Limitele reevaluării ofertelor

Avocat Florin IRIMIA

Prin deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau ale instanțelor de judecată competente, se dispune adeseori, ca măsură de restabilire a legalității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, reevaluarea ofertelor depuse. În practică, punerea în aplicare a acestei măsuri este uneori dificilă și poate conduce la adoptarea, de către autoritățile contractante, a unor decizii eronate.

Pentru a ilustra aceste dificultăți de respectare a deciziei de reevaluare a ofertelor, vom prezenta un caz practic relevant. La o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică participă un număr de 3 ofertanți, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.Toate ofertele sunt declarate admisibile, fiind desemnată câștigătoare oferta având prețul cel scăzut. Rezultatul procedurii de atribuire este contestat de ofertantul clasat pe locul secund. Acesta critică oferta declarată câștigătoare sub aspectul prețului neobișnuit de scăzut, solicitând Consiliului să verifice dacă autoritatea contractantă a cerut justificări ale prețurilor propuse de către ofertantul câștigător și dacă eventualele explicații au fost concludente pentru demonstrarea caracterului real al propunerii financiare a acestuia. CNSC a admis contestația, constatând că ofertantul caștigător a prezentat un răspuns neconcludent la solicitarea autorității contractante de justificare a prețului ofertat și, pe cale de consecință, admite critica societății contestatoare. Având în vedere aspectele constatate, prin dispozitivul deciziei, CNSC anulează raportul procedurii de atribuire și actele subsecvente și obligă autoritatea contractantă să reanalizeze și să reevalueze oferta declarată câștigătoare, cu respectarea celor cuprinse în motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale. În aplicarea acestei decizii, autoritatea contractantă a solicitat justificări suplimentare de preț ofertantului declarat inițial câștigător, menținând rezultatul procedurii de atribuire cu privire la acesta. În ceea ce privește societatea care formulase contestație, oferta acesteia este respinsă ca neconformă, pentru lipsa ofertării anumitor cantități de lucrări. Și acest rezultat al procedurii de atribuire este contestat de același ofertant care critică atât decizia de respingere a ofertei sale cât și pe cea de declarare a ofertei câștigătoare. Cu privire la aceasta din urmă, contestatoarea învederează Consiliului faptul că autoritatea contractantă nu a pus în aplicarea decizia inițială a CNSC în a cărei motivare se reținuse că răspunsul la clarificări transmis de către ofertantul în cauză a fost neconcludent, motiv pentru care trebuia făcută aplicarea art. 79 alin. (1) di HG nr. 925/2006 iar oferta respinsă ca neconformă. De asemenea, contestatoarea invocă faptul că, prin decizia anterioară, Consiliul dispusese exclusiv reevaluarea ofertei stabilite ca fiind câștigătoare. Avân în vedere acest fapt, contestatoarea a considerat nelegală reevaluarea ofertei sale de la etapa verificării admisibilității, în condițiile în care inițial fusese declarată admisibilă. Prin cea de-a doua deciziei pronunțată, Consiliul admite în parte contestația, exclusiv în ceea ce privește critica referitoare la oferta câștigătoare și constată că, prin solicitarea de justificări suplimentare, autoritatea contractantă a nesocotit considerentele deciziei anterioare, în care se reținuse implicit incidența dispozițiilor art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 care conduceau la respingerea ca neconformă a ofertei în cauză. Referitor la oferta contestatoarei, Consiliul reține că nicio dispoziție legală nu interzice autorității ca, la reevaluarea ofertelor, să adopte o altă decizie decât cea inițială, în situația în care sesizează aspecte de inadmisibilitate a ofertei reevaluate pe care nu le-a observat la prima evaluare. Astfel, Consiliul constată ca fiind temeinică decizia de respingere ca neconformă a acesteia. Prin urmare, Consiliul dispune anularea raportului procedurii de atribuire și reevaluarea ofertei declarate câștigătoare, cu respectarea aspectelor reținute în motivare. Această decizie rămânând irevocabilă, autoritatea contractantă respinge oferta declarată câștigătoare, menține decizia de respingere a ofertei contestatoarei și atribuie contractul ofertei clasate inițial pe ultimul loc. Prima decizie pronunțată de către CNSC este criticabilă prin prisma faptului că nu a fixat suficient de clar limitele reevaluării ofertelor. Astfel, Consiliul a omis să constate în mod lipsit de echivoc faptul că oferta declarată câștigătoare trebuia respinsă ca neconformă în baza art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Această lipsă de precizie a motivării deciziei a fost, în mod abuziv, «interpretată» de autoritatea contractantă în sensul în care i-ar fi permis să solicite justificări suplimentare de preț și să păstreze rezultatul procedurii de atribuire. Este adevărat că, declararea unei oferte ca fiiind admisbilă/inadmisibilă, câștigătoare/necâștigătoare reprezintă un atribut exclusiv al autorității contractante, astfel încât nici CNSC și nici instanța de judecată nu i se poate substitui în adoptarea unei decizii în acest sens. Însă, acest fapt nu se poate interpreta în sensul că s-ar opune unei soluții prin care CNSC să constate inadmisibilitatea unei oferte și să dispună reevaluarea sa în consecință. O altfel de interpretare ar conduce la negarea rolului atribuit Consiliului prin art. 278 din OUG nr. 34/2006, respectiv de verificare a legalităţii şi temeiniciei actului atacat şi de dispunere a unei măsuri de remediere. O motivare clară, prin care s-ar stabili în mod expres că sunt incidente dispozițiile legale care impun respingerea unei oferte ca inadmisibile, ar conduce la limitarea oricărei tendințe de interpretare eronată a deciziei de către autoritatea contractantă. Criticabilă este și cea de-a doua decizie a CNSC care nu a ținut cont de limitele reevaluarii ofertelor prescrise prin decizia inițială. Astfel, considerăm că, în mod greșit, Consiliul nu a ținut cont de măsura dispusă prin prima deczie, respectiv reevaluarea exclusivă a ofertei declarate câștigătoare. Prin aplicarea strictă a acestui dispozitiv, autoritatea contractantă trebuia să respingă oferta câștigătoare ca neconformă și să aplice criteriul de atribuire cu privire la celalte două oferte, considerate admisibile. Lipsa de precizie a deciziei a permis însă autorității contractante să reverifice admisibilitatea ofertei societății contestatoare și să să o respingă ca neconformă. Astfel, observăm cum utilizarea unei motivări sau a unui dispozitiv imprecis al deciziei CNSC poate conduce la reevaluări succesive ale ofertelor care să prelungească în mod nejustificat finalizarea procedurii de atribuire și să creeze premisele unor decizii abuzive ale autorității contractante. Considerăm ca fiind absolut necesară impunerea, de către CNSC sau instanța de judecată, a unor limite clare și precise de reevaluare a ofertelor, astfel încât să se asigure o previzibilitate rezonabilă a rezultatului procedurilor de atribuire.

]]>