CJUE, 7 iulie 2016, Cauza C 46/15, Ambisig vs AICP „Trimitere preliminară – Achiziții publice – Directiva 2004/18/CE – Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua liniuță – Capacitățile tehnice ale operatorilor economici – Efect direct – Mijloace de probă – Raportul ierarhic dintre certificarea achizitorului privat și declarația unilaterală a ofertantului – Principiul proporționalității – Interdicția de a aduce modificări substanțiale mijloacelor de probă prevăzute”

Speţă identificată de Florin IRIMIA – Preşedinte executiv AEXA

Revista AEXA – iulie-august 2016

1) Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua liniuță din Directiva 2004/18/CE trebuie să fie interpretat în sensul că, în absența unei transpuneri în dreptul intern, îndeplinește condițiile pentru a conferi particularilor drepturi pe care aceștia le pot invoca în fața instanțelor naționale împotriva unei autorități contractante, cu condiția ca aceasta să fie o entitate publică sau să fi fost însărcinată în temeiul unui act al autorității publice să îndeplinească, sub controlul acesteia din urmă, un serviciu de interes public și să dispună în acest scop de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile relațiilor dintre particulari. 2) Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua liniuță din Directiva 2004/18 trebuie să fie interpretat în sensul că nu se opune aplicării unor norme stabilite de o autoritate contractantă care nu permit unui operator economic să facă dovada capacităților sale tehnice prin intermediul unei declarații unilaterale decât dacă demonstrează că este imposibil sau foarte dificil să obțină o certificare din partea achizitorului privat. 3) Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua liniuță din Directiva 2004/18 trebuie să fie interpretat în sensul că se opune aplicării unor norme stabilite de o autoritate contractantă care impun, sub sancțiunea excluderii candidaturii ofertantului, ca certificarea din partea achizitorului privat să conțină o semnătură autentificată de către un notar, de către un avocat sau de către orice altă entitate competentă.

]]>