a două completări la contestaţia formulată iniţial reiese clar intenţia acesteia de a amâna momentul de luare a unei decizii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Apreciază faptul că în data de 30.04.2008 a primit doar o solicitare terefonică de la contestatoare, prin care i s-a solicitat documentaţia de atribuire, solicitare căreia i-a dat curs trimiţând pe mail documentaţia, deşi nefiind sesizaţi printr-una din modalităţile stabilite la art.A.8 din documentaţie, poştă sau fax, nu era obligată să-i de-a curs. Arată că a dorit să asigure participarea oricărui operator econimic interesat de procedura de atribuire.

Contestatoarea, dacă a avut nelămuriri, nu a incercat să se lămurească prin solicitare de clarificări, ci a formulat direct contestaţie despre care i-a înştiinţat după ce s-a întocmit procesul verbal de deschidere a ofertelor. Apreciază că s-a dat dovadă de reaa-credinţă, din moment ce contestatoarea putea să anunţe chiar şi telefonic că a depus contestaţie, aşa cum a procedat când a solicitat documentaţia de atribuire.

Invocă faptul că prin contestaţia formulată iniţial, contestatoarea nu a indicat niciun motiv de ordin tehnic sau alt motiv pentru care ar fi trebuit să se întocmească o altă documentaţie de atribuire. Documentaţia de atribuire s-a întocmit cu respectarea art. 33 şi urm. din OUG nr.34/2006, iar cerinţele de natură tehnică solicitate- întocmirea caietului de sarcini sunt atributul exclusiv al Primăriei Comunei T. autoritate contractantă.

Prin contestaţia formulată, completată şi precizată, contestatoarea a criticat multe din specificaţiiloe de natură tehnică cuprinse în caietul de sarcini, unele fiind  respinse, altele admise.

Consiliul Naţional de Soluţionare a D. a apreciat ca inutilă pentru autoritatea contractantă cerinţa ca un aparat să poate înregistra minim 3 benzi de circulaţie. Pe durata celor 4 ani de derulare a acordului cadru pot apărea unele modificări în ceea ce priveşte mărimea numărului de benzi de circulaţie, prin urmare, a dorit să fie asigurată din această perspectivă.

În ceea ce priveşte obligativitatea obţinerii licenţei prevpzute de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, rezidă din faptul că la descrierea obiectivului contractului de achiziţie publică se face referire şi la alte contravenţii, nu doar la contravenţiile privind depăşirea vitezei legale. Unele din aceste contravenţii presupun o atingere adusă unor obiective, bunuri şi care pot fi depăşite cu mijloace tehnice specifice, dare care presupun licenţă.

Solicitarea omologării aparatelor în cel puţin o ţară din UE, precum şi cerinţa autocalibrării produselor au fost considerate de D. ca fiind utile autorităţii contractante, dar că nu ar fi trebuit să fie introduse în caietul de sarcini, ci eventual ca factori de evaluare  a ofertelor. Consideră că prin aceste cerinţe nu s-a urmărit decât respectarea art.35 din OUG nt.34/2006 şi asigurarea unui anumit nivel calificativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, raportat şi la complexitatea serviciilor care fac obiectul procedurii de atribuire.

Prin aplicarea principiului E. a dosr să asigure autenticitatea imaginilor generate de aparate. Acest principiu general are aplicabilitate în multe domenii, prin urmare consideră că nu poate să restrângă concurenţa, aşa cum a invocat contestatoarea.

Menţionează faptul că nu a dorit stabilirea exactă a numărului de aparate şi a locului de amplasare a acestora, tocmai pentru a nu favoriza sau defavoriza vreo soluţie tehnică. A apreciat că este mult mai potrivit ca aceste aspecte să fie stabilite de ofertantul câştigător împreună cu poliţia rutieră. Dimpotrivă, acceptarea poziţiei contestatoarei are putea conduce la restrângerea conurenţei.

Se mai arată că, potrivit art.78 din OUG nr.34/2006 contestatoarea avea dreptul să solicite clarificări, air autoritatea contractantă trebuia să răspundă cu cel puţin 6 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor.

Cu toate aceste contestatoarea a preferat să formuleze direct o contestaţie pe care a depus-o tardiv.

Apreciază că s-a dat dovadă de rea-credinţă din partea contestatoarei, care a depus o contestaţie tardivă cu scopul de a împiedica derularea procedurii de atribuire. Ceea ce este relevant este că SC D. T. SRL nu a înţeles să informeze autoritatea contractantă, care nu ştia la data deschiderii ofertelor că s-a depus o contestaţie, mai ales că putea să informeze şi pe fax autoritatea contractantă.

Dacă SC D. T. SRL, susţine că încă din 30.04.2008 a contactat autoritatea contractantă pentru a obţine documentaţia de atribuire, aceasta nu a informat imediat autoritatea contractantă că a depus o contestaţie, pentru că autoritatea contractantă în necunoştinţă de cauză să nu mai fie nevoită să deschidă oferta.

Chiar şi depunerea a două completări la contestaţia formulată iniţial arată intenţia contestatoare de a bloca derularea normală a procedurii şi a amâna momentul la care să se ia o decizie de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Examinând plângerile, pe excepţia lipsei de interes în formularea contestaţiei de către SC D. T. SRL C N, se vor admite împotriva împotriva deciziei nr.2757/C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de C.N.S.C., se va anula decizia şi se respinge contestaţia formulată de contestatoarea SC D. T. SRL  C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud. A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante şi se va admite cererea de intervenţie formulată în interesul Primăriei comunei T. de către intervenienta S.C. E. SRL C-N, pentru că:

Potrivit deciziei nr. 2757/C3/1726 din 25.VI.2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.C. D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect, „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5-Servicii de control şi al traficului, emisă de Primăria comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante.

Urmare admiterii contestaţiei, C.N.S.C. a respins excepţia lipsei de interes a contestatoarei, invocată de autoritatea contractantă şi intervenienta S.C. E. SRL C-N, a anulat procedura de atribuire şi a respins cererea de intervenţie în interesul Primăriei comunei T..

Din considerentele deciziei rezultă că C.N.S.C. a respins excepţia lipsei de interes a contestatoarei în promovarea contestaţiei, pentru motiv că, deşi aceasta nu a solicitat clarificări, nu a participat în procedură cu ofertă şi nu s-a prezentat la sediul autorităţii contractante la data deschiderii ofertelor, Consiliul consideră că aceasta, prin achiziţionarea documentaţiei de atribuire şi-a dovedit interesul său faţă de procedura, licitaţie deschisă organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”.

Potrivit documentaţiei, orice acţiune, sau cerere care face obiectul unei judecăţi, trebuie să îndeplinească cerinţa interesului, ca o condiţie de admisibilitate.

Prin noţiunea de interes se înţelege folosul practic, imediat pe care-l are o parte pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii judiciare, iar reclamantul trebuie să justifice în persoana sa interesul de a promova acţiunea civilă.

La rândul său, interesul trebuie să fie legitim, adică corespunzător cerinţelor legii materiale şi procesuale, astfel că interesul este legitim când urmăreşte afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv, recunoscut de lege, respectiv, a unui interes ocrotit de lege şi potrivit scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut.

De asemenea, interesul trebuie să fie născut şi actual, să existe în momentul formulării acţiunii sau cererii, ceea ce înseamnă că, dacă cel interesat nu ar recurge la acţiune în momentul respectiv, s-ar expune prin aceasta la un prejudiciu.

Totodată, interesul se impune a fi personal şi direct, adică folosul practic urmărit prin declanşarea procedurii judiciare să aparţină celui ce recurge la acţiune.

Din această ultimă cerinţă a interesului, rezultă concluzia că, în afara persoanelor juridice prevăzute de lege care au dreptul şi obligaţia de a apăra şi reprezenta interesul unor colectivităţi, nicio altă persoană nu are dreptul de a apăra interesul unei alte persoane sau interesul general.

Situaţia de mai sus nu este incidentă decât în cazurile de promovare a unor acţiuni în numele altor persoane pentru care legea a recunoscut legitimare procesuală activă.

Contestaţia formulată de S.C. D. T. SRL C -N, împotriva documentaţiei de atribuire întocmită de autoritatea contractantă, aflată în litigiu, în măsura în care contestatoarea nu a solicitat clarificări legat de documentaţie, nu a participat în procedură cu ofertă şi nu s-a prezentat la sediul autorităţii contractante la data deschiderii ofertelor, cu toate că a achiziţionat documentaţia de atribuire, nu îndeplineşte niciuna din cerinţele legale care justifică interesul şi promovarea contestaţiei, motiv pentru care  plângerea se admite împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, conform celor menţionate anterior.

Din conţinutul contestaţiei, rezultă că SC D. T. SRL C-N   şi-a întemeiat-o pe motiv că documentaţia întocmită de autoritatea contractantă nu a respectat „o serie de elemente tehnice şi legale”, fiind „greşit întocmită”, că prin introducerea unor anumite cerinţe, enumerate în contestaţia suplimentară, s-a urmărit înlăturarea de la calificarea oricărui ofertant care nu îndeplineşte cerinţele dorite şi implicit urmăreşte „ acceptarea unui anumit ofertant”.

Deci, din formulările susmenţionate este evident că, contestaţia s-a justificat pe promovarea apărării unui interes general şi nu al contestatoarei, care nu a înţeles să participe personal la procedura în litigiu, deci contestaţia nu îndeplineşte cerinţa interesului personal actual.

Urmare la soluţionarea plângerii, şi la anularea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se admite cererea de intervenţie formulată de intervenienta SC E. SRL C-N în interesul autorităţii contractante.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite plângerile formulate de Primăria comunei T., prin Primar şi de intervenienta S.C. E. SRL C-N împotriva deciziei nr.2757/C3/1726/25.VI.2008 pronunţată de C.N.S.C.

Anulează decizia şi respinge contestaţia formulată de contestatoarea S C D. T. SRL C-N împotriva documentaţiei de atribuire întocmită în vederea încheierii acordului – cadru având ca obiect „Serviciul de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor şi înregistrarea altor contravenţii la regimul rutier, servicii de prelucrare şi procesare a datelor respective”, coduri D. (…)-6-Servicii de monitorizare a traficului; (…)-1- Servicii de procesare date şi (…)-5- Servicii de control al traficului, emisă de Primăria Comunei T., cu sediul în comuna T. nr.1, jud.A în asociere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului A, cu sediul în A,(…)-18, jud.A, în calitate de autorităţi contractante.

Admite cererea de intervenţie formulată în interesul Primăriei comunei T. de către intervenienta S.C. E. SRL C-N.

Irevocabilă.

]]>