Scurte considerații despre strategia de contractare

Mircea CÂRLAN – Expert AEXA

Revista AEXA – septembrie 2016

Prealabil inițierii procedurilor de atribuire ale căror valoare estimată depășește pragurile prevăzute de lege , autoritățile contractante, indiferent de natura acestora, sunt obligate să întocmească un document cadru ce include toate elementele care necesită a fi justificate pentru fundamentarea derulării unei proceduri de atribuire și a contractului de achiziție publică. Astfel, se conturează acel document cu caracter sintetic și complex denumit strategia de contractare ale cărei caracteristici le expunem în continuare. Temeiul inițierii procedurilor este unul care diferă de la caz la caz, în funcție de specificitatea naturii contractului a cărui atribuire se urmărește a fi realizată. În noul context legal din materia achizițiilor publice, accentul s-a axat pe obligarea autorităților contractante să vizualizeze cât mai detaliat necesitatea de interes general pe care trebuie să o satisfacă, fi aceasta de nivel național, teritorial-județean sau local. Mai mult decât atât, autoritățile contractante sunt obligate să expună în mod concret pe ce resurse se bazează acestea atât pentru realizarea procedurii de atribuire cât și pentru implementarea viitorului contract, fie acesta de servicii, bunuri sau lucrări. Prin aceste puncte, legiuitorul a urmărit să dea eficiență principiului asumării răspunderii atât din punct de vedere al capacității de contractare a autorității contractante, cât și din punct de vedere al capacității de implementare a contractului de achiziție. Lipsa acestor resurse poate fi constatată de către Agenția Națională a Achizițiilor Publice (A.N.A.P.) care analizează strategia de contractare ca parte a documentației de atribuire ce urmează a fi atașată anunțului de participare sau a celui de intenție valabil în mod continuu. Rolul de prevenție în asigurarea fluidizării derulării procedurilor al A.N.A.P. este deosebit de important, fiind preîntâmpinate situațiile care pot genera efecte negative asupra bugetului de stat prin nașterea situațiilor litigioase având ca obiect solicitarea daunelor-interese. Toate aceste elemente sunt regăsite în cadrul strategiei de contractare, redându-se o imagine fidelă asupra contextului în care autoritatea contractantă intenționează să aplice etapele procedurilor de achiziție publică. Putem considera faptul că rolul instituirii strategiei de contractare a fost acela de a înlocui acea duzină de note justificative care varia din punct de vedere al formei și conținutului de la o autoritate contractantă la alta. Problema se pune pentru atribuirea contractelor de achiziție publică cu valoarea estimată sub pragul de aplicare a procedurilor de atribuire prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în cazul procedurii simplificate și al procedurilor pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice. În cazul acestor din urmă proceduri aplicabile sub pragurile valorice, legiuitorul nu a prevăzut obligativitatea elaborării strategiei de contractare, fapt ce presupune că justificarea elementelor necesare inițierii și derulării acestora se va face de fiecare autoritate contractantă potrivit propriilor sale cutume. Astfel, fie că se solicită îndeplinirea unor elemente de capacitate economică și tehnică, fie că autoritatea optează doar pentru ca operatorul economic să nu se încadreze în motivele de excludere, aceste decizii trebuie să fie motivate. Mai mult, considerăm că procedurile cu valoare estimată sub pragurile prevăzute de lege trebuie să conțină un criteriu de atribuire, respectiv, cel mai bun raport calitate-preț, prețul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-cost, respectiv costul cel mai scăzut, aspect care nu trebuie doar justificat, ci și argumentat corespunzător. Prin urmare, deși legea tace, considerăm necesară clarificarea ansamblului de documente necesar a fi elaborate și în cazul achizițiilor publice având valoarea estimată sub pragul stabilit la art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Până la acel moment, recomandăm menținerea notelor justificative din vechea reglementare care să probeze și să argumenteze elementele esențiale ale procedurilor de atribuire.

]]>