CEPARU ŞI IRIMIA îşi consolidează practica de management juridic al contractelor şi dispute FIDIC

RĂZVAN RUGINĂ este avocat membru al Baroului Bucureşti cu o experienţă de peste 17 ani în asistarea şi reprezentarea companiilor şi consorţiilor internaţionale de construcţii în faţa instanţelor naţionale, a comisiilor de adjudecare a disputelor şi a tribunalelor arbitrale în diverse dispute transnaţionale, comerciale sau administrative, rezultate din proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv autostrăzi, căi ferate şi instalaţii industriale construite în baza Condiţiilor de Contract FIDIC (Red Book, Yellow Book, Pink Book şi Silver Book), în diverse jurisdicţii din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu.

RĂZVAN RUGINĂ este expert în achiziţii publice, absolvent al programului Executive MBA de la CNAM Paris, al programului de Studii Postuniversitare în Economia Dezvoltării Antreprenoriale de la Academia de Studii Economice Bucureşti, deţine o diplomă în Arbitraj Internaţional de la College of England and Wales şi una de Professional Business Counselor de la Washington State University.

CEPARU ŞI IRIMIA este o societate de avocatură specializată în achiziţii publice care asistă şi reprezintă autorităţi publice şi companii de construcţii în proiecte majore de autostrăzi, căi ferate, staţii de tratare a apelor uzate sau cercetare nucleară, atât pe parcursul procedurilor de atribuire, cât şi ulterior, în etapa derulării contractelor şi cu ocazia soluţionării disputelor în cadrul procedurilor administrative, a procedurilor de adjudecare a disputelor, în cadrul arbitrajului sau în fața instanțelor judecătoreşti, după caz.

Cooptarea avocatului RĂZVAN RUGINĂ va contribui în mod esențial la consolidarea Departamentului de management juridic al contractelor înființat de CEPARU ȘI IRIMIA, departament care prestează următoarele servicii juridice specializate în domeniul infrastructurii:

În etapa pre-contractuală a negocierilor sau a derulării procedurilor de achiziție publică:

– Redactarea contractului/ propuneri de modificare a contractului propus având în vedere particularitățile proiectului, potențialele riscuri și puncte slabe astfel încât acesta să răspundă cerințelor și intereselor clientului;

– Asistență juridică în cazul în care contractul este atribuit în cadrul unei proceduri de achiziție publică, de la suport în redactarea ofertei pentru ca aceasta să răspundă cerințelor din documentația de atribuire, obținerea de clarificări la documentația de atribuire, contestarea documentației/rezultatului procedurii în cazul respingerii ofertei/anulării procedurii și parcurgerea procedurii de contestare reglementată de legislația achizițiilor publice;

– Asistența juridică în timpul negocierilor contractului de lucrări;

În etapa contractuală a derulării contractului, a recepției și a perioadei de garanție:

– Asistență juridică acordată clientului în relația cu Beneficiarul, Inginerul (în cazul contractelor FIDIC), subcontractorii, furnizorii și celelalte entități implicate în derularea Contractului;

– Sesizarea aspectelor sensibile ale contractului, analizarea modului în care beneficiarul și/sau Inginerul își îndeplinesc obligațiile contractuale, a impactului asupra implementării contractului, a soluțiilor și măsurilor ce pot fi adoptate de client pentru a gestiona cît mai eficient orice problemă contractuală;

– Redactare de opinii, puncte de vedere, notificări, etc. privind situațiile ce pot apărea pe durata implementării contractului cu repsectarea prevederilor contractuale și legale;

– Redactarea, modificarea, completarea și negocierea contractelor de sub-antrepriză, de furnizare, de servicii, de asistență tehnică, etc. pe care clientul intenționează să le încheie;

– Participarea în ședințele de proiect pentru o înțelegere cât mai corectă a problemelor de ordin tehnic ce apar pe durata implementării și asistență juridică aferentă chestiunilor discutate în cadrul acestor ședințe;

– Asistență tehnică acordată în cadrul întâlnirilor pentru soluționarea amiabilă a disputelor ce pot apărea pe parcursul implementării contractului;

– Asistență și consultanță în procesul de recepție a lucrărlor urmând atât procedura legală cât și procedura contractuală specifică contractelor FIDIC;

– Asistență și consultanță juridică în perioada de garanție/de notificare a disputelor în gestionarea tuturor chestiunilor de ordin tehnic și juridic ce pot apărea.

În etapa soluționării revendicărilor (conform contractelor FIDIC) și a disputelor:

 – Analizarea evenimentului care a generat revendicarea, a motivelor revendicării, a punctelor tari și a punctelor slabe, verificarea respectării procedurii revendicării conform condițiilor de contract FIDIC și identificarea argumentelor de ordin legal care să acopere o situație de nerespectare a procedurii; identificarea riscurilor și a scenariilor posibile și pregătirea unor răspunsuri și argumente care să le susțină;

– Redactarea revendicării în coroborare cu documentele contractuale, prevederile legale, aspectele de ordin tehnic;

– Colaborarea cu experți în diverse domenii tehnice pentru redactarea unor argumente într-o formă limpede și concisă;

– Asistență în etapa numirii adjudecătorilor și a încheierii contractului cu aceștia;

– Reprezentare în fața comisiei de adjudecare a disputelor, redactarea de răspunsuri la solicitările adjudecătorilor și față de susținerile părții adverse;

– În cazul respingerii pretențiilor clientului, respectarea pocedurilor contractuale FIDIC și demararea procedurilor judecătorești sau arbitrale după cum este cazul;

– Reprezentare în toate etapele litigiilor arbitrale/judiciare naționale/internaționale;

– Sprijin juridic pentru obținerea executării hotărârilor judiciare/arbitrale definitive favorabile.

 ]]>

FORUMUL NATIONAL DE ACHIZITII PUBLICE

Cursuri si conferinte achizitii publice Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “FORUMUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE – Sistemul achiziţiilor publice, între reglementări actuale şi proiecte legislative“, organizat de EAG Expert Audit Group şi Revista de Achiziţii Publice. Data: 14 OCTOMBRIE  2011, Bucureşti • Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Scopul organizării acestui eveniment îl constituie schimbul de concepte și opinii între participanţi și specialiștii prezenţi cu privire la activitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Invitaţia se adresează: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale și locale, reprezentanţi ai agenţiilor și autorităţilor guvernamentale, consultanţi, reprezentanţi ai operatorilor economici, juriști și avocaţi, experţi și manageri implicaţi în problematica achiziţiilor și investiţiilor publice. INVITAŢI : *     Cristina TRĂILĂ – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Bogdan Lehel Lorand – Președintele  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); *     Corneliu BURADA – Director general Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Silviana SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P. (A.N.R.M.A.P); *     Septimiu STOICA – Președinte Bursa Română de Mărfuri; *     Antoaneta CHIOREAN – Director general adjunct în cadrul U.C.V.A.P.; *     Maria BOJEŞTEANU, Consilier superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice – U.C.V.A.P.; *     Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; *     Adrian CEPARU– Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice; *     Florin IRIMIA- Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice. Temele care vor fi abordate: – Strategia și cadrul legislativ aplicabil achiziţiilor publice. Analiza şi practica sistemului actual; – Noutăţile legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice; – Atribuirea contractelor de achiziţii publice – practici frecvente, criterii de atribuire și excepţii; achiziţii eficiente pentru autorităţi și pentru operatorii economici; – Elaborarea ofertelor de către operatorii economici care participă la atribuirea contractelor de achiziţie publică; – Relaţia autorităti contractante – operatori economici, în diverse etape:Organizarea si aplicarea procedurilor/ derularea contractelor (obligaţii/ garanţii/modificări, suplimentări/ documente constatatoare); – Administrarea contractelor de achiziţie publică. Problematica transparenţei și publicităţii în domeniul achiziţiilor publice; – Accesul la justitie al operatorilor economici; – Gestionarea litigiilor de către autorităţile contractante; – Rolul și realizările C.N.S.C. în sistemul românesc de achiziţii publice; – Rolul și atribuţiile U.C.V.A.P. în cadrul sistemului de achiziţii publice și principalele neconformităţi întâlnite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; – Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante și operatorii economici pentru evitarea contestaţiilor; – Etica în achiziţiile publice si bunele practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică. Participarea la lucrările FORUMULUI, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, 0234 313 320 sau prin email: office@eag.roPentru informaţii suplimentare, puteţi contacta organizatorii la numerele de telefon menţionate sau vizitaţi pagina www.eag.ro. ]]>