Revista AEXA număr octombrie

Revista AEXA – Publicația Experților în Achiziții Publice și Fonduri Europene

Cuprinsul numărului Octombrie 2016

Consiliul științific al Revistei AEXA

Editorial 

Predictibilitatea – trăsătură esențială a procesului de management al fondurilor europene – Dana MOCANU – Expert fonduri europene AEXA.

Studii și Opinii

Pastila de logică. Noua lege a achizițiilor. Schimbarea de paradigmă  – Daniel JURJ – Vicepreședinte AEXA.

Despre regula „In-house”  – Gheorghe CAZAN – Expert achiziții publice AEXA, Director general C&I Consulting.

Probleme practice de completare a DUAE (Document Unic de Achiziție European) – Respingerea unei oferte pentru completarea necorespunzătoare a DUAE – Petre TĂNASE – expert achiziții publice.

Spețe și Jurisprudență 

Solicitare de clarificări – drept vs obligație. Raportare la cerințele din documentația de atribuire. – Speță propusă de Florin Irimia – Președinte executiv AEXA.

Analize și Comentarii 

Reguli aplicabile criteriilor de calificare şi selecţie – Ecaterina-Milica DOBROTĂ – Vicepreședinte AEXA.

Scurte considerații cu privire la procedura de atribuire a serviciilor sociale și a altor servicii specifice  – Mircea CÂRLAN – Expert achiziții publice – AEXA.

Noutăți Achiziții Publice 

Noutățile privind Achizițiile Publice publicate în luna Octombrie 2016 de către principalele surse de știri din România:

Noutăți Fonduri Europene 

Modificări ale ghiduilor solicitantului pentru apelurile de proiecte POR 2014-2020 – Dana MOCANU – Expert fonduri europene – AEXA.

Știri Fonduri Europene octombrie 2016

AEXA – Puncte de  vedere și Măsuri organizatorice

AEXA – Cursuri și Formare profesională

Asociația Experților în Achiziții – AEXA recomandă:

Contact

Asociația AEXA_

Revista AEXA este oferită gratuit membrilor cu drepturi depline AEXA (MDD). Pentru înscrieri în asociația AEXA vizitați www.aexa.eu

]]>

Elemente de natură restrictivă care apar în formularea criteriilor de calificare și a cerințelor din caietul de sarcini

Expert achiziții publice Gelu CAZAN

Înainte de inițierea oricărei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să elaboreze o documentație în care va include toate informațiile privind regulile care vor guverna competiția ce urmează a avea loc. Documentația de atribuire reprezintă un factor crucial în modul de desfășurare a întregii proceduri deoarece regulile stabilite influențează decisiv două activități ulterioare:

–          Elaborarea ofertelor, de către operatorii economici; și

–          Evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare, de către comisia de evaluare

Ce informații esențiale trebuie să cuprindă documentația de atribuire?

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă

 2. Instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate si formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire

 3. Cerinţele minime de calificare, precum si documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

 4. Informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire

 5. Caietul de sarcini

 6. Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Criterii de calificare și selecție

Legislația națională (în consens cu prevederile Directivelor UE) nu obligă autorităților contractante ca acestea să impună operatorilor economici îndeplinirea unor cerințe minime de calificare, cu excepția situației de la art. 180 din OUG 34/2006. Autoritățile contractante au dreptul procedeze în acest mod și dacă decid astfel, atunci – în virtutea principiului transparenței – sunt obligate să anunțe aceste reguli în documentația de atribuire.

Criteriile de calificare și selecție care pot fi utilizate în cadrul unei proceduri de atribuire sunt următoarele:

–          situaţia personală a candidatului sau ofertantului

–          capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

–          situaţia economică şi financiară

–          capacitatea tehnică şi/sau profesională

–          standarde de asigurare a calităţii

–          standarde de protecţie a mediului

Care este sensul termenului ”calificare”?

Logica introducerii cerinţelor minime de calificare este de a diminua, pe cât posibil, riscul de neîndeplinire a contractului de către un operator economic care nu are de fapt capacitatea de duce la bun sfârşit o astfel de sarcină. Criteriile de calificare funcționează pe sistemul unor filtre de tip trece/nu trece. Dacă operatorul economic a îndeplinit condiția impusă înseamnă că el este, în principiu, capabil să execute contractul. Dacă nu îndeplinește condiția impusă, se consideră că riscul de neîndeplinire conformă a contractului este prea mare și, ca urmare, operatorul economic respectiv este descalificat.

În consecință, procesul de calificare nu stabilește un clasament al capabilității operatorilor economic, ci doar îi împarte în două categorii: „Corigenți” și ”Promovați”, în cazul celor din urmă nefiind relevant dacă au obținut ”media 5,00” sau ”media 9,90”.

Care este sensul termenului ”selecție”?

În acest caz funcționează un sistem de tip clasament. În funcție de potențialul tehnic și financiar care reiese din documentele prezentate, operatorilor economici li se acordă un punctaj care reflectă posibilitatea concretă a fiecăruia dintre ei de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia. Punctajele se acordă pe baza unor reguli clar stabilite încă de la început în documentația de atribuire. Numărul de candidați care vor fi selectați se va preciza, de asemenea, în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Procesul de selecție/preselecție nu este posibil în cazul procedurilor de licitație deschisă sau cerere de oferte. Selecția/preselecția apare ca o primă etapă specifică doar în cazul procedurilor de licitație restrânsă, dialog competitiv și negociere.

Procesul de selecție/preselecție nu trebuie confundat cu procesul de stabilire a ofertei câștigătoare, iar criteriile de selcție nu trebuie confundate cu factorii de evaluare pe baza cărora se stabilește cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. Scopul final al selecției/preselecției este acela de a se limita participarea la competiție numai pentru acei operatori economici considerați a fi cei mai capabili să ducă la bun sfârșit contractul.

Criteriile de calificare și selecție se referă la capabilitatea operatorilor economici de a executa un anumit contract, în timp ce criteriile de atribuire se referă la ofertele prezentate de către operatorii economici.

Greșeli frecvente în stabilirea criteriilor de calificare:

a)      Primul tip de eroare are un aspect mai degrabă formal, dar induce probleme de fond pe parcursul evaluării ofertelor. Se face adesea o confuzie majoră între cerința de calificare solicitată (”Operatorii economici trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuţiilor de asigurări sociale către buget”) și modalitatea concretă prin care se poate proba acest fapt (”Operatorii economici trebuie să prezinte certificate fiscale și de atestare fiscală emise de …”). Pe fond, scopul impunerii unui astfel de criteriu este acela de a diminua riscul intrării în competiție a unui operator economic cu datorii la stat și nu acela de a elimina un operator economic care nu deține un anumit certificat. Această interpretare ”mecanică” a unor cerințe a condus adesea în practică la eliminarea unor ofertanți cărora le expira valabilitatea unor documente cu o zi înainte de deschiderea ofertelor, deși acele documente probau faptul că este îndeplinită cerința de calificare, iar reconfirmarea îndeplinirii respectivei cerințe se putea realiza fără probleme prin solicitarea unui nou document în termen de valabilitate.

O situație similară se constată adesea în cazul solicitării de îndeplinire a unor standarde de asigurare a calității, cerința fiind formulată sub forma obligației de a prezenta un certificat ISO 9001. Certificatul ISO este doar o formă de a demonstra că standardul de calitate trebuie îndeplinit, dar trebuie reținut că la art. 193 din OUG 34/2006 se precizează foarte clar că: ”În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

b)      Al doilea tip de eroare este în legătură directă cu principiul proporționalității. Articolul 8 din HG 925/2006 impune autorităţii contractante obligaţia de a nu restricţiona participarea la procedura de atribuire prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care (i) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publica ce urmează să fie atribuit sau (ii) care sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. Problematica criteriilor de calificare utilizate reprezintă adesea un element de distorsionare a competiţiei. O bună parte din contestaţii se referă la acest aspect.

Astfel cum am meționat deja, logica introducerii cerinţelor minime este de a diminua, pe cât posibil, riscul de neîndeplinire a contractului de către o firmă care nu are de fapt capacitatea de duce la bun sfârşit o astfel de sarcină.

Deoarece o cuantificare a modului de aplicare a acestui principiu (unde este posibil) era necesară, modificările aduse de HG 834/2009 asupra articolului 9 din HG 925/2006 au avut rolul de a fixa anumite baraje în calea excesului de condiţii restrictive stabilite în cadrul unor documentaţii de atribuire, cel puţin din punct de vedere al experienţei similare, cifrei de afaceri sau a anumitor indicatori financiari.

”Art. 9

În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:

a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit;

b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2;

c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar “lichiditate generală” în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora;

d) nivelul indicatorului financiar “lichiditate generală” să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c);

e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar “solvabilitate” în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă  ”.

Litera a) vizează aşa-numita experienţă similară, care indică practic în ce măsură ofertantul a gestionat situaţii asemănătoare cu cele pe care se anticipează că ar urma să le gestioneze dacă va câştiga contractul de achiziţie publică. Nu de puţine ori autorităţile contractante au avut tendinţa ca, pentru o valoare estimată a contractului de, cu titlu de exemplu: 1.000.000 euro, să impună o cerinţă minimă de calificare ce presupunea demonstrarea executării unui contract similar de 5.000.000 euro. Aceeaşi situaţie, dar într-o altă formă de manifestare, s-a constatat atunci când cerinţa minimă de calificare impunea demonstrarea executării unui număr minim de 5 contracte în valoare de cel puţin 1.000.000 euro fiecare.

Astfel de cerinţe sunt greu de justificat din punct de vedere al respectării principiului proporţionalităţii dar, paradoxal, este uneori dificil de argumentat de ce o cerinţă de acest gen este, totuşi, disproporţionată. Acesta este motivul pentru care litera a) fixează o limită maximă a nivelului la care se poate formula o cerinţă minimă referitoare la experienţa similară. Pentru exemplul nostru limita maximă este de 1.000.000 euro, care poate fi atinsă, în funcţie de modul în care autoritatea contractantă îşi formulează cerinţele, fie printr-un singur contract care această valoare, fie prin mai multe contracte de valori mai mici a căror valoare însumată este cel puţin egală cu 1.000.000 euro. Deşi această limită poate părea oarecum arbitrară, faptul că există această cuantificare explicită reprezintă o clarificare utilă pentru autorităţile contractante dar şi (atenţie !) un element perfect măsurabil pentru orice organ de control.

Literele b) – e) vizează anumiţi indicatori de natură financiară.

Cu privire la valoare cifrei de afaceri, lucrurile sunt limpezi şi nu sunt necesare explicaţii suplimentare. Păstrând exemplul anterior ar fi suficient de precizat că nivelul maxim al cifrei de afaceri care s-ar putea impune în cadrul documentaţiei de atribuire nu trebuie să depăşească 2.000.000 euro.

Referitor la indicatorii „lichiditate” şi „solvabilitate”, fără a nega importanţa lor, trebuie să conştientizăm ideea că autorităţile contractante îi folosesc uneori fără să le înţeleagă sensul real. La ce foloseşte, de fapt, verificarea unor astfel de indicatori atunci când contractantul primeşte avans iar decontările se fac lunar? De ce ar fi relevant un astfel de indicator dacă operatorul economic are relaţii comerciale bine structurate care îi permit să lucreze cu credite furnizor? Prevederile ultimelor trei litere de la art. 9 din actul normativ analizat reduc drastic posibilitatea de a impune indicatori precum „lichiditatea” sau „solvabilitatea”. Dacă pentru lichiditate un nivel maxim admis este de 100%  – şi numai în condiţiile în care contractul are o durată mai mare de 3 luni iar plăţile se vor efectua la intervale mai mari de 60 de zile – verificarea solvabilităţii va mai putea fi extrem de rar utilizată în condiţiile în care operatorul economic demonstrează că nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) şi b) din OUG 34/2006 (stare de faliment ori lichidare, afacerile conduse de un administrator judiciar, activităţile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii etc.).

Există și alte situații de formulare restrictivă a cerințelor minime de calificare, care nu sunt semnalate explicit în contextul art. 9 din HG 925/2006 (modificat prin HG 834/2009), dar care au același efect de restricționare incorectă a accesului la competiție. Iată câteva exemple:

 • Se solicită demonstrarea existenţei unui număr minim de echipamente şi utilaje, deşi contractul are ca obiect furnizarea de produse “de raft”. Ofertantul nu trebuie să fie producător direct al acelor produse, el le comercializează doar, astfel încât în realitate nu este necesară prezentarea unor astfel de documente;

 • Se solicită demonstrarea faptului că ofertantul are un număr minim de angajaţi, deşi foarte multe IMM-uri utilizează un sistem de angajare prin contracte pe o perioadă determinată, în funcţie de contractele pe care reuşesc să le obţină, fie pe piaţa privată, fie în zona publică;

 • Se solicită demonstrarea faptului că ofertantul deţine experienţă într-un anumit domeniu (ceea ce poate fi corect), dar domeniul este definit extrem de îngust, ca în exemplele următoare:

– să fi construit şcoli, neacceptându-se ca experienţă construcţia de blocuri de locuinţe;

– să fi livrat cel puţin 10000 de calculatoare, nefiind considerată suficientă livrarea a 4000 de calculatoare – atât cât reprezintă, de fapt, cuantumul obligaţiilor care urmează să fie îndeplinite în cadrul viitorului contract;

– să fi prestat un anumit tip de serviciu pentru o instituţie publică, prestarea aceluiaşi serviciu pentru un client privat nefiind luată în considerare;

– să fi construit drumuri la altitudini mai mari de 700 m, un drum construit la şes nefiind considerat relevant.

Caietul de sarcini

Caietul de sarcini este acea parte a documentației de atribuire în care se descrie ce anume dorește autoritatea contractantă să cumpere. În consecință, caietul de sarcini trebuie să conţină specificaţiile tehnice prin care se definește, de fapt, obiectul achiziției.

Specificaţiile tehnice:

 •  trebuie să permită accesul egal la procedura de atribuire

 • nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa

 • nu trebuie să indice : marcă, origine, licenţă, brevet, procedeu etc.

 Definirea specificațiilor tehnice se poate face prin mai multe modalități:

 • prin referire la standarde

 • prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale

 • prin standarde + performanţe/cerinţe funcţionale

Caietul de sarcini este acea parte din Documentația de atribuire pe baza căreia operatorii economici își elaborează propunerea tehnică. Descrierea a ce urmează să fie achiziționat trebuie să fie clară, coerentă și cât mai obiectivă. Acesta este motivul pentru care persoanele responsabile pentru elaborarea caietului de sarcini trebuie să dețină cunoștințe nu atât în materie de legislație a achizițiilor publice cât mai ales în domeniul în care este încadrat obiectul viitorului contract – construcții, IT, echipamente etc.

Principalul risc care apare în procesul de elaborare a caietului de sarcini este reprezentat de „direcționarea” (voluntară sau involuntară) a cerințelor tehnice către un anumit tip de produs sau în favoarea unui/unor operator economic/operatori economici. Exemple de abordări care pot conduce la o restricționare artificială a competiției:

a)      Impunerea unor dimensiuni sau caracteristici, care nu au o relevanță reală pentru achizitor și care reprezintă de fapt un element de unicitate a unui anumit produs. În astfel de cazuri caracteristicile sunt „fixe”, nu se permite nicio abatere de la valoarea indicată în descriere, fără a exista însă o justificare rațională pentru care aceste caracteristici să nu fie cuprinse într-o marjă +/- rezonabilă.

–          „greutatea echipamentului trebuie să fie de 2,7 kg”

–         „dimensiunile aparatului trebuie să fie 21x32x75 cm”

–         „portbagajul autorismului trebuie să aibă capacitatea de 504 l”

–         „intrările USB să fie plasate exclusiv pe partea stângă a laptop-ului”

b)      Accent pus pe descrierea excesivă a modului în care operatorul tehnic trebuie să își desfășoare activitatea, deși autoritatea contractantă este interesată de obținerea unui anumit rezultat și nu de modalitatea prin care operatorul economic atinge obiectivele specifice ale contractului. De exemplu, în cazul unui contract de servicii de mentenanță, scopul real al autorității contractante ar putea fi acela ca viitorul contractant să intervină pentru rezolvarea oricărui defect în maxim 1 oră de la solicitare. Formularea acestei cerințe sub forma „intervenție într-un termen nu mai mare de 1 oră” este corectă dar, uneori, această cerință se transformă în ”ofertantul trebuie să dețină un punct de intervenție situat la cel mult 60 km de sediul autorității contractante”. Cerința astfel formulată reprezintă modalitatea concretă prin care autoritatea contractantă consideră că poate fi atins scopul intervenției în maxim 1 oră, însă aceasta nu este în mod necesar singura posibilitate și produce, în mod clar, o restricționare a competiției.

]]>

Decizie privind obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire

SCPA Ceparu si Irimia

Prin contestaţia înregistrată la Consiliu Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr…./13.01.2010, formulată de S.C.. . S.R.L., cu sediul în…., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …, având C.U.I… ., în calitate de lider al asocierii formată din S.C. . S.R.L. .şi S.C. . S.R.L., împotriva adresei nr. …/06.01.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschis㔁a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI LINIE DE TRAMVAI PE”, organizată de autoritatea contractantă, prin ….., cu sediul în….. , s-au solicitat Consiliului următoarele:

–  constatarea faptului că motivul de respingere reţinut de autoritatea contractantă este nelegal;

–  anularea comunicării nr…/06.01.2010 şi, în mod subsecvent, a raportului procedurii de atribuire;

–  obligarea autorităţii contractante să evalueze ofertele conform cerinţelor prin documentaţia    de atribuire şi respectiv, să aplice criteriul de atribuire indicat prin documentaţia de atribuire.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL  DE SOLUŢIONARE  A CONTESTAŢIILOR

DECIDE :

Admite contestaţia  formulată de S.C. . S.R.L., cu sediul în…, în calitate de lider al asocierii formată din S.C. .S.R.L. şi  S.C. . S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă…, cu sediul în…

Dispune anularea Raportului procedurii de atribuire, înregistrat sub nr. ./06.01.2010, a tuturor actelor ulterioare acestuia şi reluarea procedurii de atribuire din etapa stabilirii ofertelor admisibile, cu respectarea celor cuprinse în motivarea deciziei, în termen de 12 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

Prin contestaţia nr…/13.01.2010, înregistrată la Consiliu sub nr. /13.01.2010, formulată de S.C.  S.R.L., în calitate de lider al asocierii formată din S.C.  S.R.L. şi S.C.  S.R.L., împotriva adresei nr…/06.01.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI LINIE DE TRAMVAI PE”, organizată de autoritatea contractantă …, prin …, sau solicitat Consiliului următoarele:

–  „constatarea faptului că motivul de respingere reţinut de autoritatea contractantă este nelegal;

–  anularea comunicării nr../06.01.2010 şi în mod subsecvent a raportului procedurii de  atribuire;

–  obligarea autorităţii contractante să evalueze ofertele conform cerinţelor prin documentaţia de atribuire şi respectiv, să aplice criteriul de atribuire indicat prin documentaţia de  atribuire”.

Contestatoarea menţionează că autoritatea contractantă a informat-o că oferta sa „este neconformă pentru următorul motiv: «park&ride propus este imposibil de realizat deoarece se găseşte în zona de protecţie a pistei …»”.

În acest context, contestatoarea consideră că „acest motiv este nelegal”, deoarece „autoritatea contractantă indică drept temei legal al deciziei de respingere ca fiind neconformă a ofertei sale, dispoziţiile art.36 alin.(2) din HG nr.925/2006”.

Arătând că „în documentaţia de atribuire s-a prevăzut că: punctajul pentru factorul de evaluare «realizare park&ride în zona terminalului multimodal» se acordă astfel: pentru oferta care propune realizarea unui park&ride fără a fi depăşită valoarea estimată a contractului se acordă 5 puncte; pentru oferta care nu conţine realizarea park&ride se acordă 0 puncte. Notă: se va prezenta amplasamentul şi schiţa park&ride-ului”, contestatoarea apreciază că „realizarea parcării park&ride este opţională, reprezentând doar un avantaj punctat în mod suplimentar cerinţelor caietului de sarcini de către Autoritatea contractantă”.

Astfel, contestatoarea afirmă că „în situaţia în care s-a concluzionat că parcarea propusă în ofertă nu este realizabilă în amplasamentul propus şi deci, în fapt, oferta asociaţiei sale nu conţine realizarea park&ride, Autoritatea contractantă trebuia să aplice regula dispusă prin documentaţia de atribuire, respectiv să acorde minim 0 puncte pentru factorul de evaluare nr.5”.

De asemenea, contestatoarea consideră că, „în cea mai defavorabilă situaţie pentru asociaţia sa, conform algoritmului de punctare prevăzut în documentaţia de atribuire, autoritatea contractantă avea obligaţia să acorde un punctaj minim egal cu 0 şi nu să respingă oferta ca neconformă.”

Prin urmare, contestatoarea solicită Consiliului să constate că situaţia  respingerii ofertei sale, pentru motivul citat mai sus, poate fi remediată numai prin dispunerea reevaluării ofertelor, cu respectarea documentaţiei  de atribuire.

În drept, S.C. . S.R.L. susţine că îşi întemeiază contestaţia pe „dispoziţiile art.255, respectiv 270 s.u. din OUG nr.34/2006”.

În dovedirea contestaţiei sale, autoarea acesteia a depus, în copie, un set de documente.

Autoritatea contractantă, cu adresa de înaintare nr. ./19.01. 2010, înregistrată la CNSC sub nr. ./19.01.2010, a transmis Consiliului punctul de vedere nr. ./15.01.2010 referitor la contestaţia  formulată de S.C. . S.R.L., in calitate de lider al asocierii formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. . S.R.L.

Cu privire la solicitarea contestatoarei referitoare la „constatarea faptului că motivul de respingere reţinut de autoritatea contractantă este nelegal”, autoritatea contractantă menţionează faptul că „Oferta Contestatoarei a fost declarată neconformă întrucât «park&ride propus este imposibil de realizat deoarece se găseşte în zona de protecţie  a pistei…»

De asemenea, autoritatea contractantă mai arată că, „potrivit menţiunilor din documentaţia  de atribuire, prin oferta neconformă se înţelege acea ofertă care «nu acceptă» cerinţele specificate în documentaţia de atribuire, iar potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.a) din HG nr.925/2006, oferta este considerată neconformă în situaţia  în care nu satisface în mod  corespunzător cerinţele caietului de sarcini”.

În continuarea punctului de vedere, autoritatea contractantă mai menţionează că, în documentaţia de atribuire, s-au prevăzut  următoarele: „punctajul pentru factorul de evaluare «reabilitare park&ride in zona terminalului multimodal» se acordă astfel: pentru oferta care propune realizarea unui park&ride fără a fi depăşită valoarea estimată a contractului se acordă 5 puncte; pentru oferta care nu conţine realizarea park&ride se acordă 0 puncte. Notă: se va prezenta amplasamentul şi schiţa  park&ride.”

În acest context, autoritatea contractantă prezintă următoarele: „agenţii economici participanţi la procedura de atribuire aveau două variante: fie să includă în oferta lor tehnică şi financiară şi realizarea park&ride, fie să nu includă astfel de lucrări. Contestatoarea, din dorinţa de a obţine un punctaj cât mai mare în mod nejustificat, a inclus în Oferta tehnică şi financiară lucrări park&ride, imposibil însă de realizat în fapt (aşa cum rezultă din Oferta prezentată, amplasamentul park&ride prezentat de către  Contestatoare se găseşte în zona de protecţie  a pistei…) motiv pentru care Oferta sa a fost considerată neconformă, neîncadrându-se în niciuna dintre cele două opţiuni  prezentate în documentaţia de atribuire.

Referindu-se la susţinerea contestatoarei cu privire la faptul că „s-a concluzionat că parcarea propusă în ofertă nu este realizabilă în amplasamentul propus, atunci practic oferta depusă nu conţine realizarea park&ride şi că autoritatea contractantă, în această situaţie, trebuie să acorde minim 0 puncte pentru factorul de evaluare nr.5”, autoritatea contractantă susţine că este neîntemeiată din următoarele considerente:

– „prin acordarea a 0 puncte pentru factorul de evaluare nr.5 s-ar fi creat un avantaj economic pentru contestatoare. Astfel Oferta financiară a acesteia ar fi rămas  neschimbată, iar cu aceeaşi sumă prevăzută în Oferta financiară depusă s-ar fi realizat mai puţine lucrări, lucrările park&ride fiind practic eliminate”;

– „Oferta tehnică ar fi fost astfel modificată şi nu s-ar fi regăsit în Oferta financiară a Contestatoarei, nefiind astfel respectate cerinţele din documentaţia  de atribuire”.

Totodată, autoritatea contractantă consideră că, „din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor  art.79 alin.3 din HG nr.925/2006 rezultă că o modificare a conţinutului propunerii financiare este imposibilă, acest lucru determinând considerarea ofertei depuse de agentul economic ca fiind neconformă, astfel încât, autoritatea contractantă nu putea reduce din oferta financiară a contestatoarei valoarea lucrărilor park&ride”.

Din documentele depuse de părţi, precum şi din susţinerile acestora, Consiliul reţine următoarele :

Autoritatea contractantă a iniţiat procedura de atribuire prin „licitaţie  deschisă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI LINIE DE TRAMVAI PE”, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr.. din …, stabilind data pentru deschiderea ofertelor la …… şi criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

În ceea ce priveşte contestaţia  formulată de către  S.C. . S.R.L., în calitate de lider al asocierii formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. .S.R.L., Consiliul reţine următoarele:

Referitor la criticile contestatoarei cu privire la faptul că „este nelegal”motivul respingerii ofertei depusă de asocierea formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. . S.R.L., analizând probatoriul administrat la dosarul cauzei, din cuprinsul adresei nr. …/06.01.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, transmisă către asocierea S.C. S.R.L. – S.C. S.R.L., Consiliul reţine că autoritatea contractantă i-a comunicat următoarele: „oferta dvs. … a fost declarată neconformă în temeiul cu art.36 alin.2 din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv park&ride propus este imposibil de realizat deoarece se găseşte in zona de protecţie  a pistei”.

În acest context, din documentaţia de atribuire, Consiliul reţine că în Caietul de sarcini, la Secţiunea Condiţii specifice pentru prezentarea ofertei şi executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai –”, la capitolul 6. Conţinutul şi caracteristicile  obligatorii ale ofertei, subcapitolul Date tehnice ale investiţiei, autoritatea contractantă a precizat următoarele caracteristici principale ale construcţii lor: „..Se vor amenaja două parcări supraetajate, … de 400 locuri …”.

Din Fişa de date a achiziţiei, secţiunea 27. Criteriul de atribuire, Consiliul reţine că, stabilind criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, autoritatea contractantă a menţionat că pentru factorul de evaluare Realizarea park&ride în zona terminalului multimodal se alocă 5 puncte.

Analizând documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice a ofertei depusă de către asocierea formată din S.C.   S.R.L. şi S.C.  S.R.L., Consiliul reţine că s-au ofertat:

– 53 locuri, în parcări pe stradă, pe domeniul public;

– 640 locuri, în parcări supraetajate, pe domeniul public;

– 510 în park&ride, pe terenul aflat în proprietatea Aeroportului ….

Faţă de cele mai sus prezentate, constatând că propunerea tehnică a ofertei depusă de asocierea formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. . S.R.L. satisface cerinţele Caietului de sarcini cu privire la numărul de 400 locuri de parcare, Consiliul apreciază că din acest punct de vedere oferta nu poate fi considerată ca fiind neconformă.

Constatand că amenajarea parcării de tip park&ride nu este realizabilă, întrucât amplasamentul acesteia se găseşte în zona de protecţie a pistei…, Consiliul apreciază că se impunea ca membrii comisiei de evaluare să acorde 0 puncte pentru acest factor de evaluare.

Astfel, Consiliul constată că sunt întemeiate criticile contestatoarei cu privire la faptul că „este nelegal” motivul respingerii ofertei depusă de asocierea formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. . S.R.L., întrucât autoritatea contractantă nu a precizat în mod  clar temeiul de drept, cu încadrarea în textul de lege specific şi nici elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.

Totodată, Consiliul apreciază ca fiind întemeiate criticile contestatoarei cu privire la faptul că „realizarea parcării  park&ride este opţională, reprezentând doar un avantaj punctat în mod  suplimentar…”, întrucât cerinţele Caietului de sarcini se referă doar la amenajarea a”două parcări supraetajate …, de 400 locuri …”şi nu sunt stabilite cerinţe cu privire la park&ride.

În consecinţă, luând în considerare aspectele de fapt şi de drept mai sus prezentate, în temeiul dispoziţiilor art.278 alin.(2) şi (4) din OUG nr.34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul admite contestaţia formulată de S.C. . S.R.L., in calitate de lider al asocierii formată din S.C. . S.R.L. şi S.C. . S.R.L., în contradictoriu  cu autoritatea contractană şi dispune anularea Raportului procedurii de atribuire, înregistrat sub nr…./06.01.2010, a tuturor actelor ulterioare acestuia şi reluarea procedurii de atribuire din etapa stabilirii ofertelor admisibile, în termen de 12 zile de la data comunicării prezentei decizii.

]]>

Decizie instanta

SCPA Ceparu si Irimia

Obligatia autoritatii contractante de a pune la dispozitia ofertantilor documentia de atribuire

CURTEA DE  A P E L   B R A Ş O V

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA NR.75/R

Şedinţa  publică din  12 februarie  2008

Completul compus din:

PRESEDINTE  –  preşedinte de secţie

– judecător

– judecător

GREFIER        –    E. E.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra  plângerii formulate   de  petenta -autoritate contractantă Comuna V. prin Primar,  împotriva Deciziei nr. 1350/127C7/1516 din 16.07.2007, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B  în dosarul nr. 1516/2007  prin care s-a anulat procedura de atribuire a contractului de concesiune „serviciu public de exploatare, întreţinere a activităţii de tratare şi alimentare cu apă a Comunei V. – cauză repusă pe rol la cererea recurentei –autoritate contractantă Comuna V..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, s-a constatat lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 5 februarie  2008 , când părţile   au lipsit, iar instanţa în temeiul art.146 Cod procedură civilă pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise şi în baza art.260 alin.1 Cod procedură civilă, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru 12 februarie  2008.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă:

Constată că, prin Decizia nr.1350/127 C7/1516/16.07.2007 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B a fost respins ca tardiv capătul de cerere de anulare a anunţului de participare nr.131/26.258 din contestaţia SC D. SRL înregistrată la consiliu cu nr.7115/07.06.2007, în contradictoriu cu Comuna V., prin Primăria Comunei V.. În temeiul art.278 alin.(6) din acelaşi act normativ s-a decis anularea procedurii de licitaţie deschisă organizată de Comuna V., prin Primăria Comunei V., cu data de deschidere a ofertelor 08.06.2007. În baza art.278 alin.(5) din ordonanţa de urgenţă antemenţionată, ca urmare a anulării procedurii de atribuire, s- a respins ca rămas fără obiect capătul de cerere de obligare a autorităţii contractante la vinderea documentaţiei de atribuire către contestatoare.

Pentru a pronunţa această decizie au fost reţinute următoarele:

Împotriva deciziei pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B a formulat plângere petenta Comuna V. prin primar, iar în dezvoltarea motivelor plângerii se arată că la data de 10.04.2007, anunţul de participare a fost publicat în T., de la care a primit numărul 9485, cu menţiunea că “Anunţul de participare a fost publicat cu succes” . În cuprinsul  anunţului s-a menţionat termenul limită pentru depunerea cererilor de documente – 18.04.2007 şi informaţia cu privire la contestaţia care se poate depune în termen de 10 zile de la comunicare. Petenta precizează că respingerea ca tardiv a capătului de cerere formulat de contestatoarea T..Com. D. SRL V. de K., prin care a solicitat anularea anunţului de participare la licitaţie în mod corect a fost dispus  de către Consiliu, dar o asemenea excepţie conducea la respingerea contestaţiei pe această cale procedurală, fără a da posibilitatea examinării cauzei pe fond.

Pe fondul cauzei, petenta arată că prin anunţul de participare s-a stabilit o dată limită pentru a obţine toate informaţiile iar după această dată nu se mai pot obţine informaţii, toţi participanţii la licitaţie având acelaşi regim, iar nici un text de lege la care s-a făcut referire în decizie nu limitează dreptul  autorităţii contractante de a stabili un termen limită până la care se poate achiziţiona documentaţia de atribuire.

La dosar a depus întâmpinare intimata T..Com.D. SRL V. de K., prin care solicită respingerea plângerii şi menţinerea deciziei atacată, ca legală şi temeinică.

Plângerea este nefondată.

Susţinerile petentei prin care se arată că respingerea pe baza excepţiei tardivităţii a capătului de cerere privind anularea anunţului de participare  la licitaţie nu mai dădea posibilitatea examinării cauzei pe fond, sunt neîntemeiate şi nu pot fi reţinute de C.

Din contestaţia formulată de către contestatoarea T..Com.D. SRL ,  rezultă că aceasta a formulat două capete de cerere, respectiv,  primul prin care a solicitat anularea anunţului de publicitate şi al doilea, prin care a solicitat obligarea autorităţii contractante să îi vândă documentaţia de atribuire. Dacă pentru primul petit , Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B a reţinut tardivitatea formulării acestuia, fapt necontestat de petentă, pentru cel de al doilea s-a constatat că este în termen formulat, fapt ce îndrituia organul jurisdicţional să îl soluţioneze  pe fond. Deci, respingerea pe excepţie a unui petit din cerere nu implică respingerea implicită a întregii cereri pe excepţie, ci soluţionarea fiecărui petit conform dispoziţiilor legale incidente în acea cauză. Astfel, raportat la dispoziţiile art.278 alin.1 din OUG nr.34/2006 şi art.137 Cod procedură civilă, Consiliul a respins pe baza excepţiei tardivităţii capătul de cerere privind anularea anunţului de publicitate privind participarea la licitaţie şi în mod corect a procedat la soluţionarea pe fond al celui de al doilea petit care se referă la obligarea autorităţii contractante să vândă contestatoarei documentaţia de atribuire.

Susţinerile petentei cu privire la modul de soluţionare al celui de al doilea petit sunt de asemenea nefondate şi neîntemeiate .

Conform art.40 alin.1 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens, iar, conform art.77 alin.1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

În speţă, contestatoarea T..Com. D. SRL V. de K., a solicitat autorizaţii contractante punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire prin adresa nr.1769/04.06.2007 înregistrată la autoritatea contractantă, rezultând că solicitarea viza obţinerea documentaţiei pe suport de hârtie sau pe suport magnetic conform art.40  alin.2 lit.b din OUG nr.34/2006, operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către  autoritatea contractantă a perioadei care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea solicitării pentru atribuirea documentaţiei (conform art.77 alin.2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Rezultă din acest text că autoritatea contractantă poate să pună la dispoziţia operatorului economic documentaţia de atribuire cu cel puţin două zile înainte de data limită de depunere a ofertei .

Din anunţul de publicitate rezultă că termenul limită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare a fost stabilit de către autoritatea contractantă pentru data de 8.06.2007, astfel că, raportat la data solicitării documentaţiei de către contestatoare (4.06.2007), autoritatea contractantă putea să pună la dispoziţia acesteia documentaţia în data de 5.06.2007.

Autoritatea contractantă a refuzat atribuirea documentaţiei către contestatoare motivând că în anunţul de participare s-a stabilit pentru această solicitare termenul de 21.05.2007, deci cu 13 zile înainte de depunerea ofertelor, deşi textele legale mai sus arătate prevăd un termen de cel puţin două zile până la depunerea ofertelor. Dar, mai mult, în fişa de date a achiziţiei este prevăzută  o altă dată până la care se poate solicita documentaţia de atribuire , respectiv 30-31-05-2007.

Refuzul autorităţii contractante de a pune  la dispoziţie contestatoarei documentaţia de atribuire este nejustificat şi încalcă dispoziţiile legale mai sus arătate precum şi dispoziţiile art.2 alin.2 din aceeaşi ordonanţă care reglementează principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică printre care cel al nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, principii care sunt consacrate la nivel european de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2004/18/CE din 31.03.2004 atât în punctul 2 al expunerii de motive cât şi în articolul 2 al Directivei.

Aceste dispoziţii prevăd că “Autorităţile contractante tratează operatorii economici în mod egal şi fără discriminare şi acţionează potrivit principiului transparenţei”.

Întrucât petenta, ca autoritate contractantă a încălcat dispoziţii prevăzute de OUG nr.34/2006 precum şi cele comunitare prevăzute în Directiva mai sus arătată, se poate reţine că în mod corect,  organul jurisdicţional, prin decizia pronunţată a anulat procedura de licitaţie, în baza dispoziţiilor art.278 alin.6 din ordonanţa de urgenţă .

Faţă de aceste considerente, Curtea va respinge plângerea formulată de autoritatea contractantă şi va menţine Decizia nr.1350/127 C 7 /1516/16.07.2007.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge plângerea formulată de petenta- autoritate contractantă comuna V. prin Primar, judeţul B, împotriva Deciziei nr. 1350/127C7/1516/16.07.2007 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.02.2008.

]]>