CONFERINTA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE

Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “CONFERINTA ANUALA DE ACHIZIŢII PUBLICE – editia a sasea – cu tema SOLUȚII ȘI INTERPRETĂRI ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA Data evenimentului: 18 mai 2012, București, Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Moderator eveniment: SORIN FUSEA – Președintele Asociației Naționale a Specialiștilor în Achiziții SUNT INVITAȚI • VARUJAN VOSGANIAN – Președinte Comisia Economică, Industrii şi Servicii, Senatul României; • RĂZVAN-HORAȚIU RADU – Subsecretar de Stat Ministerul Afacerilor Europene – Agent Guvernamental; • MIHAI PRISĂCARIU – Director General al Unităţii Centrale de Coordonare a Parteneriatului Public-Privat din cadrul Guvernului României (U.C.C.P.P.P.); • BOGDAN LEHEL LORAND – Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); • VERGINIA VEDINAȘ – Prof. Univ. Dr. Universitatea București; • CORNELIU BURADA – Director General Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publ (A.N.R.M.A.P.); • ADRIAN MORARU – Director Adjunct Institutul pentru Politici Publice; • VIOREL PÂRVU – Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice (C.N.S.C.); • SILVIANA SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P.(A.N.R.M.A.P); • DANIELA CIOCHINĂ – Lector Dr. Universitatea București; • ADRIAN CEPARU – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • FLORIN IRIMIA – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • ECATERINA MILICA DOBROTĂ – Consilier al Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.); • GHEORGHE CAZAN – Specialist, practician în achiziţii publice; • SZABO BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; Din tematica abordărilor vă prezentăm: • Arbitrii pieței de achiziții publice – Optimizarea activității de achiziții publice din perspectiva autoritățilorcontractante/ofertanți/perspective comune; • Ce urmează? – Reglementări ale viitoarelor Directive UE, cu impact asupra practicii în domeniul achizițiilor publice; • Regimul juridic al contractului de achiziție publică potrivit noului Cod civil; • Clarificarea vs. Modificarea documentației de atribuire. Efecte asupra procedurii în cauză; • Perspectiva Parteneriatului Public-Privat în România; • Motivaţie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finanţate din instrumente structurale; • Problematica cu care se confruntă autoritățile contractante de la nivel central și local, în domeniul achizițiilor publice și propuneri de soluționare a acestora; • Eficientizarea și dezvoltarea rețelelor de comunicare cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; • Aplicarea unitară a prevederilor legislației naționale și a Directivelor Europene în domeniul achizițiilor publice; • Noi reguli în vigoare, în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P..Criterii de derulare a unei aplicații practice (on-line) de întocmire a unei documentaţii de atribuire.Utilizarea eficientă a S.E.A.P.ului; • Metode de îmbunătățire a funcționării structurilor cu atribuții în verificarea documentațiilor de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post); • Jurisprudența Curții Europene de Justiție în materia achizițiilor publice; Participarea la lucrările Conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 14 mai 2012. Contacte: Director eveniment – Nadina COJOCARU – 0753.025.978 Coordonator – Andrei NECHITA – 0753.025.984 Mail – office@revista-achizitii.ro Website – www.revista-achizitii.ro ]]>

Verdict: ofertă neconformă!

Milica Ecaterina DOBROTĂ

Articol apărut în Revista de achiziții publice – Aprilie, 2012

Analizarea ofertelor, sub aspectul asigurării conformităţii lor cu cerinţele din documentaţia de atribuire, este uneori o sarcină destul de „ingrată” a comisiei de evaluare. Art. 72 alin. (2) din HG nr.925/2006 atribuie comisiei de evaluare, fără a le limita însă, următoarele sarcini: a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă; h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În urma evaluării, dar înainte de aplicarea criteriului de atribuire, comisia va decide, funcţie de situaţie, care sunt ofertele ce îndeplinesc toate cerinţele din documentaţia de atribuire precum şi oferte inacceptabile sau/şi neconforme. Din parcurgerea hotărârii se observă că respingerea unei oferte, pe motive de inacceptabilitate ori neconformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire, obligă autoritatea contractantă la invocarea art. 36, articol aferent licitaţiei deschise. Din punct de vedere juridic, nu e cea mai fericită plasare în actul normativ a acestor modalităţii de excludere din procedură. Nu de puţine ori, la negocierile cu/ fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, operatorii economici a căror oferte au fost declarate inacceptabile ori neconforme au contestat baza legală de excludere a lor din procedură. Ofertanţii au invocat inexistenţa în hotărâre a dreptului de aplicare a regulilor de la art. 32 – 39 la cele două tipuri de negocieri. Inacceptabilitatea şi neconformitatea operează doar la: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, cererea de oferte şi dialogul competitiv. Deşi comisia de evaluare este obligată să aplice criteriul de atribuire numai la oferte admisibile. Aceste interpretări nu ar fi apărut dacă modalitatea de analizare a ofertelor ar fi fost menţionată în actul normativ, într-un capitol distinct, nu alocat doar licitaţiei deschise. Excluderile s-au dorit a fi transpuneri ale Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului/2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii. Directiva, în mod cursiv, expune elementele unei documentaţii de atribuire, alocând articole distincte în Capitolul IV pentru Norme speciale privind caietul de sarcini şi documentele contractului. Iar spre final, art.41 alin. (1) Informarea candidaţilor şi ofertanţilor stabileşte ceea ce trebuie să fie comunicat ofertanţilor respinşi, respectiv ce nu a fost conform cu solicitările autorităţii contractante: “La cererea părţii în cauză, autoritatea contractantă comunică în cel mai scurt timp:[…]; – fiecărui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, în cazurile prevăzute la articolul 23 alineatele (4) şi (5), motivele deciziei de neechivalenţă sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile sau serviciile nu corespund performanţelor sau cerinţelor funcţional; – fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, caracteristicile şi avantajele referitoare la oferta selectată, precum şi numele adjudecatarului sau al părţilor la acordul-cadru. Din nou se constată că ceea ce s-a dorit a fi atât de simplu prezentat în Directivă a fost “armonizat” într-un mod destul de complicat în hotărâre. Concluzionând, Directiva utilizează doar sintagma “ofertă respinsă” fără nominalizarea procedurilor, în timp ce HG nr.925/2006 introduce “ofertă inacceptabilă” şi “ofertă neconformă” punctând doar la licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, cererea de oferte şi dialogul competitiv. Pornind de la textul art. 36 alin.(2) HG nr.925/2006, “neconformitate” este declarată atunci când o ofertă: I. nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; II. conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; III. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; IV. în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. I. Oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini Statistic s-a constatat că verdictului de “ofertă neconformă” a fost dat, de cele mai multe ori, în cazul nerespectării cerinţelor din caietul de sarcini. Voi prezenta, funcţie de tipul de contract, cele mai întâlnite cazuri de necorespondenţă cu specificaţiile tehnice. 1. La contractul de furnizare echipamente: a. nu se face dovada atingerii parametrilor tehnici, funcţionali, ori cei prezentaţi sunt în afara limitelor precizate; b. deşi caracteristicile funcţionale corespund, cele gabaritice depăşesc cotele impuse; c. pentru echipamentele ce necesită montare, nu se poate realiza acestă acţiune; d. nu este asigurată instruirea personalului ce va deservi echipamentul; e. manualul de utilizare nu se poate furniza în limba română; f. nu se pot asigura piese de schimb în perioada de garanţie etc. În vederea dovedirii conformităţii unei oferte, operatorul economic poate proba, prin orice mijloc că produsele sale corespund specificaţiilor tehnice, prezentând fişe tehnice, cataloage, pliante de la furnizori. În paranteză fie spus, nu de puţine ori s-a constatat că ofertanţii au prezentat unul din documentele de mai sus fără a verifica valabilitatea lor, respectiv: – posibilitatea producerii în continuare a echipamentului de către furnizorul indicat sau – menţinerea preţul în continuare. 2. La contractul de servicii, ce are ca obiect de exemplu “întreţinere echipamente IT”: a. nu se poate asigura service-ul pentru toată gama de echipamente specificată; b. nu se pot furniza piese de schimb pentru toate tipurile de echipamente specificate; c. timpul de intervenţie pentru remediere depăşeşte limita maximă admisibilă. 3. La contractul de lucrări: a. nu se pot executa toate lucrările specificate în proiectul tehnic; b. cantităţile de materiale sunt diferite de cele stabilite de proiectant; c. procesul tehnic de realizare a lucrărilor nu respectă normativele în domeniu; d. nu se respectă tehologia impusă de proiectant; e. la lucrările de instalaţii, de exemplu, ţevile din propunerea tehnică au dimensiuni diferite de cele solicitate etc. II. Oferta conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; Acesta este un alt motiv al declarării neconformităţii ofertei. Redau câteva exemple de modificări ale clauzelor contractuale, defavorabile autorităţii contractante, ce conduc la aplicarea art. 36 alin.(2) HG nr.925/2006: – ofertantul a solicitat un avans de 25% din valoarea lucrării în loc de 10%; – modificarea termenului de livrare a echipamentului: 3 luni în loc de 1 lună; – majorarea procentului de penalităţi ce le-ar fi plătit autoritatea contractantă, la 2%. III. Oferta conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. Se crează astfel premisele respingerii ofertei ca neconformă. Aceast caz poate fi întâlnit în domeniile cu un număr limitat de operatori economici sau chiar cu un singur agent economic ce deţine o poziţie dominantă. Misiunea comisiei de evaluare este destul de dificilă. Ea fiind nevoită să realizeze studii amănunţite pentru a afla dacă ofertanţii practică preţuri excesive ori preţuri foarte mici cu rol în înlăturarea concurenţilor sau dacă ofertanţii au realizat înţelegeri anticoncurenţiale. IV. În cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. Până la apariţia HG nr. 834/2009, respingerea unei oferte, pe motiv că propunerile financiare nu sunt defalcate pe loturi, era destul de dificilă, din punct de vedere juridic. Noutatea produsă de art.36 alin.(2) lit.d) din HG nr.925/2006 permite comisiei de evalure declararea ca neconforme a ofertelor pentru care nu se face, din punct de vedere financiar, partajarea pe loturi. Dacă pentru o procedură de furnizare produse pe 3 loturi propunerea financiară are o singură valoare globală, fără diferenţiere pe cele 3, comisia nu are cum să realizeze evaluarea financiară. V. O altă cauză ce duce la declararea ofertei ca neconformă provine din netransmiterea de către ofertanţi a răspunsurilor la solicitările de clarificări. V.1 Dacă ofertantul nu răspunde în termenul specificat de autorităţii contractante ori răspunde tardiv, comisia de evaluare va aplica prima parte a art. 79 alin. (1) din HG nr.925/2006 „În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate […]oferta sa va fi considerată neconformă.” Atrag atenţia asupra obligaţiei comisiei de evaluare de a menţiona în solicitările de clarificări, în mod precis, termenul de răspuns, respectiv data şi ora limită (exemplu: 27.04.2012 ora 13). Dacă se specifică doar un termen în zile, cum ar fi 3 zile, comisia trebuie să ţină cont, la analizarea respectării acestui termen, de faptul că: – cele 3 zile curg de la începutul primei ore a următoarei zile în care ofertantul a primit solicitarea şi – termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; dacă ultima zi a termenului este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. Prin nespecificarea clară a unui termen de răspuns, comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge oferta în temeiul art. 79 alin. (1) din HG nr.925/2006. V.2 Nefurnizarea de probe, informaţii convingătoare la cererea comisiei de evaluare are drept consecinţă aplicarea celei de a doua părţi a art. 79 alin. (1), chiar dacă ofertantul a răspuns în termen: „[…]în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.” a. De exemplu, în Fişa de date s-a solicitat ca ofertantul să facă dovada unei cifre medii de afaceri pentru ultimii trei ani de cel puţin 300.000 lei. Trebuia să prezinte: bilanţurile pentru 2009, 2010, bilanţ 2011 ori balanţă la 31.12.2011 şi Formularul “Informaţii generale”. Ofertantul a prezentat “Informaţii generale” în care a înscris cifra de afaceri aferentă fiecărui an 2009, 2010 şi 2011 şi bilanţuri pentru 2010 şi 2009. Comisia a solicitat operatorului economic, în confirmarea celor menţionate în formular, prezentarea bilanţului 2011 ori a balanţei la 31.12.2011. Ofertantul a răspuns în termen, transmiţând doar o adresă în care a consemnat “Cifra de afaceri pentru 2011 este de 325.000 lei”, fără a transmite vreunul din documentele solicitate. Explicaţia fiind neconcludentă, comisia, neavând cum să se lămurească asupra îndeplinirii cerinţei, dă verdictul “ofertă neconformă”. b.Un alt exemplu ar fi cel legat de finalizarea unor lucrări. S-a solicitat drept experienţă similară, executarea de lucrări, în ultimii 5 ani, în valoare de cel puţin 600.000 lei, prin prezentarea a maxim două contracte, însoţite de procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. Ofertantul menţionează în formularul “Lista principalelor lucrări” un contract de 618.234 lei, executat în perioada 09.03.2010- 12.11.2011 şi ataşează contractul fără procesul verbal de finalizare a lucrărilor. Comisia solicită operatorului economic, în confirmarea celor menţionate în formular, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Ofertantul răspunde în termen, consemnând în adresă doar valoarea contractului şi perioada de executare, fără a ataşa documentul solicitat. Ca şi în exemplul anterior, în mod corect, comisia dă verdictul “ofertă neconformă”.

Din analizarea conţinutului art.78 din HG nr.925/2006 se înţelege că solicitările se pot formula doar cu referire la oferta. Ţînând cont de art.3 lit. q) din OUG nr.34/2006 „oferta” reprezintă „actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică”. În opinia mea, art.78 din hotărîre se poate aplica doar asupra propunerii financiare şi tehnice nu şi asupra cerinţelor de calificare. Implicit, nu poate funcţiona respingerea ofertei în baza art.79, dacă este vorba de documentele de calificare. Însă, din practica CNSC, s-a constatat că acest organism acceptă respingerea în temeiul art.79 din HG nr.925/2006, chiar dacă subiectul este un document de calificare, aferent unei cerinţe de calificare.

]]>

Nespecificarea/nedetalierea unei cerinţe din caietul de sarcini nu echivalează cu neîndeplinirea ei. Decizia autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, nu pe elemente insuficiente sau neclare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice, prin copy/paste din caietul de sarcini Oferta nu a demonstrat explicit că propunerea vine în întâmpinarea nevoilor prezentate în caietul de sarcini. Prin contestaţia nr. ▪/27.12.2010, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ▪/27.12.2010, depusă de SC ▪ SRL, cu sediul în ▪, CUI ▪, privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare “platformă integrată de comunicare pentru comunitatea ştiinţifică a cercetărilor şcolii doctorale”, cod CPV 30211300-4, cu data de deschidere a ofertelor 29.11.2010, organizată de ▪, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat anularea actului de respingere ca neconformă a ofertei sale şi admiterea ei la etapa de licitaţie electronică.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CNSC

DECIDE: În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite în parte contestaţia SC ▪ SRL nr. ▪/27.12.2010, în contradictoriu cu ▪, şi anulează raportul intermediar al procedurii nr. ▪/21.12.2010 şi pe cel final nr. ▪/27.12.2010. Obligă autoritatea contractantă la reclarificarea ofertei contestatoarei în termen de zece zile de la data primirii prezentei decizii, la reevaluarea ofertelor, la reluarea etapei de licitaţie electronică şi la emiterea unui nou raport final al procedurii de atribuire, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a documentaţiei de atribuire. În baza aceluiaşi temei legal anulează adresele autorităţii contractante de comunicare către ofertanţi a rezultatului procedurii şi obligă autoritatea să le comunice rezultatul acesteia, după reevaluarea finală a ofertelor. În conformitate cu art. 278 alin. (5) din ordonanţă, respinge ca inadmisibil capătul de cerere de admitere la etapa de licitaţie electronică a ofertei SC ▪ SRL. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.

MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Consiliul a fost legal sesizat şi este competent, potrivit dispoziţiilor art. 266 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să soluţioneze contestaţia de faţă, prin care SC ▪ SRL reclamă decizia autorităţii contractante de declarare neconformă a ofertei sale, învederând în motivarea contestaţiei că, autoritatea contractantă i-a solicitat unele clarificări tehnice privind oferta sa, la care SC ▪ SRL a răspuns prin adresa nr. ▪/08.12.2010, indicând totodată platforma pe care se va dezvolta aplicaţia solicitată de ▪, respectiv o platformă similară în proporţie de 98% cu cea cerută de autoritate. Astfel, autoritatea a avut posibilitatea de a se convinge nu doar scriptic, ci şi faptic că: – funcţionalităţile cerute sunt deja implementate într-o proporţie covârşitoare; – au capacitatea de a dezvolta şi adapta aplicaţia cerută în caietul de sarcini la parametrii solicitaţi. În solicitarea de clarificări autoritatea afirmă că “anumite module din caietul de sarcini nu sunt ilustrate cu platforma propusă”, fără a se menţiona care sunt acelea, motiv pentru care prin răspunsul nr. ▪/08.12.2010 a rugat autoritatea să îi spună care aspecte au nevoie de clarificări suplimentare, lucru care nu s-a întâmplat.

Toate cerinţele solicitate sunt explicate şi corelate în propunerea tehnică şi în clarificarea nr. ▪/08.12.2010. În comunicarea nr. ▪/21.12.2010 a ▪ către SC ▪ SRL se concluzionează (penultimul paragraf): “De asemenea, exprimarea asupra platformei este face de toate, însă nu se explică cum, aceasta fiind diferenţa specifică între platformele propuse de ofertanţi”. Însă, exprimarea sugerată nu există nicăieri în propunerile, clarificările sau alte documente emise de SC ▪ SRL către autoritatea contractantă. Pe de altă parte, în documentaţia de atribuire s-a menţionat: “Descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate. Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile minime din caietul de sarcini” şi nicidecum cu modul de realizare, acesta fiind un proces confidenţial, specific oricărei companii.

Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”, nu “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, astfel încât modul de realizare nu poate fi un criteriu de diferenţiere între platformele propuse. Propunerea tehnică are rolul de a arăta autorităţii contractante că ofertantul are capacitatea de realizare a serviciilor, mai ales că atribuirea se face pe baza preţului, nu a avantajului economic.

La constatarea autorităţii: “Platforma oferită există ca şi cadru general, urmând personalizarea în raport cu cerinţele caietului de sarcini (abordarea tip “semipreparat”)”, petenta precizează că nu se solicită dezvoltarea unei platforme de la zero. Avantajele utilizării unei platforme deja existente reduce semnificativ timpul de punere la dispoziţie a platformei, ceea ce este un avantaj net, nu un impediment. În privinţa afirmaţiei: “Prezentarea este în termeni declarativi (“vom face ca în caietul de sarcini”), fără a prezenta funcţionalităţile într-o formă care să garanteze capacitatea de livrare la parametrii solicitaţi”, capacitatea de execuţie şi livrare nu se justifică prin propunerea tehnică, ci prin alte documente (de calificare). În plus, se solicită o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea contractului. Nu se stipulează în baza cărui text legal SC ▪ SRL nu este admisă la etapa de licitaţie electronică. În comunicarea de declarare ca neconformă a propunerii tehnice nu s-a ţinut cont şi de propunerea tehnică iniţială, ci numai de clarificări. Autoritatea contractantă nu a acceptat niciuna dintre explicaţiile date la cerinţele caietului de sarcini, fără însă a menţiona acest lucru explicit în solicitarea de clarificări.

În punctul său de vedere nr. ▪/05.01.2011 asupra contestaţiei, înregistrat la consiliu cu nr. ▪/06.01.2011, autoritatea contractantă susţine în apărare că, pentru atribuirea contractului, a ales criteriul “preţul cel mai scăzut”. Până la data limită au depus oferte: – SC ▪ SRL – 59.747,75 lei, fără TVA; – SC ▪ SRL – 45.550 lei, fără TVA; – SC ▪ SRL – 60.889 lei, fără TVA.

În urma analizării propunerii tehnice a SC ▪ SRL, i s-a transmis solicitarea de clarificări nr. ▪/07.12.2010, în care s-a arătat: – propunerea tehnică “copiază identic” conţinutul caietului de sarcini; – modulele care se regăsesc în platforma propusă de firmă sunt prezentate cu screen shots şi însoţite de cerinţele copy-paste din caietul de sarcini. Anumite module din caietul de sarcini nu sunt ilustrate cu platforma propusă – s-au solicitat explicaţii privind modul de implementare a acestor module (neilustrate în oferta primită); – s-a solicitat dovada că modulele există şi, dacă implementate, cum vor respecta funcţionalităţile cerute. O simplă imagine neclară nu oferă suficiente informaţii sau asigurarea că deţin funcţionalităţile pe care le prezintă că le are. Comisia de evaluare nu a putut să-şi dea seama dacă oferta tehnică are caracteristici distincte (proprii) în paralel cu caietul de sarcini, drept urmare s-a solicitat detalierea ofertei tehnice cu produsul pe care firma îl ofertează şi “să nu dea copy-paste la caietul de sarcini”.

SC ▪ SRL a răspuns prin adresa nr. ▪/09.12.2010, stabilindu-se că oferta sa corespunde din punct de vedere al documentelor de calificare şi din punct de vedere financiar, dar nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Oferta contestatoarei a fost considerată neconformă, potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, şi nu a fost admisă la etapa de licitaţie electronică. În considerarea ca neconformă a propunerii tehnice autoritatea a avut în vedere numai cerinţele tehnice obligatorii din caietul de sarcini. Evaluarea s-a realizat comparând cerinţele din caietul de sarcini cu oferta propusă.

Astfel cum rezultă şi din comunicarea transmisă contestatoarei, comisia a analizat punct cu punct propunerea tehnică şi clarificările prezentate, precizând ce nu a îndeplinit oferta faţă de cerinţele caietului de sarcini.

Ofertantul a prezentat screen shoturi de pe un site existent, cu foarte puţine explicaţii şi care nu se refereau punctual la cerinţele formulate. Ofertantul nu a dat explicaţii concrete. Practic, ofertantul a prezentat o ofertă de platformă existentă şi nu a prezentat concret modulele, cum solicita caietul de sarcini. Oferta nu a demonstrat explicit că propunerea vine în întâmpinarea nevoilor prezentate în caietul de sarcini. Mai mult, modul de prezentare a propunerii, prin copy/paste din caietul de sarcini, “exprimă inversiunea ilogică a situaţiei: nevoile autorităţii contractante se regăsesc în oferta propusă”. Firma ▪ a prezentat declarativ, fără explicaţii concludente asupra funcţionalităţilor oferite, o platformă preexistentă, fără însă a fi prezentate în detaliu funcţionalităţile cerute.

Autoritatea a luat în considerare atât propunerea tehnică iniţială, cât şi completările ulterioare şi a introdus toate datele în tabelul comparativ.

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, consiliul reţine că, prin invitaţia de participare nr. ▪, publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP la ▪.11.2010, ▪ a iniţiat o procedură de cerere de oferte în vederea achiziţionării unei “platforme integrate de comunicare pentru comunitatea ştiinţifică a cercetărilor şcolii doctorale”. Documentaţia de atribuire a fost postată în SEAP alături de invitaţia de participare.

La procedură au fost depuse trei oferte, dintre care oferta SC ▪ SRL, cu preţul cel mai scăzut, a fost respinsă de autoritate ca neconformă prin raportul intermediar nr. ▪/21.12.2010, respingere împotriva căreia, pentru motivele evocate, respectiva ofertantă a formulat la consiliu contestaţia aflată în analiză.

Asupra aspectelor reclamate, consiliul observă că autoritatea contractantă a respins oferta petentei în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, potrivit căruia oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

Temeiurile factuale ale deciziei de respingere au fost înşirate de autoritate la pag. 3-10 din raportul intermendiar şi constau în nespecificarea/nedescrierea totală sau parţială de către ofertantă a caracteristicilor propuse, comparativ cu cele solicitate în caietul de sarcini.

Prin urmare, se reţine că autoritatea contractantă nu a respins oferta pentru neîndeplinirea vreuneia dintre cerinţele prescrise, ci pentru că ofertanta nu le-a specificat/descris în oferta sa, punând autoritatea în imposibilitatea stabilirii conformităţii ofertei.

Astfel fiind, considerentele expuse de autoritate nu relevă incidenţa în speţă a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, întrucât nespecificarea/nedetalierea unei cerinţe nu echivalează cu neîndeplinirea ei, situaţie în care decizia de respingere a ofertei contestatoarei este nelegală şi se impune a fi anulată.

În plus, pornind de la solicitarea sumară şi generală înaintată de autoritate petentei cu adresa nr. ▪/07.12.2010, răspunsul de justificare a fost pe potrivă şi nu determină încadrarea ofertei la art. 36 alin. (2) lit. a). Conform art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, comisia de evaluare avea obligaţia să stabilească acele clarificări necesare pentru evaluarea ofertei, iar după stabilirea lor să transmisă în acest sens către ofertant o solicitare clară, precisă, care să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. Nefiind respectate condiţiile legale de claritate, precizie, explicitare şi suficienţă de către autoritate în redactarea solicitării de clarificări nr. ▪ / 07.12.2010, se impune reclarificarea cu ofertantul contestator a aspectelor pentru care autoritatea are îndoieli asupra conformităţii sau neconformităţii cu cerinţele din caietul de sarcini, ştiindu-se că orice decizie a autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acesteia, şi pe probe concludente, iar nu pe elemente insuficiente sau neclare, care nu permit realizarea unei evaluări obiective a ofertei. Doar în ipoteza în care, din răspunsurile de clarificare ce vor fi primite, autoritatea stabileşte cu certitudine că oferta nu respectă ceea ce s-a solicitat, oferta în referinţă poate fi respinsă ca neconformă.

Drept urmare, neidentificând cu exactitate dacă oferta contestatoarei corespunde sau nu specificaţiilor din caietul de sarcini, consiliul reţine că obiecţiile contestatoarei sunt fondate, motiv pentru care, în temeiul art. 278 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă privind achiziţiile publice, consiliul va admite în parte contestaţia SC ▪ SRL nr. ▪/27.12.2010, în contradictoriu cu ▪, şi va anula raportul intermediar al procedurii nr. ▪/21.12.2010 şi pe cel final nr. ▪/ 27.12.2010, urmând ca autoritatea contractantă să procedeze la reclarificarea ofertei contestatoarei, reevaluarea ofertelor, reluarea etapei de licitaţie electronică cu participarea ofertanţilor care au depus oferte admisibile, precum şi la emiterea unui nou raport final al procedurii de atribuire, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a documentaţiei de atribuire.

În baza aceluiaşi temei legal, consiliul va anula adresele autorităţii contractante de comunicare către ofertanţi a rezultatului procedurii, subsecvente şi dependente de rapoartele intermediar şi final ale procedurii, şi va obliga autoritatea să comunice ofertanţilor, după reevaluarea finală a ofertelor, rezultatul procedurii de atribuire, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Relativ la capătul de cerere de admitere a ofertei contestatoarei la etapa de licitaţie electronică, în baza art. 278 alin. (5) din ordonanţă va fi respins ca inadmisibil. Dată fiind redactarea art. 3 lit. a), art. 200 şi 204 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 şi a art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, consiliul nu se poate substitui sau obliga autoritatea în privinţa îndeplinirii obligaţiilor legale ale acesteia – manifestări de voinţă şi acte proprii ale autorităţii contractante – de stabilire a ofertelor inacceptabile/ neconforme/ admisibile/ câştigătoare/ necâştigătoare sau, după caz, de anulare a aplicării procedurii. În sens contrar s-ar aduce atingere principiului independenţei şi imparţialităţii comisiei de evaluare (autorităţii contractante).

]]>