Seminar de Achizitii publice-Calarasi

11 noiembrie 2011, Seminar de achizitii publice adresat in principal autoritatilor publice si operatorilor economici din judetul Calarasi. Evenimentul reprezinta o oportunitate pentru a analiza din perspectiva juridica, tehnica si economica urmatoarele subiecte : –          Noutatile legislative in domeniul achizitiilor publice ; –          Etapele derularii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica; –          Managementul riscurilor in achizitiile publice : solutii de evitare si de minimalizare a consecintelor acestora ; –          Solutionarea contestatiilor in materie de achizitii- prezentare de cazuri practice ; –          Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor. Precizam ca intervenientii la seminar vor fi avocati ai Societatii de Avocati « Ceparu si Irimia » si consultanti de renume in domeniul achizitiilor publice. Participarea la conferinta este gratuita, toate costurile privind organizarea evenimentului (locatie eveniment, materiale de prezentare, servicii de catering) vor fi suportate de organizatori. Persoanele interesate de participare pot solicita detalii privind evenimentul si se pot inscrie prin transmiterea unei solicitari la adresa de email florinirimia@ceparu-irimia.ro.]]>

Procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice pe rolul instantelor de judecata- studii de caz

Avocat Florin IRIMIA

Am sesizat intr-un articol anterior ca una dintre deficientele sistemului cailor de atac in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica o reprezinta limitarea competentei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) la solutionarea contestatiilor formulate inainte de incheierea contractelor de achizitie publica (art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006).

Astfel, ulterior semnarii contractului, act prin care se finalizeaza procedura de atribuire, CNSC nu mai poate dispune masuri de remediere a actelor autoritatii contractante. In functie de momentul la care intervine incheierea contractului, contestatia este inadmisibila (daca a fost depusa ulterior semnarii) sau ramasa fara obiect (cand semnarea contractului a intervenit in cursul solutionarii contestatiei). In momentul in care constata incheierea contractului de achizitie publica, indiferent daca aceasta a avut loc in mod legal sau nelegal, Consiliul nu mai are decat posibilitatea sa pronunte fie inadmisibilitatea contestatiei, fie ramanerea fara obiect a acesteia. In niciun caz, Consiliul nu este competent sa pronunte o eventuala masura de anulare a contractului incheiat cu nerespectarea termenului legal de asteptare sau in perioada de suspendare a procedurii de atribuire.

Aceste reguli care, in opinia noastra rezulta in mod clar din dispozitiile art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, au fost insa nesocotite uneori de catre CNSC. Spre exemplu, intr-o speta recenta, Consiliul a respins ca nefondata exceptia inadmisibilitatii contestatiei invocata de autoritatea contractanta care incheiase contractul de achizitie publica anterior primirii contestatiei.

Astfel, un operator economic caruia i-a fost respinsa ca inacceptabila oferta a formulat contestatie impotriva rezultatului procedurii de atribuire in ultima zi a termenului legal si a transmis aceasta contestatie atat CNSC cat si autoritatii contractante exclusive prin posta, cu scrisoare recomandata. Dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut de art. 205 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta a semnat contractul de achizitie publica cu ofertantul declarant castigator. Contestatia a fost primita de catre autoritatea contractanta prin posta la 2 zile dupa incheierea legala a contractului de achizitie publica.

In aceasta situatie, conform opiniei noastre, Consiliul avea obligatia sa faca aplicarea dispozitiilor art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 sus-mentionate si sa constate ca nu este competent sa solutioneze contestatia primita ulterior incheierii contractului.

Insa, respingand exceptia inadmisibilitatii contestatiei, CNSC s-a considerat ca fiind legal sesizat si a procedat la solutionarea pe fond a contestatiei, prin respingerea acesteia. Intrebarea este insa ce masuri de remediere ar fi dispus in situatia in care ar fi admis contestatia, considerand ca oferta societatii contestatoare trebuia calificata si evaluata.

Astfel cum am aratat anterior, procedura de atribuire fiind finalizata legal prin incheierea contractului, Consiliul nu ar mai fi avut posibilitatea legala sa dispuna continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor. Procedand in acest sens, CNSC ar fi nesocotit un act subsecvent (contractul) valabil incheiat, act pe care nu are competenta sa-l anuleze. Mai mult, o astfel de solutie ar fi pus autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii deciziei CNSC, in conditiile in care nici aceasta nu are competenta sa dispuna anularea unui contract valabil. O astfel de masura o poate pronunta in mod exclusiv instanta de judecata, in conditiile si pentru motivele prevazute strict de OUG nr. 34/2006.

Din fericire, respingand pe fond contestatia, Consiliul nu a fost in situatia sa pronunte masuri de remediere imposibil de aplicat. In motivarea deciziei de respingere a exceptiei inadmisibilitatii, CNSC a apreciat ca, fiind formulata contestatia in termenul legal si inainte de inchierea contractului de achizitie publica, are competenta sa o solutioneze.

O astfel de motivare, desi criticabila, este consecinta neclaritatii si necorelarii textelor de lege care nu tin seama de situatiile concrete care pot fi intalnite in practica.

Astfel, potrivit art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 “Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului”. Expresia “contestatiile formulate” este deficitara, in conditiile in care momentul formularii contestatiei poate fi diferit cu cel al sesizarii Consiliului si cel al instiintarii autoritatii contractante, astfel cum s-a intamplat in speta prezentata. Mult mai exacta ar fi fost exprimarea “Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, cu care a fost sesizat înainte de încheierea contractului”. Speram ca aceasta deficienta care creeaza probleme in practica sa fie remediata in curand, cu ocazia modificarii viitoare a OUG nr. 34/2006.

Oricum, si in stadiul actual al legislatiei, pentru evitarea incheierii contractului de catre autoritatea contractanta, contestatorii care ataca rezultatul procedurii de atribuire ar trebui sa faca diligentele necesare astfel incat autoritatea contractanta sa primeasca in termen util contestatia si sa poata adopta masura suspendarii procedurii de atribuire. Astfel, potrivit art. 271 alin. (3) din OUG nr. 34/2006 coroborat cu art. 60 din acelasi act normativ, inainte de expirarea termenului legal, contestatia poate fi transmisa si prin alte mijloace de comunicare care sa asigure confirmarea transmiterii (fax sau email).

De asemenea, o solutie eficienta pentru evitarea situatiilor de natura celei intalnite in speta, ar fi interpretarea logica a dispozitiilor art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 care prevad ca, “Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile”.

Din exprimarea textului de lege rezulta obligatia transmiterii contestatiei, in termenul legal, atat catre CNSC cat si catre autoritatea contractanta. Termenul “se inainteaza” trebuie interpretat in sensul comunicarii efective a contestatiei, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre destinatari in termen util. Din pacate, Consiliul National de Solutionare a Contestatiei interpreteaza in mod diferit textul de lege invocat, considerand ca este suficienta depunerea contestatiei la posta prin scrisoare recomandata. Aceasta opinie este sprijinita de dispozitiile art. 104 din Codul de procedura civila care dispun ca “Actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui”.

Aceste prevederi de drept comun care completeaza OUG nr. 34/2006 ar trebui inlocuite prin dispozitii speciale derogatorii care sa impuna comunicarea efectiva a contestatiei in termenul limita stabilit de art. 256² alin. (1) din OUG nr. 34/2006. O astfel de modificare legislativa se impune avand in vedere faptul ca principiul celeritatii ar trebui sa primeze in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

]]>

FORUMUL NATIONAL DE ACHIZITII PUBLICE

Cursuri si conferinte achizitii publice Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “FORUMUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE – Sistemul achiziţiilor publice, între reglementări actuale şi proiecte legislative“, organizat de EAG Expert Audit Group şi Revista de Achiziţii Publice. Data: 14 OCTOMBRIE  2011, Bucureşti • Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Scopul organizării acestui eveniment îl constituie schimbul de concepte și opinii între participanţi și specialiștii prezenţi cu privire la activitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Invitaţia se adresează: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale și locale, reprezentanţi ai agenţiilor și autorităţilor guvernamentale, consultanţi, reprezentanţi ai operatorilor economici, juriști și avocaţi, experţi și manageri implicaţi în problematica achiziţiilor și investiţiilor publice. INVITAŢI : *     Cristina TRĂILĂ – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Bogdan Lehel Lorand – Președintele  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); *     Corneliu BURADA – Director general Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Silviana SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P. (A.N.R.M.A.P); *     Septimiu STOICA – Președinte Bursa Română de Mărfuri; *     Antoaneta CHIOREAN – Director general adjunct în cadrul U.C.V.A.P.; *     Maria BOJEŞTEANU, Consilier superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice – U.C.V.A.P.; *     Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; *     Adrian CEPARU– Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice; *     Florin IRIMIA- Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice. Temele care vor fi abordate: – Strategia și cadrul legislativ aplicabil achiziţiilor publice. Analiza şi practica sistemului actual; – Noutăţile legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice; – Atribuirea contractelor de achiziţii publice – practici frecvente, criterii de atribuire și excepţii; achiziţii eficiente pentru autorităţi și pentru operatorii economici; – Elaborarea ofertelor de către operatorii economici care participă la atribuirea contractelor de achiziţie publică; – Relaţia autorităti contractante – operatori economici, în diverse etape:Organizarea si aplicarea procedurilor/ derularea contractelor (obligaţii/ garanţii/modificări, suplimentări/ documente constatatoare); – Administrarea contractelor de achiziţie publică. Problematica transparenţei și publicităţii în domeniul achiziţiilor publice; – Accesul la justitie al operatorilor economici; – Gestionarea litigiilor de către autorităţile contractante; – Rolul și realizările C.N.S.C. în sistemul românesc de achiziţii publice; – Rolul și atribuţiile U.C.V.A.P. în cadrul sistemului de achiziţii publice și principalele neconformităţi întâlnite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; – Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante și operatorii economici pentru evitarea contestaţiilor; – Etica în achiziţiile publice si bunele practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică. Participarea la lucrările FORUMULUI, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, 0234 313 320 sau prin email: office@eag.roPentru informaţii suplimentare, puteţi contacta organizatorii la numerele de telefon menţionate sau vizitaţi pagina www.eag.ro. ]]>

Lucrari Parteneriat Public Privat

Materialele si Lucrarile prezentate la Conferinta Internationala privind Parteneriatul Public Privat, sesiunea a II-a, 2011,  au fost publicate in paginile blogului nostru la sectiunea Parteneri. Persoanele interesate de acest domeniu pot solicita accesul la acestea trimitand email la adresa office@ceparu-irimia.ro. ]]>