Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Va punem la dispozitie legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006. In curand o sa publicam si cateva comentarii la aceasta.

Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 12 decembrie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:

“s^1) parteneriat public-public — derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale;”.

2. La articolul 8, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a), b), d) sau e);”.

3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 8^1

Derularea unui proiect in cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.”

4. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse, prestarea de servicii sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;”.

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 19

Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.”

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 20

(1) In cazul in care valoarea estimata este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 124, autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122.”

7. La articolul 33 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;”.

8. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 33^1

(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) In termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:

a) de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;

b) de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(3) Documentele se transmit in SEAP in zile lucratoare de catre autoritatile contractante si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, emisa de un furnizor autorizat.”

9. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.”

10. La articolul 43^1, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand prezenta ordonanta de urgenta prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:”.

11. La articolul 46 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.”

12. La articolul 49 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) fiecare anunt de intentie/participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124;

b) fiecare invitatie/anunt de participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, cu o valoare estimata mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.”

13. Articolul 69^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 69^1

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.”

14. La articolul 122, literele i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“i) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

— lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale sa nu poata fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sa fie strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

— valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial;

j) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor ori serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

— contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa sau restransa;

— valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

— in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

— autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.”

15. La articolul 124, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 124

Peste pragul prevazut la art. 19, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:”.

16. La articolul 127, alineatul (3) se abroga.

17. La articolul 178, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 178

(1) In cazul in care, pentru criteriile de natura celor prevazute la art. 176 lit. c) si d), autoritatea contractanta considera ca se justifica impunerea anumitor cerinte minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, atunci aceste cerinte trebuie sa fie precizate, conform principiului transparentei, in cadrul invitatiei/anuntului de participare.”

18. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 179

(1) Criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca.

(3) Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire.

(4) Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.”

19. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).”

20. La articolul 190, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).”

21. La articolul 199, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 199

(1) In cazul aplicarii criteriului «oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic», oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. In cazul in care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.

………………………………………………..

(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in mod clar, in invitatia/anuntul de participare, precum si in documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.”

22. La articolul 199, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

“(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

(5) Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare precizati conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.”

23. La articolul 204, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei proceduri de atribuire prevazute la art. 18.”

24. Dupa articolul 204 se introduce un nou articol, articolul 204^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 204^1

Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.”

25. Articolul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 209

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:

a) daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

b) daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;

c) daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

a) daca autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligatiei autoritatii contractante de a anula o procedura de atribuire in urma unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii in acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(4) In sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:

a) criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;

b) pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)—f).”

26. La articolul 213 alineatul (1), litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“o) documentele referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;”.

27. La articolul 222, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Prevederile art. 48—50 si ale art. 56 se aplica in mod corespunzator.”

28. La articolul 252, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“k) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

— contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

— valoarea estimata a contractului initial de lucrari s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

— in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.”

29. Articolul 254 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 254

(1) In cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta. In sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.

(2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa in temeiul dispozitiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerata echivalenta, in sensul prezentului articol, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.

(3) Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionale.”

30. La articolul 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 266

(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.”

31. La articolul 274, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 274

(1) In vederea solutionarii contestatiei/ contestatiilor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 205 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.”

32. La articolul 276, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 276

(1) Consiliul are obligatia de a solutiona pe fond contestatia, indiferent daca exista alte cauze aflate pe rolul instantelor de judecata referitoare la aceeasi procedura de atribuire, in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei, conform art. 278 alin. (1). In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.”

33. La articolul 278, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.”

34. La articolul 278^1, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 278^1

(1) In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:”.

35. Articolul 287^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 287^1

(1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a inscrisurilor depuse catre parat si stabileste primul termen de judecata, care va fi de cel mult 20 de zile de la data inregistrarii.

(2) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, sub sanctiunea decaderii, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.

(4) Reclamantului i se va comunica de indata intampinarea depusa de parat in termenul prevazut la alin. (3).

(5) Cererea reconventionala se introduce in termenul prevazut la alin. (3).”

36. Articolul 287^4 se abroga.

37. La articolul 293, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) incalcarea prevederilor art. 23;

……………………………………………….

e) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire, si/sau neindeplinirea de catre autoritatile contractante a obligatiei de inregistrare in SEAP, astfel cum este prevazut de legislatia in materia achizitiilor publice;”.

38. La articolul 293, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

“e^1) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cu privire la anuntul de atribuire;”.

39. La articolul 293, literele j^1) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitatiei/anuntului de participare si in documentatia de atribuire pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire;

………………………………………………..

l) aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire ori aplicarea altor criterii decat a celor stabilite la nivelul invitatiei/anuntului de participare si prin documentatia de atribuire;”.

40. La articolul 293, dupa litera v) se introduce o noua litera, litera w), cu urmatorul cuprins:

“w) nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat.”

41. La articolul 294, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 294

(1) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. e^1), f), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. a), c), k), m^1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.”

42. La articolul 295, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 36 de luni de la data savarsirii faptei.”

43. La articolul 296^1 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) au fost incalcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3);”.

44. La articolul 296^1 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:

“g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare;

h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare.”

45. La articolul 296^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) In cazuri temeinic justificate, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin incheiere motivata data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

]]>

Leave a Reply