Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice (in vigoare din 1 ianuarie 2013) – OUG 77/2012 si modificari ale OUG nr. 34/2006

OUG nr. 77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Luni 10.12.2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 827, OUG nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanţa se va aplica începând cu 01.01.2013. Actul normativ conţine 5 articole. Dar cel mai important este art.I cu 81 de puncte prin care se introduc noi prevederi legislative şi se completează o parte din cele existente. Din categoria noutăţilor amintim: – definirea fişei de date şi a persoanelor cu funcţii de decizie; – obligaţia autorităţii contractante de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă peste 5.000 euro fără TVA; – includerea în valoarea estimată şi a cuantumului aferent procentului de diverse şi neprevăzute din devizul general; – considerarea drept clauze nescrise a cerinţelor de calificare şi factorilor de evaluare ce se regăsesc doar în caietul de sarcini; – obligaţia autorităţii contractante de a publica o erată şi în cazul modificării/completării informaţiile din invitaţia de participare nu doar din anunţul de participare; – obligaţia prelungirii perioadei de depunere în cazul modificării cerinţelor de calificare; – obligaţia autorităţii contractante de a publica în SEAP datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor; – înştiinţarea operatorilor implicati în procedură asupra prelungirea perioadei de evaluarea a ofertelor; – raportarea termenelor de aşteptare la valoarea estimată a fiecărui lot; – posibilitatea elaborării, pentru fiecare lot, a câte unui raport al procedurii de atribuire; – obligaţia autorităţii contractante de a publica decizia motivată emisă de CNSC, în SEAP, în termen de 5 zile. Principalele modificări se referă la: – alinierea pragurilor valorice din OUG nr. 34/2006 la cele instituite de Regulamentul CE nr. 1251/2011: 130.000 pentru contracte de furnizare şi servicii/ 5.000.000 pentru contracte de lucrări; – recunoaşterea fişei de date ca parte integrantă a documentaţiei de atribuire; – reducerea termenelor de verificare a documentaţiei de atribuire şi a eratelor de către ANRMAP; – noi posibilităţi de prelungire a perioadelor de depunere a ofertelor; – dreptul ofertantului de a preciza în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală; – posibilitatea modificării/completării cerinţelor de calificare prin măsuri de remediere dispuse de autoritatea contractantă, doar în anumite condiţii; – mărirea perioada de evaluare la 25 de zile, fără limitarea numărului de prelungiri în cazul deciziilor de reevaluare dispuse de CNSC ori a recomandărilor observatorilor UCVAP; – posibilitatea anulării procedurii în cazul modificării criteriilor de calificare sau a factorilor de evaluare; – extinderea sferei abaterilor grave de la legislaţie: evaluarea în baza unor cerinţe de calificare ce nu se regăsesc în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare; – reţinerea garanţiilor de participare, pentru contestaţiile respinse, doar pentru valori estimate mai mari decât pragurile de la art. 19; – este considerat un preţ aparent neobişnuit de scăzut dacă acesta: o reprezintă mai puţin de 70% din valoarea estimată a contractului respectiv ori o în cazul în care sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. Pentru textul ordonantei click aici.]]>

Leave a Reply