Decizie CNSC

SCPA Ceparu si Irimia

Termen de raspuns la solicitarea de clarificari. Contestatie proces-verbal al sedintei de deschidere. Nivel satisfacator al concurentei. Numar minim de ofertanti.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. …………………………………..din 11.12.2006, depusă de ………………………………….., cu sediul în ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………………………………….., CUI ………………………………….., împotriva procesului verbal de deschidere nr. …………………………………../07.12.2006, emis de …………………………………..S.A.-SUCURSALA ………………………………….., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de servicii în vederea elaborării documentaţiei de proiectare în faza SF „Sistem de monitorizare trafo integrat în intranet pentru supraveghere centralizată on-line, continuă a evoluţiei parametrilor funcţionali ai unităţilor de transformare, din cadrul ST …………………………………..” Cod CPSA 7420.31 şi totodată elaborarea Caietului de sarcini cu specificaţiile tehnice necesare achiziţie de echipamente, s-a solicitat anularea procesului verbal sus menţionat.

În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE:

Se respinge ca nefondată contestaţia formulată de ………………………………….., cu sediul în ………………………………….., în contradictoriu cu …………………………………..S.A – SUCURSALA ………………………………….., cu sediul în ……………………………………

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestaţia formulată şi precizată, ………………………………….., în calitate de participant la procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de servicii având ca obiect elaborarea documentaţiei de proiectare în faza SF „Sistem de monitorizare trafo integrat în intranet pentru supraveghere 2 centralizată on line, continuă a evoluţiei parametrilor funcţionali ai unităţilor de transformare, din cadrul ST …………………………………..” Cod CPSA 7420.31 şi totodată elaborarea Caietului de sarcini cu specificaţiile tehnice necesare achiziţie de echipamente, a criticat faptul că autoritatea contractantă nu a procedat la etapa de deschidere a ofertelor, la anularea procedurii de atribuire, deoarece s-a depus ofertă de către un singur ofertant.

În motivarea contestaţiei, ………………………………….., arată că, a depus ofertă la sediul autorităţii contractante, după expirarea termenului stabilit de aceasta, respectiv la data de 07.12.2006 ora 12,00. Depăşirea termenului de depunere a ofertelor s-a datorat nerespectării de către autoritatea contractantă a dispoziţiilor art. 79 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 care reglementează termenul de transmitere a răspunsului la clarificări. Faţă de depunerea unei singure oferte în termen, respectiv a ofertei S.C. …………………………………..S.R.L., contestatoarea apreciază că se impunea anularea procedurii şi reluarea acesteia ulterior. De asemenea, contestatoarea face vorbire de proceduri de atribuire organizate anterior de autoritatea contractantă, care vizau atribuirea şi a contractului pentru care s-a organizat procedura din data de 07.12.2006, proceduri care au fost însă anulate din diverse motive. În dovedirea celor afirmate, …………………………………..a depus, în copie, procesul verbal nr. …………………………………../07.12.2006.

Prin punctul de vedere înregistrat la C.N.S.C. sub nr. …………………………………../14.12.2006, autoritatea contractantă precizează faţă de cele invocate prin contestaţie că a publicat anunţ de participare pentru atribuirea contractului din prezenta cauză, în Monitorul Oficial, Partea a VI a, nr. …………………………………../17.11.2006, în urma căruia au achiziţionat documentaţia de atribuire un număr de patru operatori economici. La data de 29.11.2006, unul dintre operatorii economici a solicitat o clarificare (adresa nr. …………………………………../29.11.2006), la care autoritatea contractantă susţine că a răspuns prin adresa               nr. …………………………………../29.11.2006, cu respectarea termenului prevăzut la art. 78 alin. 1.

Referitor la oferta depusă de ………………………………….., autoritatea contractantă arată că, aceasta a depus ofertă după expirarea termenului stabilit, motiv pentru care comisia de evaluare a decis nedeschiderea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 şi 3 din H.G. nr. 925/2006, aspect consemnat în procesul verbal de deschidere.

Faţă de susţinerea contestatoarei conform căreia procedura de atribuire trebuie anulată deoarece s-a depus o singură ofertă, autoritatea contractantă precizează că

procedura de atribuire se afla la fază evaluarii ofertelor, urmând a fi continuată după soluţionarea contestaţiei de C.N.S.C.

Cu privire la istoricul procedurii, autoritatea contractantă apreciază că acesta nu face obiectul prezentei contestaţii. Pe fondul cauzei, …………………………………..S.A. – SUCURSALA ………………………………….., solicită respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală.

În dovedirea celor afirmate, autoritatea contractantă a depus adresa                                  nr. …………………………………../29.11.2006, procesul verbal nr. …………………………………../07.12.2006, plic ofertă întârziată A, plic ofertă întârziată B, anunţul de participare. Materialul probator a fost completat prin depunerea cu adresa nr. …………………………………../17.01.2007, în copie conformă cu originalul, a documentelor aflate la dosarul achiziţiei publice.

Faţă de cele de mai sus, Consiliul constată următoarele:

La data de 16.01.2006, autoritatea contractantă a transmis spre publicare în Monitorul Oficial, anunţul de intenţie pentru atribuirea contractului de servicii în vederea elaborării documentaţiei de proiectare în faza SF „Sistem de monitorizare trafo integrat în intranet pentru supraveghere centralizată on-line, continuă a evoluţiei parametrilor funcţionali ai unităţilor de transformare, din cadrul ST …………………………………..” Cod CPSA 7420.31 şi totodată elaborarea Caietului de sarcini cu

specificaţiile tehnice necesare achiziţie de echipamente. Anunţul de participare a fost transmis spre publicare de către autoritatea contractantă, la data de 10.11.2006 şi a apărut în Monitorul Oficial nr. …………………………………../17.11.2006. Documentaţia de atribuire a fost ridicată de un număr de patru operatori economici, printre care şi contestatoarea. La data de 29.11.2006, autoritatea contractantă a primit din partea S.C. …………………………………..S.R.L., o solicitare de clarificare, solicitare la care a răspuns la data de 04.12.2006, prin adresa nr. ………………………………….., transmisă către toţi ofertanţii.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de 07.12.2006 ora 11,00, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la aceeaşi dată, ora 12,00. Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, rezultă că …………………………………..a depus oferta la ora 12,00, depăşind astfel termenul limită fixat. De altfel, contestatoarea recunoaşte faptul că nu s-a încadrat în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

În ceea ce priveşte clarificarea solicitată autorităţii contractante de către ofertantul S.C. …………………………………..S.R.L., Consiliul constată următoarele:

Prin adresa nr. …………………………………../29.11.2006, înregistrată la sediul autorităţii contractante sub nr. …………………………………../29.11.2006, S.C. …………………………………..S.R.L. a solicitat o clarificare cu privire la documentaţia de atribuire. În conformitate cu prevederile art. 78 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Din înscrisurile depuse la dosar, se constată că, autoritatea contractantă a transmis răspunsul la clarificări în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, respectiv la data de 04.12.2006. În ceea ce priveşte nerespectarea de către autoritatea contractantă a obligaţiei de a transmite răspunsul la clarificări cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, se constată că S.C. …………………………………..S.R.L. a pus autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul de 6 zile, situaţie în care devin incidente prevederile art. 79 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările ulterioare. Conform articolului menţionat, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin.1, aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici, înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Faţă de situaţia de fapt constatată şi dispoziţiile legale enunţate, nu poate fi reţinută nicio culpă a autorităţii contractante cu privire la transmiterea răspunsului la clarificări, motiv pentru care susţineterile contestatoarei cu privire la acest aspect sunt nefondate. Potrivit art. 33 alin.3 din H.G. nr. 995/2006, în cadrul şedinţei de deschidere, autoritatea contractantă are obligaţia de a respinge ofertele depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea din anunţul de participare, ori care nu sunt însoţite de garanţia de participare. Pe cale de consecinţă, în prezenta speţă, se reţine că autoritatea contractantă a procedat în mod corect la respingerea ofertei contestatoarei care a fost depusă oferta, după cum singură afirmă, după momentul limită stabilit.

În conformitate cu prevederile art. 209 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire dacă nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Din analiza dispoziţiilor legale care reglementează procedura de atribuire prin licitaţie deschisă, se constată că legiuitorul nu a stabilit un număr minim de oferte

corespunzătoare, sub care autoritatea contractantă să fie obligată să anuleze procedura de atribuire. Aşadar depunerea unei singure oferte, este de natură a conduce la derularea procedurii de atribuire şi la atribuirea contractului.

Pentru considerentele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. 5 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare, Consiliul urmează a respinge contestaţia ca nefondată.

]]>