Masurile adoptate de Guvernul Romaniei in domeniul achizitiilor publice

Guvernul României, la propunerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), a adoptat astăzi, 25 august 2021, proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

Ordonanța adoptată de Executiv introduce măsuri pentru simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016.

Scopul modificărilor legislative este atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. În același timp, modificările operate sunt esențiale și din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare. În practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

pentru mai multe informatii, deschideti linkul – http://anap.gov.ro/web/guvernul-romaniei-adopta-noi-masuri-pentru-simplificarea-si-fluidizarea-achizitiilor-publice/

Proiect de Ordonanță de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Reprezentanții Asociației Experților în Achiziții (AEXA) vor da curs invitației Agenției Naționale pentru Achiziții Publice participând,  în data de 18 iulie 2017 la sediul Institutului Național de Statistică (Sala Albastră), la sesiunea de dezbateri publice având ca temă Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Proiectul se regăseste pe site-ul ANAP (www.anap.gov.ro) la secțiunea Transparență decizională/Proiecte în consultare (click pentru a deschide pagina ANAP).

Propunerile AEXA au fost acceptate în mare parte în textul final, drept pentru care vă mulțumim că ați transmis punctele dvs. de vedere și vă așteptăm oricând cu noi intervenții și completări.

Echipa AEXA

]]>

Comunicat Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA

Stimați membri,

AEXA și-a propus să depună toate eforturile necesare pentru ca legislația achizițiilor publice să fie simplă, coerentă, stabilă și previzibilă. Ca urmare a dialogului cu membrii săi dar și cu alte persoane și entități implicate în atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a constatat că noua legislație în domeniul achizițiilor publice nu atinge în integralitate aceste caracteristici așteptate de destinatarii săi. Astfel, există unele dificultăți majore de aplicare și interpretare a noilor reguli care sunt, de multe ori mult, prea complexe, imprecise sau contradictorii. Cu titlu de exemplu relevant, invocăm achiziția directă pentru care s-au creat reguli excesive, disproporționate față de valoarea și importanța acestor achiziții. În vederea promovării intereselor membrilor AEXA, intenționăm să sesizăm instituțiilor cu rol de reglementare în acest domeniu problemele efective cu care se confruntă practicienii în utilizarea noii legislații, astfel încât să fie adoptate de urgență măsuri de rezolvare. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți până pe data de 10.09.2016 (prin email la adresa office@aexa.eu) o listă a problemelor pe care le-ați întâmpinat în aplicarea legislației (cu menționarea de exemple concrete), AEXA urmând să le centralizeze și să le comunice Parlamentului și Guvernului României în vederea soluționării.

Vă mulțumim anticipat pentru participarea efectivă la activitatea AEXA.

Cu respect, Consiliul Director AEXA

]]>

Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică

Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor /acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate. Pentru mai multe informatii …(faceti click aici)]]>

Elemente de noutate în Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Precizare preliminară: acest material nu cupinde o descriere exhaustivă a dispoziţiilor Legii nr. 101/2016 ci se doreşte a reprezenta o sinteză succintă (cu inserarea unor comentarii ale autorului) a principalelor modificări aduse de această lege faţă de OUG nr. 34/2006, fiind astfel invocate doar elementele de diferenţiere, fără preluarea unor dispoziţii similare din respectiva ordonanţă abrogată.

Data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 101/2016: 23 mai 2016

Data intrării în vigoare: 26 mai 2016

Aplicabilitate: pentru contestaţiile/cererile/plângerile formulate după intrarea în vigoare a legii.

Contestaţiile/cererile/plângerile aflate în curs de soluţionare rămân supuse prevederilor corespunzătoare din OUG nr. 34/2006.

Utilitate: transpune directivele europene privind remediile şi căile de atac (Directiva nr. 89/565/CEE şi Directiva nr. 92/13/CEE modificate prin Directiva nr. 2007/66/CE); asigură mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor/derularea contractelor.

Modificări principale raportat la OUG nr. 34/2006

1. Notificarea prealabilă obligatorie

– Scop declarat: încercare de soluţionare amiabilă a diferendelor prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia;

– Efect negativ previzibil: prelungirea duratei de soluţionare a litigiilor aferente atribuirii contractelor;

– Sancţiune lipsă notificare: inadmisibilitatea contestaţiei;

Doar membrii AEXA cu drepturi depline beneficiaza de acces liber la acest tip de analize. Accesati linkul urmator pentru a alege calitatea de membru dorinta – acces inregistrare membri AEXA The following content is accessible for members only, please sign in.

Transpunerea directivelor europene privind achizițiile publice – provocare majoră pentru România

Avocat Florin IRIMIA

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea țării noastre de a le transpune la termen și în mod conform începuse să se diminueze considerabil la finalul anului trecut, în contextul în care România nu adoptase încă decizii cu privire la modalitatea concretă de lucru în acest proces legislativ complex și îndelungat. Trebuie precizat că alte State membre ale Uniunii Europene au adoptat deja acte normative de transpunere (Marea Britanie) sau au prezentat propuneri de adaptare a legislației interne.

Din fericire, optimismul a revenit parțial în acest început de an. Deși lucrurile nu au evoluat considerabil raportat la finalul anului trecut, s-au realizat totuși demersuri importante în direcția cea bună. Astfel, poate pentru prima dată de la adoptarea de către România a acquis-ului comunitar în materie de achiziții publice, devine vădită intenția Guvernului de a realiza consultări efective cu actorii relevanți în acest domeniu: mediul privat, asociațiile profesionale, societatea civilă. Această tendință s-a manifestat prin consultările inițiate de Cancelaria Primului Ministru pentru elaborarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice și cu privire la opțiunile de transpunere a politicilor din directivele europene.

Inițiativa este binevenită și trebuie continuată în sensul că această consultare nu trebuie să se limiteze la o simplă culegere de opinii ci trebuie să conducă la însușirea și implementarea ideilor pertinente prin introducerea acestora în propunerile de modificări legislative destinate implementării directivelor europene.  Din păcate, acest demers de consultare publică care ar trebui să reprezinte o regulă de bază în adoptarea actelor normative intervine cu o întârziere de aproape un an, perioadă în care s-ar fi putut realiza progrese însemnate în procesul de transpunere.

Ar fi fost util să avem la acest început de an o primă formă de propunere legislativă de implementare a directivelor astfel încât să dispunem de o perioadă suficientă de timp pentru discuții și reglaje fine a textelor de lege propuse astfel încât acestea să fie atât conforme cu directivele europene cât și adaptate la specificul național și corelate cu legislația existentă în domenii incidente achizițiilor publice și cu practică judiciară.

Ne păstrăm speranța că întârzierea înregistrată în procesul de implementare va fi recuperată pe parcursul anului 2015 astfel încât să fie respectat termenul alocat pentru transpunere (aprilie 2016). Ceea ce contează cu adevărat este ca această transpunere să fie tratată ca reprezentând o oportunitate rară (o reformă a legislației europene a achizițiilor publice intervine aproximativ din zece în zece ani) pentru reașezarea, pe baze mult mai solide, a întregului sistem de achiziții publice, atât la nivel legislativ dar mai ales la nivel instituțional.

Cu riscul de a repeta ceea ce toți actorii din domeniul achizițiilor publice cunosc deja, problemele majore care trebuie rezolvate cu prilejul modificărilor legislative pentru ca sistemul să fie mai performant decât cel actual sunt următoarele:

  • insuficienta delimitare a atribuțiilor autorităților/instituțiilor implicate în sistemul de achiziții publice;

  • suprapunerea competențelor autorităților/instituțiilor cu rol în reglementarea, monitorizarea, supravegherea și controlul achizițiilor publice;

  • unificarea practicii judiciare în domeniul achizițiilor publice;

  • profesionalizarea personalului din autorităților contractante care participă la atribuirea și derularea contractelor de achiziție publică.

Pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este absolut necesar ca toți cei care participă la elaborarea Strategiei naționale în achiziții publice și la transpunerea directivelor europene adoptate în anul 2014 să înțeleagă că trebuie realizat un compromis politic și instituțional care să fie bazat pe bună credință și care să aibă ca prioritate realizarea interesului public. Să sperăm astfel că se va conștientiza faptul că armonizarea legislației române cu cea europeană în domeniul achizițiilor publice reprezintă o prioritate națională care trebuie abordată în mod responsabil și pentru realizarea căreia sunt necesare consens și voință politică astfel încât să fie alocate resursele suficiente pentru o transpunere corespunzătoare.

]]>