Legile privind achizitiile publice 2016

Data de 18 aprilie 2016 a reprezentat termenul limită pentru implementarea la nivel național a directivelor nr. 2014/23/UE (privind concesiunile), nr. 2014/24/UE (privind achizițiile publice „clasiceˮ) și nr. 2014/25/UE (privind achizițiile publice „sectorialeˮ), România nu a publicat încă legile de transpunere. Aceste legi, precum și legea privind remediile și căile de atac s-au aflat câteva luni în dezbatere la Parlamentul României care a reușit totuși să voteze respectivele acte normative în data de 11 mai 2016[1]. Deși reprezintă cel mai important pas în procesul legislativ, votarea legilor nu este suficientă pentru a se considera transpusă legislația europeană, fiind necesară promulgarea acestora de către Președintele României, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare. Cele 4 legi sunt departe de perfecțiune,existând chiar riscul să se considere că nu transpun corect directivele, cel mai probabil vor fi promulgate și publicate rapid, în zilele următoare. Termenul de intrare în vigoare va fi de 3 zile de la publicare. Prin urmare, cu aproximativ o lună de întârziere, România își va îndeplini obligația de a-și armoniza legislația națională cu cea europeană. (Sursa: Editorial Stadiul transpunerii directivelor privind achizițiile publice și concesiunile –   Revista expertilor in achizitii AEXA – pentru a citi întreg materialul faceti click aici … )

Vă invităm să lecturați variantele legilor privind achizițiile publice promulgate de Parlamentul României în data de 11 mai 2016.

Faceți click pe linkurile de mai jos:

Lege privind achizitiile publice (clasice).

Lege privind achizitiile sectoriale.

Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de serivicii.

Lege privind remediile (…)

 ]]>

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice formulate de Asociația Experților în Achiziții – AEXA

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice clasice formulate de Asociația Experților în Achiziții AEXA în numele membrilor săi.

Documentul poate fi deschis facand click aici (…)

AEXA va contribui, de asemenea, cu observații și completări la  Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Acestea vor fi postate în viitorul apropiat.

]]>

FORUM SOLUŢII ŞI INTERPRETĂRI PRIVIND NOUTĂŢILE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – 2013

PROGRAMA DE LUCRU AFORUMULUI: NOU!!! 1. Practica modificării contractului de lucrări atribuit. 2. Recomandări privind managementul procedurii de atribuire, aplicabile beneficiarilor. 3. Identificarea riscurilor în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii. 4. Gestiunea sumelor atrase în cadrul fondurilor europene, pentru forţa de muncă şi pentru serviciile de consultanţă; 5. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P. – noutăţi legislative. 6. Soluţionarea contestaţiilor- principii care stau la baza fundamentării unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii contractante în cadrul procedurilor de atribuire. 7. Măsurile de contestare a procedurilor de achiziţii publice în faţa CNSC. 8. Gestionarea litigiilorîn procedurile de achiziţii publice. Jurisprudenţa naţională şi europeană. Din tematica abordărilor vă propunem: 1. Planificarea achiziţiilor publice şi programul anual – instrumente manageriale legale şi oportune. 2. Dosarul achiziţiilor publice şi procedurile – modificări şi priorităţi legislative pentru anul 2013. 3. Tipuri de nereguli şi tratamentul lorîn materia achiziţiilor publice. 4. lndicatorii de fraudă pentru contracte şi achiziţii publice. Licitaţii fraudate; Licitaţii dezechilibrate; Specificaţii falsificate/Scurgere de informaţii privind licitaţia; Manipularea ofertelor/Achiziţie unică nejustificată; Divizarea contractelor; Amestecarea contractelor (decontări multiple)/Decontarea greşită a costurilor; Tarifare defectuoasă/Nerespectarea prevederilor contractuale; Substituirea produselor/Facturi false, emise în duplicat sau inflaţie de facturi/Firme fantomă. 5. Zone de risc în achiziţiile publice Existenţa conflictului de interese/Conflict de interese nedezvăluit/Reguli speciale de transparenţă, comunicare şi transmitere a datelor şi de evitare a conflictelor de interese/Existenţa unor criterii discriminatorii; Aplicarea procedurii accelerate/Reducerea termenelor de depunere a ofertelor/încheierea de acte adiţionale la contractele de bază. WORKSHOP: Soluţii şi interpretări privind noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice – OUG nr. 77/2012 publicată în M.Of.nr 827/10 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 21.01.2013, la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.35; 0234-313320.]]>

Directive europene in domeniul achizitiilor publice si contractelor de concesiune

1. Document de lucru al serviciilor comisie – Rezumatul evaluarii impactului care insoteste documentul: Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice si Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale 2. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice si Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale 3. Document de lucru al serviciilor comisie – Rezumatul evaluarii impactului care insoteste documentul: Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune 4. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune 5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurment part 1, part 2 6. Proposal for a Directive of the European Paliament and of the Council on the award of concession contracts ]]>