Contestatii CNSC

Avocat Florin IRIMIA

In fapt, primaria unui mare oras a organizat, in temeiul OUG nr. 34/2006, in calitate de autoritate contractanta, o licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de achizitie publica avand ca obiect lucrari. Aceasta procedura de atribuire a fost initial anulata, fiind reluata ulterior cu anumite modificari in privinta obiectului (care cuprindea lucrari suplimentare) si a valorii estimate (care a fost majorata).

La a doua procedura de atribuire a depus oferta un singur operator economic, care participase si la procedura anulata.

Pe parcursul activitatii de evaluare, urmare a solicitarii de clarificari a autoritatii contractante, unicul ofertant a furnizat justificari cu privire la preturile propuse. Astfel, s-au prezentat ofertele de pret de la funizorii materialelor si echipamentele care vor utilizate in executia viitoarelor lucrari.

Ulterior, prin comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta a adus la cunostinta acestui ofertant faptul ca oferta sa a fost declarata neconforma pe motiv ca s-ar fi constatat  o crestere nejustificata a valorii ofertei financiare fata de oferta similara depusa la procedura anterioara. Declararea neconformitatii acestei oferte (singura depusa) a atras anularea procedurii de atribuire, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006.

Urmare a unei contestatii depuse de catre singurul ofertant, acest rezultat al procedurii de atribuire a fost considerata ca fiind nelegala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC). Admitand contestatia, CNSC a considerat ca in mod nejustificat a fost respinsa ca neconforma singura oferta depusa si a decis continuarea procedurii de atribuire prin reevaluarea acestei oferte. In opinia noastra, solutia pronuntata de catre Consiliu este temeinica, avand in vedere argumentele pe care le expunem succint in continuare.

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. c) din HG nr. 925/2006, o oferta este considerata neconforma daca “conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate”.

Aceste dispozitii legale, invocate de catre autoritatea contractanta ca motiv al respingerii ofertei depuse nu sunt aplicabile in prezenta speta.

Astfel, pentru a retine caracterul neconform al unei oferte in baza textului de lege sus-citat, trebuie indeplinite cumultiv doua conditii:

–         preturile ofertate nu sunt rezultatul liberei concurente;

–         preturile un pot fi justificate.

Prin continutul adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta nu a facut dovada indeplinirii acestor doua conditii imperative prevazute de lege. Astfel, nu se motiveaza de ce s-a considerat ca preturile propuse in singura oferta depusa nu ar fi rezultatul liberei concurente. Pentru a se stabili cu precizie eventualul caracter neconcurential al unor preturi, era absolut necesar ca acestea sa fie comparate cu preturi oferite de catre operatori economici concurenti.

Faptul ca a fost depusa o singura oferta la licitatia organizata de primarie nu este un motiv care sa exonereze autoritatea contractanta de obligatia de a verifica in piata preturile propuse pentru produsele care sunt folosite in executia lucrarilor, obiect al viitorului contract. In lipsa unor elemente de comparatie, nu se putea retine in niciun caz faptul ca preturile ofertate de catre unicul ofertant nu ar fi rezultatul liberei concurente.

Mai mult, sustinerile autoritatii contractante conform carora pretul ofertat in cadrul celei de-a doua proceduri de atribuire ar fi superior celui propus in cadrul unei licitatii anterioare, sunt mai mult decat nefondate. Astfel, nu are nicio relevanta pretul ofertat intr-o alta procedura, important fiind ca pretul propus la licitatia in cauza sa fie justificat. Iar acesta, astfel cum am aratat mai sus, a fost justificat de catre ofertant prin prezentarea ofertelor furnizorilor de materiale.

In comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta face referire la o licitatie deschisa anterioara, licitatie anulata. Aceasta procedura initiala avea o alta valoare estimata cu  mult inferioara procedurii care a fost contestata. Mai mult, obiectul celei de-a doua proceduri este partial diferit, cuprinzand lucrari suplimentare in raport cu prima procedura.

De asemenea, se cuvine mentionat ca propunerea financiara a ofertantului castigator a fost inferioara valorii estimate a viitorului contract de achizitie publica. Prin urmare, autoritatea contractanta nu poate invoca ca pretul ofertat de catre operatorul economic contestator ar fi unul neconcurential, din moment ce ea insasi a estimat costuri similare pentru executia lucrarilor obiect al contractului de achizitie publica.

Avand in vedere argumentele expuse, este evident ca autoritatea contractanta a ales un motiv neinspirat de respingere a singurei oferte depuse la procedura de atribuire, oferta care trebuia declarata castigatoare. Vigilenta ofertantului si decizia corecta pronuntata de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor au salvat insa de la anulare procedura de atribuire, solutie care este in beneficiul autoritatii contractante.

]]>

Hotărâre nr. 925 din 19/07/2006

Versiune actualizata pana la data de: 27/07/2009

Hotărâre nr. 925 din 19/07/2006

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Text actualizat la data de 27.07.2009. Actul include modificările din următoarele acte:

– H.G. nr. 1.056/2006 publicată în MOF nr. 727 din 25/08/2006

– H.G. nr. 1.337/2006 publicată în MOF nr. 817 din 04/10/2006

– H.G. nr. 834/2009 publicată în MOF nr. 515 din 27/07/2009.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.

Art. 2. – (1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

(3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.

(4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.

___________

Alin. (4) a fost introdus prin art. unic, pct. 1 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 3. – (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 3041 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale:

a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

(2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

(3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire.

(4) Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 2 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (4) a fost introdus prin art. unic, pct. 3 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 4. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.

(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont de:

a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);

c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.

(5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:

a) obiectul contractului/acordului-cadru;

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);

c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;

d) procedura care urmează să fie aplicată;

e) data estimată pentru începerea procedurii;

f) data estimată pentru finalizarea procedurii;

g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

(6) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice, aceasta are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al achiziţiilor publice.

(7) Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (7).

(9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.

Art. 5. – (1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante.

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.

(4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă, valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit.

Art. 6. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, după caz, documentaţia de concurs.

(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie;

c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.

___________

Alin. (1) şi (2) au fost modificate prin art. unic, pct. 4 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL II Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire

SECŢIUNEA 1 Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie

Art. 7. – Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.

Art. 8. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care:

a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.

(2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

Art. 9. – În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:

a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit;

b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2;

c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar lichiditate generală în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora;

d) nivelul indicatorului financiar lichiditate generală să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c);

e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar solvabilitate în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 5 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 10. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul contract.

Art. 11. – (1) Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractantă trebuie să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective.

(2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă.

(21) În sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate.

(3) În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate.

(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe – inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

(6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.

(7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

___________

Alin. (21) a fost introdus prin art. unic, pct. 6 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (4) a fost modificat prin art. unic, pct. 7 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (5), (6) şi (7) au fost introduse prin art. unic, pct. 8 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 111. – (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.

(2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.

(3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului – fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 9 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 12. – (1) În prima etapă a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute în anunţul de participare.

(2) Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau, după caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecţia/preselecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie/preselecţie a acestora.

(4) Prevederile art. 11 alin. (4), (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 10 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (4) a fost introdus prin art. unic, pct. 11 din H.G. nr. 834/2009.

SECŢIUNEA a 2-a Stabilirea criteriilor de atribuire

Art. 13. – (1) În cazul în care criteriul utilizat este “preţul cel mai scăzut”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

(2) Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

Art. 14. – (1) În cazul în care criteriul utilizat este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2) Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi în considerare în cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

Art. 15. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă ca factori de evaluare a ofertelor.

(2) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:

a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

(3) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4) Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

(5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri, contractul este împărţit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dacă este cazul, trebuie să fie acelaşi pentru toate loturile respective.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 12 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (5) a fost introdus prin art. unic, pct. 13 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL III Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire

SECŢIUNEA 1 Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006

Art. 16. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire numai către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii publice.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire şi către:

a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP); în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006.

Art. 17. – Anunţurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 18. – (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă.

(2) Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114 din ordonanţa de urgenţă, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

Art. 19. – (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, accesând în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.

(2) Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la adresa de internet prevăzută la alin. (1).

Art. 20. – Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 21. – Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii publice, şi data limită de depunere a ofertelor este identică cu perioada minimă de timp, prevăzută de ordonanţa de urgenţă, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor.

SECŢIUNEA a 2-a Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006

Art. 22. – (1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri, către operatorul SEAP.

(2) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 14 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 23. – Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

Art. 24. – (1) După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP.

(2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca, în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului.

Art. 25. – În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constată, în cursul verificării anunţului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP, că în forma sau în conţinutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunţului, motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

Art. 26. – (1) Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezenta secţiune.

(2) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 15 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 27. – (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi în cel mult o zi lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare.

(3) Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 28. – Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanţei de urgenţă impun această obligaţie.

Art. 29. – Abrogat.

___________

Articolul a fost abrogat prin art. unic, pct. 16 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 30. – Abrogat.

___________

Articolul a fost abrogat prin art. unic, pct. 16 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL IV Aplicarea procedurilor de atribuire

SECŢIUNEA 1 Licitaţia deschisă

Art. 31. – (1) În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

___________

Alin. (2) şi (3) au fost abrogate prin art. unic, pct. 17 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 32. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.

(2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial.

Art. 33. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor.

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:

a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare;

b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.

(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 216 din ordonanţa de urgenţă, trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP.

(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

___________

Alin. (1), (3), (4) şi (5) au fost modificate prin art. unic, pct. 18 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 34. – (1) În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte.

(2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

Art. 35. – Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Art. 36. – (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3);

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens;

b1) Abrogat.

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:

– în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

– respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

e1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii:

– preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare;

– încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;

f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

___________

Lit. b1) a alin. (1) a fost introdusă prin art. unic, pct. 1 din H.G. nr. 1.337/2006.

– Lit. b) a alin. (1) a fost modificată prin art. unic, pct. 19 din H.G. nr. 834/2009.

– Lit. b1) a alin. (1) a fost abrogată prin art. unic, pct. 20 din H.G. nr. 834/2009.

– Lit. e) a alin. (1) a fost modificată prin art. unic, pct. 21 din H.G. nr. 834/2009.

– Lit. e1) a alin. (1) a fost introdusă prin art. unic, pct. 22 din H.G. nr. 834/2009.

– Lit. f) a alin. (1) a fost modificată prin art. unic, pct. 23 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 24 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 361. – (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 2 din H.G. nr. 1.337/2006.

– Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 25 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 37. – (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2) Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 38. – (1) Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică, dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile.

(4) În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a).

___________

Alin. (4) a fost modificat prin art. unic, pct. 26 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 39. – (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 27 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 40. – Procedura de licitaţie deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2-a Licitaţia restrânsă

Art. 41. – În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 42. – După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

Art. 43. – (1) Abrogat.

(2) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

___________

Alin. (1) a fost abrogat prin art. unic, pct. 28 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (2) şi (3) au fost modificate prin art. unic, pct. 29 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 44. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

(3) În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. – Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

SECŢIUNEA a 3-a Dialogul competitiv

Art. 46. – Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 94 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

Art. 47. – În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 48. – (1) Abrogat.

(2) După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

___________

Alin. (1) a fost abrogat prin art. unic, pct. 30 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (2) şi (3) au fost modificate prin art. unic, pct. 31 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 49. – (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă.

(2) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentaţia descriptivă posibilitatea acordării de prime participanţilor la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorităţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăşi 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit.

(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este, în final, declarată câştigătoare.

Art. 50. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă;

b) numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi.

(4) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(5) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

(6) Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 32 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 51. – În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 52. – (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanţii trebuie să depună oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare.

(2) Prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

___________

Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 33 din H.G. nr. 834/2009.

SECŢIUNEA a 4-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Art. 53. – (1) Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 110 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

(2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligaţia verificării condiţiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 531. – În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 34 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 532. – (1) După ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă.

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 34 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 54. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară.

(2) Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.

(3) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 35 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 55. – În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentaţia descriptivă, iar numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi să nu afecteze concurenţa reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv.

Art. 56. – (1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă.

(2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 36 din H.G. nr. 834/2009.

SECŢIUNEA a 5-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Art. 57. – Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.

Art. 58. – Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi operatori economici.

Art. 59. – (1) În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) şi la art. 252 lit. f) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaţă la disponibil; în această situaţie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind iniţiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înţelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale.

(3) Oferta câştigătoare este aceea care, la finalul tranzacţiei în ringul bursei, a prezentat cel mai scăzut preţ pentru produsul respectiv.

Art. 60. – În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) şi la art. 252 lit. g) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 6-a Cererea de oferte

Art. 61. – (1) Cererea de oferte se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare către cel puţin 3 operatori economici.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea, autoritatea contractantă având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP.

Art. 62. – (1) În perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

___________

Alin. (2) şi (3) a fost abrogate prin art. unic, pct. 37 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 63. – (1) După transmiterea invitaţiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitaţiei deschise.

(2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile financiare.

Art. 64. – Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL V Acordul-cadru

Art. 65. – În sensul prevederilor art. 143 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă:

a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru;

c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;

d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord;

e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanţa de urgenţă;

f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanţa de urgenţă, are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru;

g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.

___________

Lit. g) a fost introdusă prin art. unic, pct. 38 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 66. – Documentaţia de atribuire trebuie să conţină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:

a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;

b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiţiei sau prin reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi operatori economici;

c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiţiei;

d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente;

e) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;

f) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Art. 67. – (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă îşi asumă, faţă de operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligaţii principale:

a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia următoarelor cazuri:

– operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; sau

– autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. 65 lit. g), în acest din urmă caz fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;

b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.

(2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îşi asumă ca obligaţie principală faţă de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

(3) Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

___________

Lit. a) a alin. (1) a fost modificată prin art. unic, pct. 39 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 68. – (1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:

a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice – funcţionale şi de performanţă – ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice;

b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară;

c) condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, după caz;

d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.

(2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă:

a) elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord;

b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.

Art. 69. – (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, autoritatea contractantă are obligaţia, ori de câte ori decide achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, să transmită concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(2) Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;

b) cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru;

c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data limită până la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă.

(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. b).

(4) Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se stabileşte de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

(5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare.

(6) În cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.

___________

Alin. (5) a fost modificat prin art. unic, pct. 40 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 70. – (1) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută la art. 66 lit. f), autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă.

(2) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare, numai în cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective.

(3) Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.

___________

Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 41 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL VI Evaluarea ofertelor

Art. 71. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.

(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.

___________

Alin. (1) şi (2) au fost modificate prin art. unic, pct. 42 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 72. – (1) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.

(2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă;

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 43 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 73. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la:

a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.

(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.

___________

Alin. (1), (2), (4) şi (5) au fost modificate prin art. unic, pct. 44 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 74. – (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal.

(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât şi experţilor cooptaţi.

Art. 75. – (1) Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.

(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.

Art. 76. – (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.

(3) În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.

(4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul autorităţii contractante sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

___________

Alin. (1), (2) şi (4) au fost modificate prin art. unic, pct. 45 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 77. – Abrogat.

___________

Articolul a fost abrogat prin art. unic, pct. 46 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 78. – Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

Art. 79. – (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile.

(3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).

___________

Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 47 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 80. – (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 48 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (3) a fost introdus prin art. unic, pct. 49 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 81. – Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

Art. 82. – (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenţă.

(2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

(3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(4) În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului preţul cel mai scăzut, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA.

___________

Alin. (4) a fost modificat prin art. unic, pct. 50 din H.G. nr. 834/2009.

– Alin. (5) a fost introdus prin art. unic, pct. 51 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 83. – (1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.

(2) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

CAPITOLUL VII Garanţii

SECŢIUNEA 1 Garanţia de participare

Art. 84. – Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.

Art. 85. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:

a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.

___________

Lit. b) a fost modificată prin art. unic, pct. 52 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 86. – (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:

a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.

(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 53 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 87. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.

Art. 88. – (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.

___________

Alin. (3) şi (4) au fost introduse prin art. unic, pct. 54 din H.G. nr. 834/2009.

SECŢIUNEA a 2-a Garanţia de bună execuţie

Art. 89. – (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.

(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii – cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

Art. 90. – (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 55 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 91. – Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

Art. 92. – (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

CAPITOLUL VIII Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 93. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, fără o justificare temeinică, să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie.

___________

Alin. (3) a fost introdus prin art. unic, pct. 56 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 94. – Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 57 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 95. – (1) Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

___________

Alin. (1) a fost modificat prin art. unic, pct. 58 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 96. – (1) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

(2) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

Art. 97. – (1) Preţul contractului de achiziţie publică se poate exprima în lei sau, după caz, în valută.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică.

(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri:

a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau

b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

(5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.

(6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei autorităţii contractante, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 59 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 971. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză;

b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract;

c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;

d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză.

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii:

a) să elibereze un exemplar operatorului economic;

b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi

c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente.

(4) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoană poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă.

(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(6) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 60 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 98. – (1) În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) În cazul în care procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare, în termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest sens. Transmiterea spre publicare se realizează, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro

(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 61 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL IX Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Art. 99. – (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informărilor prevăzute la art. 101.

(2) Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3) Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

___________

Alin. (1) şi (3) au fost modificate prin art. unic, pct. 62 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 100. – Abrogat.

___________

Articolul a fost abrogat prin art. unic, pct. 63 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 101. – Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi din alte informări primite de la autorităţile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonanţa de urgenţă, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) furnizarea de informaţii în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice tuturor celor interesaţi;

c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

d) prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.

___________

Partea introductivă a fost modificată prin art. unic, pct. 64 din H.G. nr. 834/2009.

CAPITOLUL X Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 102. – În sensul prevederilor art. 298 din ordonanţa de urgenţă, prin procedura de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data de 29 iunie 2006 inclusiv.

___________

Articolul a fost modificat prin art. unic din H.G. nr. 1.056/2006.

Art. 103. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor fie sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, fie vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor numai vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV.

Art. 104. – Atribuirea contractelor de achiziţie publică a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanţa de urgenţă se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, şi prin intermediul SEAP.

Art. 105. – Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este operat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

Art. 1051. – Acţiunile introduse în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 2961 din ordonanţa de urgenţă, sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

___________

Articolul a fost introdus prin art. unic, pct. 65 din H.G. nr. 834/2009.

Art. 106. – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;

b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare;

c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 107. – Anexa nr. 1*) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

___________

Articolul fost modificat prin art. unic, pct. 66 din H.G. nr. 834/2009.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                           Contrasemnează:
                                           ───────────────
                              Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
                         Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
                                          Alexandru Cojocaru
                                 Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
                                        Aleodor Marian Frâncu
                        Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor,
                                              Zsolt Nagy
                     p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
                                         Constantin Dascălu,
                                           secretar de stat
                               Ministrul delegat pentru lucrări publice
                                     şi amenajarea teritoriului,
                                            Laszlo Borbely
                                  p. Ministrul integrării europene,
                                           Adrian Ciocănea,
                                           secretar de stat
                                    Ministrul finanţelor publice,
                                  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 19 iulie 2006.

Nr. 925.

ANEXA Nr. 1

MODELE pentru anunţurile care se publică în conformitate cu prevederile art. 17 şi 29

Anunţul de intenţie

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. Valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informaţii

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Natura şi dimensiunile lucrărilor şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi;

b) Amplasamentul lucrării;

c) codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA);

4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informaţii.

Anunţul de participare la licitaţia deschisă

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. (a) Procedura de atribuire aplicată;

(b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

(c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

(d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

13. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

14. a) Termenul limită de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

16. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

17. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

19. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

20. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

21. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

23. Criteriul de atribuire a contractului.

24. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

15. a) Termenul limită de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă

21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informaţii.

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul execuţiei lucrărilor.

5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare.

7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

9. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.

14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

15. a) Termenul de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informaţii.

Anunţul de participare la licitaţia restrânsă

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

13. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

15. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informaţii.

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul execuţiei lucrărilor

5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare.

7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

9. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indicaţii se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informaţii.

Anunţul de participare la dialogul competitiv

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică – financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informaţii.

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4. Locul execuţiei lucrărilor.

5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informaţii.

Anunţul de participare la Negociere

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informaţii.

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă).

4. Locul execuţiei lucrărilor.

5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizează dimensiunea respectivelor loturi.

7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectaţi;

b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informaţii.

Anunţul de atribuire

A. Achiziţia de produse

1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de furnizare.

5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8. Preţul sau gama preţurilor plătite.

9. Data publicării anunţului de participare.

10. Alte informaţii.

B. Achiziţia de servicii

1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de servicii.

5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8. Preţul sau gama preţurilor plătite.

9. Data publicării anunţului de participare.

10. Alte informaţii.

C. Achiziţia de lucrări

1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

4. Data atribuirii contractului de lucrări.

5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8. Preţul sau gama preţurilor plătite.

9. Data publicării anunţului de participare.

10. Alte informaţii.

Anunţuri pentru concursul de soluţii

Anunţul de participare la concurs

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.

2. Descrierea proiectului.

3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

5. În cazul unui concurs restrâns:

(a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi;

(b) criterii de selecţie a participanţilor;

(c) termenul de depunere a cererilor de participare.

6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8. Numele membrilor juriului.

9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

10. După caz, numărul şi valoarea premiilor.

11. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului.

12. Alte informaţii.

Anunţul privind rezultatul concursului

1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante.

2. Descrierea proiectului.

3. Numărul total de participanţi.

4. Numărul de participanţi străini.

5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului.

6. După caz, premiul (premiile) acordate.

7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs.

8. Alte informaţii.

ANEXA Nr. 2 – Abrogat

___________

Anexa nr. 2 a fost abrogată prin art. unic, pct. 67 din H.G. nr. 834/2009.

]]>

Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19/04/2006

Versiune actualizata pana la data de: 23/06/2009 Actul include modificările din următoarele acte: – Legea nr. 337/2006 – Legea nr. 128/2007 – O.U.G. nr. 94/2007 publicată în MOF nr. 676 din 04/10/2007 – Decizia Curţii Constituţionale nr. 569/2008 publicată în MOF nr. 537 din 16/07/2008 – O.U.G. nr. 143/2008 publicată în MOF nr. 805 din 02/12/2008 – O.U.G. nr. 228/2008 publicată în MOF nr. 3 din 05/01/2009 – O.U.G. nr. 19/2009 publicată în MOF nr. 156 din 12/03/2009 – O.U.G. nr. 72/2009 publicată în MOF nr. 426 din 23/06/2009. Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 “Libera circulaţie a mărfurilor” şi al recomandărilor Comisiei Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Scop. Principii Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 337/2006. Art. 2. – (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa utilizării fondurilor publice; g) asumarea răspunderii. __________ Lit. f) de la alin. (2) a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 337/2006. SECŢIUNEA a 2-a Definiţii Art. 3. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acceptarea ofertei câştigătoare – actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; b) acord-cadru – înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; c) candidat – oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; d) candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; e) concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii; f) contract de achiziţie publică – contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; g) contract de concesiune de lucrări publice – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant – ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; j) documentaţie de atribuire – documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; k) drept special sau exclusiv – dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; l) fonduri publice – sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; m) întreprindere publică – persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: – deţin majoritatea capitalului subscris; – deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; – pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; n) licitaţie electronică – procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice – utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant – oricare operator economic care a depus ofertă; q) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică; r) operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice – persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; ş) procedură de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; t) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; ţ) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă; u) scris sau în scris – orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; u1) sistem de achiziţie dinamic – proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini. v) sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat – Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare; y) vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV – desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente; z) zile – zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 337/2006. – Lit. u1) a fost introdusă prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 94/2007. SECŢIUNEA a 3-a Tipuri de contracte de achiziţie publică Art. 31. – Contractele de achiziţie publică sunt: a) contracte de lucrări; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii. __________ Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 337/2006. Art. 4. – (1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect: a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii; b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b). (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnică sau economică. __________ Lit. c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 337/2006. Art. 5. – (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. (2) Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 337/2006. Art. 6. – (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B. (2) Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 337/2006. Art. 7. – Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. SECŢIUNEA a 4-a Autorităţi contractante Art. 8. – Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: – este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; – se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public; – în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. __________ Lit. e) a fost modificată prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 94/2007. – Partea introductivă a lit. b) a fost modificată prin art. II, pct. 1 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii Art. 9. – Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; b) încheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: – respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; – valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro; c1) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: – respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; – valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro; d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de soluţii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII. __________ Lit. c1) a fost introdusă prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 94/2007. – Literele c) şi c1) au fost modificate prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 10. – În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor respective. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 11. – (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sub rezerva cazurilor care: a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esenţiale de securitate ale ţării; sau b) implică protecţia unor interese esenţiale de securitate ale ţării în legătură cu producţia sau comercializarea de arme, muniţii şi material de război. (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurenţei pe piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. Art. 12. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate; b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru protejarea unor interese naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare; c) Abrogat. __________ Lit. b) a fost modificată prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 337/2006. – Lit. c) a fost abrogată prin art. unic pct. 10 din Legea nr. 337/2006. – Lit. a) a fost modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 121. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de către structuri ale autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din cap. II, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerinţe minime în acest sens. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 2 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 13. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României; e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu. __________ Lit. a) a fost modificată prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 337/2006. Art. 14. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a: a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale. d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia comunitară, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). __________ Lit. c) de la alin. (1) şi alin. (2) au fost modificate prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 337/2006. – Lit. c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. d) a fost introdusă prin art. II, pct. 3 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 15. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. (2) Autoritatea contractantă care, în baza competenţelor legale pe care le deţine, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 337/2006. Art. 16. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. (2) În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A. (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 72/2009. CAPITOLUL II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică SECŢIUNEA 1 Reguli generale Art. 17. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire. Art. 18. – (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi: – negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; – negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură specială prin care achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 337/2006. Art. 19. – Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2). ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 4 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 20. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 337/2006. Art. 21. – (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice. (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 17 din Legea nr. 337/2006. Art. 22. – (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate. (2) Unitatea de achiziţii centralizată este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care: a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante; b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o altă/alte autorităţi contractante. (3) Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziţionează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizată, respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizată le respectă, la rândul ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2). Art. 23. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. Art. 24. – Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. SECŢIUNEA a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică Art. 25. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective. Art. 26. – Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare. Art. 27. – (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective. (2) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. (3) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv; b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate. __________ Lit. a) de la alin. (5) a fost modificată prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 28. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului; b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. (2) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii. (3) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. __________ Lit. a) de la alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 29. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât şi valoarea totală a facilităţilor menţionate. (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro; b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării. __________ Lit. a) de la alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 30. – În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un concurs de soluţii, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel: a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunţul de participare la concurs; b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor. Art. 31. – În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată. Art. 32. – În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un sistem de achiziţie dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată. SECŢIUNEA a 3-a Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire Art. 33. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Art. 34. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Art. 35. – (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. (3) Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. (4) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. (5) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice: a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu există, atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau echivalent; b) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţie publică, iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv; c) fie atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cât şi prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificaţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective; d) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici. Art. 36. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un standard naţional care adoptă un standard european: b) o omologare tehnică europeană; c) o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană; d) un standard internaţional; e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Art. 37. – (1) Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaţiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificaţii definite prin “etichete ecologice” europene, (multi)naţionale sau prin orice alte “etichete ecologice”, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiţii: a) specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică; b) cerinţele pentru “eticheta ecologică” au fost elaborate pe baze ştiinţifice; c) “eticheta ecologică” a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate – organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu; d) “eticheta ecologică” este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită “etichetă ecologică” sunt considerate că îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu deţin “eticheta ecologică” precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate. (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Art. 38. – (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent. Art. 39. – Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. Art. 40. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 5 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire Art. 41. – Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Art. 42. – Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice. Art. 43. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire. Art. 44. – (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Art. 45. – (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Art. 46. – (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 143/2008. SECŢIUNEA a 5-a Reguli de publicitate PARAGRAFUL 1 Publicarea anunţurilor Art. 47. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire. (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. (3) Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Art. 48. – (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Art. 49. – (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare; b) fie să respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. (21) Erorile prevăzute la alin. (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică. (22) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia: a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a). (6) După publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice. (7) Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării. __________ Alin. (7) a fost introdus prin art. unic pct. 18 din Legea nr. 337/2006. – Alin. (5) şi (7) au fost modificate prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (21) şi (22) au fost introduse prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 50. – (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană. PARAGRAFUL 2 Anunţul de intenţie Art. 51. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie, atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă: a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. Art. 52. – (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar. (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv. Art. 53. – (1) Anunţul de intenţie se publică: a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană. PARAGRAFUL 3 Anunţul de participare Art. 54. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când: a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru; b) lansează un sistem dinamic de achiziţie; c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat; d) organizează un concurs de soluţii. Art. 55. – (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. – Lit. b) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2008. PARAGRAFUL 4 Anunţul de atribuire Art. 56. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire – licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte – prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător; c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. __________ Lit. a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 57. – (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. __________ Lit. b) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 143/2008. SECŢIUNEA a 6-a Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate Art. 58. – (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate. (6) Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar. ___________ Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 6 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 7-a Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Art. 59. – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. Art. 60. – (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin poştă; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii. Art. 61. – (1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică. Art. 62. – (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectivă, precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită. Art. 63. – (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poştă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta. Art. 64. – Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate; c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. Art. 65. – În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise; c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate; e) accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. SECŢIUNEA a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese Art. 66. – Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Art. 67. – Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 19 din Legea nr. 337/2006. Art. 68. – Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 20 din Legea nr. 337/2006. Art. 69. – Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. __________ Literele a) şi c) au fost modificate prin art. unic pct. 21 din Legea nr. 337/2006. Art. 70. – Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. CAPITOLUL III Proceduri de atribuire SECŢIUNEA 1 Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire Art. 71. – Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. Art. 72. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situaţie, data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. SECŢIUNEA a 2-a Licitaţia deschisă Art. 73. – (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Art. 74. – Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte. Art. 75. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare – în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie – şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile. (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. Art. 76. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. ___________ Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 7 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 77. – (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 78. – (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Art. 79. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 80. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 3-a Licitaţia restrânsă Art. 81. – (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape: a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Art. 82. – Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Art. 83. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile. Art. 84. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 8 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 85. – (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă. (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (4) a fost modificat prin art. II, pct. 9 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 86. – (1) Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă; b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. ___________ Lit. b) a fost modificată prin art. II, pct. 10 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 87. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie. Art. 88. – (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. __________ Literele b) şi e) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 89. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare – în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie – şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. (6) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 10 zile. ___________ Alin. (6) a fost modificat prin art. II, pct. 11 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 90. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. (4) Abrogat. ___________ Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 12 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (4) a fost abrogat prin art. II, pct. 13 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 91. – (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Art. 92. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 4 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 93. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 143/2008. SECŢIUNEA a 4-a Dialogul competitiv Art. 94. – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. Art. 95. – În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură: a) să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau b) să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. Art. 96. – Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: a) etapa de preselecţie a candidaţilor; b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală; c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. Art. 97. – Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Art. 98. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile. Art. 99. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 14 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 100. – Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv. Art. 101. – (1) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (3) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (3) a fost modificat prin art. II, pct. 15 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 102. – (1) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. ___________ Lit. b) a fost modificată prin art. II, pct. 16 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 103. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie. Art. 104. – (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia; c) limba/limbile în care se va derula dialogul; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. __________ Lit. b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 105. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. (2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. Art. 106. – (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante. (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective. (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract. Art. 107. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale. (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv. Art. 108. – Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. __________ Literele b) şi e) au fost modificate prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 109. – (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi. SECŢIUNEA a 5-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 110. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică; c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse; d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire. __________ Lit. a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 111. – În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă. Art. 112. – Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Art. 113. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile. Art. 114. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 17 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 115. – (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive. (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 116. – (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (4) a fost modificat prin art. II, pct. 18 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 117. – (1) Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. ___________ Lit. b) a fost modificată prin art. II, pct. 19 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 118. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectaţi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie. Art. 119. – Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora; c) limba/limbile în care se vor derula negocierile; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare; e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a. __________ Lit. c) a fost modificată prin art. unic pct. 23 din Legea nr. 337/2006. – Lit. b) a fost modificată prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 1191. – (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. __________ Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 1192. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1191 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. În cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor. __________ Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 120. – (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. Art. 121. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare, având în vedere prevederile art. 200. (3) Abrogat. (4) Abrogat. ___________ Alin. (2) a fost modificat prin art. II, pct. 20 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (3) şi (4) au fost abrogate prin art. II, pct. 21 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 6-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 122. – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) Abrogat; b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani; f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil; g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători; i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; – lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; – valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial; j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; – contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă; – valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; – în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; – autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. __________ Lit. a) a fost abrogată prin art. unic pct. 24 din Legea nr. 337/2006. – Lit. c) şi f) au fost modificate prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 94/2007. – Partea introductivă şi liniuţa 3 de la lit. i) au fost modificate prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 143/2008. – Lit. e) a fost modificată prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 123. – În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 122 lit. h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală. SECŢIUNEA a 7-a Cererea de oferte Art. 124. – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 750.000 euro. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 22 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 125. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor; b) adresa la care se transmit ofertele; b1) data şi ora deschiderii ofertelor; c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora; e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. __________ Lit. a) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. b1) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 126. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia să o transmită către cel puţin 3 operatori economici. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinentă. Art. 127. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării invitaţiei de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica invitaţia de participare şi, dacă este cazul, documentaţia de atribuire, în cel mult o zi de la primire. Art. 128. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Art. 129. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 130. – (1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitaţiei de participare, nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care există premisele obţinerii de ofertă. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primeşte doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv. SECŢIUNEA a 8-a Concursul de soluţii Art. 131. – Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Art. 132. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţă, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii. Art. 133. – Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs; c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective; d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte proiectul; e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă; f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre câştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare. Art. 134. – (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (2) Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor. Art. 135. – În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător. Art. 136. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi. (2) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor proiecte numai după această dată. Art. 137. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs. (2) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenţă reală. Art. 138. – (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută. (2) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă. Art. 139. – (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite. Art. 140. – (1) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs. (2) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate. Art. 141. – (1) Juriul are dreptul de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus. (2) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (1). CAPITOLUL IV Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică SECŢIUNEA 1 Acordul-cadru Art. 142. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. 143. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa. Art. 144. – (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv. Art. 145. – Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv. Art. 146. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V. Art. 147. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică; b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. (3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei. Art. 148. – În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 149. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică; b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici: a) fie fără reluarea competiţiei; b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru; b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. Art. 150. – În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură: a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. SECŢIUNEA a 2-a Sistemul de achiziţie dinamic Art. 151. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa. (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 25 din Legea nr. 337/2006. Art. 152. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate. Art. 153. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic. Art. 154. – În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65. Art. 155. – Atunci când lansează un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia: a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă; b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare; c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire. Art. 156. – (1) După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem. (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative. Art. 157. – Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini. Art. 158. – (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de: a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro; b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor art. 32 este egală cu sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 de euro. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 159. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2). Art. 160. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. 159 alin. (1). SECŢIUNEA a 3-a Licitaţia electronică Art. 161. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii: a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150; c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Art. 162. – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât: a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa; b) să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Art. 163. – Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice. Art. 164. – Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului; c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării. Art. 165. – (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. (3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 166. – În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar; b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire. Art. 167. – (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut; b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive. Art. 168. – (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind: a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice; b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor. Art. 169. – (1) Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi: a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice. CAPITOLUL V Atribuirea contractului de achiziţie publică SECŢIUNEA 1 Oferta. Oferte alternative Art. 170. – Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Art. 171. – Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Art. 172. – (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. (3) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. (4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 173. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este “cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”. (2) Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Art. 174. – (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime prevăzute la alin. (1). Art. 175. – În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivaţie faptul că, dacă aceasta este declarată câştigătoare: a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare. SECŢIUNEA a 2-a Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare şi selecţie Art. 176. – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e). Art. 177. – (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului. (4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile contractante vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. __________ Alin. (4) a fost introdus prin art. unic pct. 26 din Legea nr. 337/2006. Art. 178. – (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul anunţului de participare. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire. ___________ Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 23 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 179. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, iar aceste criterii trebuie să aibă o legătură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. În acest sens, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 24 din O.U.G. nr. 19/2009. PARAGRAFUL 2 Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului Art. 180. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. Art. 181. – Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). __________ Lit. a) a fost modificată prin art. unic pct. 27 din Legea nr. 337/2006. – Lit. c1) a fost introdusă prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 182. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 8 din O.U.G. nr. 72/2009. PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Art. 183. – Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit. PARAGRAFUL 4 Situaţia economică şi financiară Art. 184. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Art. 185. – (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului. Art. 186. – (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). ___________ Alin. (2) a fost modificat prin art. II, pct. 25 din O.U.G. nr. 19/2009. PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică şi/sau profesională Art. 187. – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. Art. 188. – (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi; b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări; g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. __________ Lit. g) a alin. (3) a fost introdusă prin art. unic pct. 28 din Legea nr. 337/2006. – Lit. h) a alin. (2) a fost modificată prin art. I, pct. 9 din O.U.G. nr. 72/2009. – Lit. g) a alin. (3) a fost modificată prin art. I, pct. 10 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 189. – (1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla – direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi – capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii. Art. 190. – (1) Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 11 din O.U.G. nr. 72/2009. PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calităţii Art. 191. – În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Art. 192. – În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Art. 193. – În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. PARAGRAFUL 7 Standarde de protecţie a mediului Art. 194. – În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. Art. 195. – În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Art. 196. – În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. SECŢIUNEA a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică Art. 197. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. Art. 198. – (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Art. 199. – (1) În cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. (3) În sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. __________ Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 94/2007. SECŢIUNEA a 4-a Stabilirea ofertei câştigătoare Art. 200. – (1) În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. (2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile. (3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante, şi este parte a dosarului achiziţiei publice. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 26 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 201. – (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Art. 202. – (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. Art. 203. – (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Art. 204. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. (11) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. __________ Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (11) a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 205. – (1) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). (2) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate. (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare; b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. __________ Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 12 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 5-a Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor Art. 206. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200. (11) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile. __________ Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 28 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (11) a fost introdus prin art. II, pct. 29 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 207. – (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru; d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1). __________ Literele b) şi c) au fost modificate prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. d) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. d) a fost modificată prin art. II, pct. 30 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 208. – Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. SECŢIUNEA a 6-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică Art. 209. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. (11) Dispoziţiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f). __________ Literele b) şi c) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit a) a alin. (1) a fost modificată prin art. II, pct. 31 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (11) a fost introdus prin art. I, pct. 13 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 210. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 32 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2101. – Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 143/2008. – Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 33 din O.U.G. nr. 19/2009. CAPITOLUL VI Dosarul achiziţiei publice Art. 211. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic. Art. 212. – Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 213. – (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul; o) raportul de activitate şi, după caz, notele intermediare şi avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant. (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi; e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură; f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 143/2008. – Lit. o) a alin. (1) a fost modificată prin art. I, pct. 14 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 214. – Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII. Art. 215. – (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. (2) Restricţionarea nejustificată a accesului la dosarul achiziţiei publice atrage sancţionarea de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante, conform prevederilor prezentei legi. __________ Alin. (2) a fost introdus prin art. unic pct. 30 din Legea nr. 337/2006. Art. 216. – În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată. CAPITOLUL VII Contractele de concesiune SECŢIUNEA 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune Art. 217. – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2). Art. 218. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni. (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Art. 219. – (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. (2) Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX. Art. 220. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune: a) este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14; b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. 221. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. Art. 222. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de concesiune. (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (4) În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător. Art. 223. – (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 15 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 224. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicaţiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată şi suficientă pentru elaborarea aplicaţiilor. (2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicaţiilor. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. (4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. Art. 225. – Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita: a) concesionarul să atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaţilor posibilitatea de a majora partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; b) candidaţilor să precizeze, în cadrul aplicaţiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi. __________ Lit. a) a fost modificată prin art. unic pct. 31 din Legea nr. 337/2006. SECŢIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari Art. 226. – În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi. Art. 227. – (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuşi obligaţia, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, de a publica un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la cap. II secţiunea a 2-a. (2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii: a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitaţiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile. (4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile. (5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. (6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. (7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 16 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 228. – (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi: a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţă dominantă; sau c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător. (3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune. __________ Lit. c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 94/2007. CAPITOLUL VIII Contracte sectoriale SECŢIUNEA 1 Activităţi relevante PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare Art. 229. – (1) Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: a) apă; b) energie; c) transport; d) poştă. Art. 230. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii căreia îi este destinat în principal. Art. 231. – (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidenţa prevederilor de la cap. I-VI şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I-VI. (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, şi, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. PARAGRAFUL 2 Apă Art. 232. – Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de apă potabilă; b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a). Art. 233. – Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. 232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legătură: a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigaţii sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj; sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. Art. 234. – Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) furnizarea de apă potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. PARAGRAFUL 3 Energie Art. 235. – Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică; b) livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a). __________ Lit. b) a fost modificată prin art. unic pct. 32 din Legea nr. 337/2006. Art. 236. – Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecinţă inevitabilă a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin reţelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 33 din Legea nr. 337/2006. Art. 237. – Livrarea energiei electrice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; b) livrarea de energie electrică prin reţelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportată prin reţelele respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 34 din Legea nr. 337/2006. PARAGRAFUL 4 Transport Art. 238. – (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu. (2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare – care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului – sunt prestabilite de o autoritate competentă. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 35 din Legea nr. 337/2006. Art. 239. – Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care şi alţi operatori economici au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 36 din Legea nr. 337/2006. PARAGRAFUL 5 Poştă Art. 240. – (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii: a) servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale – corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială – indiferent de greutate; b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii; c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată; d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă; e) servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale; f) servicii filatelice; g) servicii logistice, care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. 248. PARAGRAFUL 6 Alte activităţi relevante Art. 241. – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport. (2) Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (2) a fost introdus prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 143/2008. SECŢIUNEA a 2-a Excepţii specifice Art. 242. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona: a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă; b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană. Art. 243. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante. Art. 244. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232. Art. 245. – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili destinaţi producţiei de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 246. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia; b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată; b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată; c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată. (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare din următoarele situaţii: a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra sa; b) exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei autorităţi contractante; c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice. Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri. (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, după caz, execuţia de lucrări, de către respectivele întreprinderi afiliate. __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 94/2007. – Teza a doua de la litera c) a alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (4) şi (5) au fost modificate prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 247. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre autorităţile contractante respective; b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată. Art. 248. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă. (3) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Art. 249. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 243, precum şi ale art. 246 şi 247. SECŢIUNEA a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale Art. 250. – (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: a) licitaţia deschisă; b) licitaţia restrânsă; c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) cererea de oferte. (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale. (3) În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza şi modalităţile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni. __________ Alin. (3) a fost introdus prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 251. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 252 sau 124. Art. 252. – Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurenţiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus; e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproporţionate de operare şi întreţinere; f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; h) atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp; i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători; j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; – lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconvenienţe majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; – contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; – valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; – în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. __________ Literele a), c) şi f) au fost modificate prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 94/2007. – Partea introductivă a literei j) a fost modificată prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 253. – În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală. Art. 254. – (1) Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine – determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare – este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. CAPITOLUL IX Soluţionarea contestaţiilor SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Art. 255. – (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (11) În cazul în care cu privire la acelaşi obiect au fost formulate atât contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cât şi acţiune la instanţa judecătorească, aceasta din urmă, pentru asigurarea unei bune judecăţi, va putea dispune, la cererea părţilor sau din oficiu, prin încheiere, întrunirea cauzelor. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. (12) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor va transmite dosarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (11). (13) În scopul prevăzut la alin. (11), autoritatea contractantă va încunoştinţa instanţa despre existenţa contestaţiei prevăzute la acelaşi alineat. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care: a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire. (4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menţionate la art. 9, precum şi orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 34 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (11), (12) şi (13) au fost introduse prin art. I, pct. 17 din O.U.G. nr. 72/2009. – Partea introductivă a alin. (2) şi lit. a) au fost modificate prin art. I, pct. 18 din O.U.G. nr. 72/2009. – Alin. (4) a fost introdus prin art. I, pct. 19 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 256. – (1) În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 şi 270-271. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), litigiile privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti. __________ Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 20 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 2561. – (1) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. Dispoziţiile art. 205 şi 2562 rămân aplicabile. (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa instanţei judecătoreşti competente. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. (5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispoziţiilor alin. (1) se poate adresa de îndată instanţei judecătoreşti competente, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3). (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau, după caz, de renunţare la judecarea acţiunii în ceea ce priveşte respectiva încălcare. (7) Dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător în cazul prevăzut la art. 256 alin. (1). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 94/2007. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 21 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 2562. – (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). (2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. (3) Partea nu se poate adresa, pentru soluţionarea aceleiaşi cereri, concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecătoreşti competente. În caz contrar, se prezumă renunţarea la calea administrativ-jurisdicţională, partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 37 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 22 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 2-a Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 257. – (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului. (2) Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă în conformitate cu art. 291. (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (5) Abrogat. __________ Alin. (3) a fost modificat prin art. unic pct. 39 din Legea nr. 337/2006. – Alin. (5) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 128/2007. – Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 57 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (5) a fost abrogat prin art. I pct. 58 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 38 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 258. – (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate absolută. (3) Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. (4) Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine. (5) Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 290 alin. (4). __________ Alin. (1), (2) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 259. – Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă şi îl susţine în faţa Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor. SECŢIUNEA a 3-a Statutul personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 260. – (1) Consiliul are un număr de 21 de membri, precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un număr de 37 de posturi. (2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept. Art. 261. – (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin decizia primului-ministru, în condiţiile legii. (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice. (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii. ___________ Alin. (2) a fost modificat prin art. II, pct. 39 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 262. – (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punctul de vedere al salarizării funcţiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului. (2) Membrii Consiliului beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege. (21) Preşedintele Consiliului beneficiază şi de sporul de conducere aferent funcţiei de director general. (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de vedere al salarizării personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări. __________ Alin. (1) şi (2) au fost modificate prin art. I pct. 60 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (21) a fost introdus prin art. I pct. 61 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (3) a fost modificat prin art. II, pct. 40 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 263. – (1) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează lunar de către o comisie. (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează: a) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; b) 2 reprezentanţi ai Parlamentului României, respectiv un senator şi un deputat, desemnaţi de către cele două Camere ale Parlamentului; c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; d) un reprezentant al Consiliului Concurenţei. (4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate să dispună, prin decizie, eliberarea din funcţie a acelor consilieri de soluţionare a contestaţiilor care au obţinut calificativul nesatisfăcător. (5) Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 62 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (4) şi (6) au fost modificate prin art. II, pct. 41 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (2), (3) şi (5) au fost modificate prin art. I, pct. 23 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 264. – (1) Membrilor Consiliului le este interzis: a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic; e) să exercite orice funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice; f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă. (2) Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate: a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi; b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluţionării cauzei; c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. Art. 265. – (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului. (2) Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simplă. SECŢIUNEA a 4-a Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 266. – (1) Cu excepţia contestaţiilor prevăzute la art. 256 alin. (11), consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 228/2008. Art. 267. – (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept. Art. 268. – Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. Art. 269. – Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. Art. 270. – (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate; b) denumirea şi sediul autorităţii contractante; c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată; c1) Abrogat; c2) Abrogat; d) obiectul contestaţiei; e) motivarea în fapt şi în drept a cererii; f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă. __________ Literele c1) şi c2) au fost introduse prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 143/2008. – Lit. c1) şi c2) au fost abrogate prin art. II, pct. 42 din O.U.G. nr. 19/2009. – Lit. d) a fost modificată prin art. II, pct. 43 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 271. – (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 143/2008. – Alin. (1) şi (4) au fost modificate prin art. II, pct. 44 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 272. – Abrogat. ___________ Articolul a fost abrogat prin art. II, pct. 45 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 273. – (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluţionare. (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1). Art. 274. – (1) În vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora. (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1). (3) Abrogat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 143/2008. – Alin. (1) a fost modificat prin art. II, pct. 46 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (3) a fost abrogat prin art. II, pct. 47 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 275. – (1) În vederea soluţionării contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 276. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorităţii contractante. (31) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). (32) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. (5) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. __________ Alin. (1), (2) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 70 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (31) şi (32) au fost introduse prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 276. – (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 10 zile. (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 143/2008. Art. 2761. – Abrogat. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 143/2008. – Articolul a fost abrogat prin art. II, pct. 48 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 5-a Măsuri de remediere ___________ Denumirea secţiunii a 5-a a fost modificată prin art. II, pct. 49 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 277. – (1) După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 274. (3) În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. 281 alin. (1), dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. 281 alin. (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art. 205 alin. (1) şi la art. 206 alin. (3), inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 2877 şi 2878 se aplică în mod corespunzător. (4) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate. (5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 50 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 24 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 6-a Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 278. – (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei, actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, transmiţându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării. (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1). (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond. (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică. (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator. (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei. __________ Alin. (8) a fost modificat prin art. unic pct. 41 din Legea nr. 337/2006. – Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 143/2008. – Alin. (4) a fost modificat prin art. II, pct. 51 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 279. – (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii completului şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu. (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiaşi termen. (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 42 din Legea nr. 337/2006. – Alin. (4) a fost introdus prin art. I pct. 77 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 143/2008. – Alin. (5) a fost introdus prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 143/2008. – Alin. (5) a fost modificat prin art. II, pct. 52 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 280. – (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat ori obligă autoritatea contractantă să emită un act sau să dispună orice altă măsură necesară pentru înlăturarea actelor ce afectează procedura de atribuire este executorie. (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate. (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. (5) Abrogat. ___________ Alin. (5) a fost abrogat prin art. II, pct. 53 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 281. – (1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. ___________ Alin. (1) şi (3) au fost modificate prin art. II, pct. 54 din O.U.G. nr. 19/2009. SECŢIUNEA a 7-a Procedura de verificare a legalităţii __________ Secţiunea a 7-a a fost abrogată prin art. I pct. 79 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 282. – Abrogat. SECŢIUNEA a 8-a Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 283. – (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces. (2) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. (3) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 55 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 284. – Abrogat. ___________ Articolul a fost abrogat prin art. II, pct. 56 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 285. – (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă; c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. (2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronunţare, încălcându-se astfel prevederile art. 277 alin. (3), dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2), (3), (4), (5) şi (6) sau, după caz, ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător. (4) Instanţa poate respinge pe fond plângerea. (5) Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă. ___________ Alin. (1) şi (2) au fost modificate prin art. II, pct. 57 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 25 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 9-a Soluţionarea litigiilor în instanţă Art. 286. – (1) Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante, acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, cu excepţia litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, care se soluţionează în primă instanţă de către Curtea de Apel Bucureşti. (2) Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. __________ Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 26 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 287. – (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită numai în justiţie, în condiţiile prevederilor art. 2562 alin. (1) sau prin acţiune separată. (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 59 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2871. – (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât. (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2). ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2872. – (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare. (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2873. – În termen de o zi lucrătoare de la primirea citaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a-i înştiinţa pe ceilalţi participanţi implicaţi în procedura de atribuire despre existenţa unui litigiu privind procedura de atribuire respectivă. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2874. – (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor. (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2875. – (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2876. – Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2877. – (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, măsuri cu caracter provizoriu, cum ar fi: a) măsuri de suspendare sau care să asigure suspendarea procedurii de atribuire, în stadiul în care se află; b) alte măsuri care să asigure oprirea implementării anumitor decizii a autorităţii contractante. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 2878. – (1) Indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu are în nicio situaţie dreptul de a încheia contractul înainte de soluţionarea cauzei de către instanţă. (2) În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1) şi la art. 206 alin. (3), inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective. (3) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat acţiune în justiţie. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 27 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 2879. – Instanţa, admiţând cererea, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante, obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă, îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 28710. – (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 277 alin. (3) sau ale art. 2878 alin. (1) şi (2), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice, dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul; c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează: a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a). (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante. (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2). (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general. (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b). ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 28 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28711. – În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 277 alin. (3) sau ale art. 2878 alin. (1) şi (2), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2). ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 29 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28712. – (1) Prevederile art. 28710 alin.(1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare, a procedat după cum urmează: a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare, numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă; b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a). (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 30 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28713. – Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat după cum urmează: a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) şi (2) şi ale art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208; şi b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. a). ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 31 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28714. – (1) Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28710 alin. (1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de: a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare: – publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 şi 56, cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau – informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art. 205 alin. (3) lit. c); b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a). (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 28711. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 32 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28715. – Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 28716. – (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel. (2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. (3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 28717. – (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează: a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din această valoare; b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei; c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei; d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei; e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei; f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei; g) peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei. (2) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. (3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. – Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 33 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 28718. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare prezentei reglementări. ___________ Articolul a fost introdus prin art. II, pct. 60 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 288. – Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. unic pct. 46 din Legea nr. 337/2006. SECŢIUNEA a 10-a Măsuri privind operaţionalizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Art. 289. – (1) Consiliul devine operaţional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcţionează fără personalitate juridică, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Art. 290. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobândeşte personalitate juridică, preşedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (2) Pentru funcţionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului. (3) Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1). (4) Până la dobândirea personalităţii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. (1) şi (2). Art. 291. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului. ___________ Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 61 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 292. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a unui număr crescut de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de reşedinţă a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1). __________ Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 94/2007. CAPITOLUL X Contravenţii şi sancţiuni SECŢIUNEA 1 Contravenţii Art. 293. – Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 23; b) încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice; c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2); d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, aşa cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice; f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58; g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparenţei; h) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; i) încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa; j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor; j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; k) încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectă avantaje de natură economică în beneficiul autorităţii contractante sau a căror pondere în punctajul total este vădit disproporţionată în raport cu avantajele economice cuantificate; l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentaţia de atribuire; m) refuzul de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă sau, după caz, în termenul solicitat; n) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 80, 93 şi 129; o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209; p) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1); q) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (11); r) încălcarea prevederilor art. 206-207; s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă; t) încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; u) neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. 3041; v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor de la art. 2. __________ Lit. e) a fost modificată prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. j1) a fost introdusă prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. m) a fost modificată prin art. I pct. 88 din O.U.G. nr. 94/2007. – Literele n) – v) au fost introduse prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 94/2007. – Lit. j) a fost modificată prin art. I, pct. 34 din O.U.G. nr. 72/2009. SECŢIUNEA a 2-a Sancţionarea contravenţiilor Art. 294. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), m), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) şi t) se sancţionează cu amendă de la 35.000 lei la 70.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), o), p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei. (4) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. (5) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(3). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 90 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 295. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei. (3) Abrogat. (4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia. __________ Alin. (3) a fost abrogat prin art. unic pct. 48 din Legea nr. 337/2006. – Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 94/2007. – Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 35 din O.U.G. nr. 72/2009. Art. 296. – Contravenţiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2961. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii contractelor/acordurilor-cadru, pentru următoarele motive: a) autoritatea contractantă se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 28710 alin. (1); b) contractul de achiziţie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică şi financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare; c) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. ___________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 92 din O.U.G. nr. 94/2007. – Articolul a fost modificat prin art. II, pct. 62 din O.U.G. nr. 19/2009. – Lit. a) a fost modificată prin art. I, pct. 36 din O.U.G. nr. 72/2009. CAPITOLUL XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. 297. – În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. Art. 298. – Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora. Art. 299. – (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor. (3) Fără a afecta prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al României este facultativă. __________ Alin. (4) a fost introdus prin art. I pct. 93 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 300. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire. (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 28715, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă. (2) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice: a) raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunoştinţă înainte de prezentarea acestuia în Parlament; şi b) orice altă informaţie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu soluţionarea contestaţiilor. ___________ Alin. (11) a fost introdus prin art. II, pct. 63 din O.U.G. nr. 19/2009. Art. 301. – (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 49 din Legea nr. 337/2006. Art. 302. – Pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) şi la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligaţiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziţiile publice încheiat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Art. 303. – (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modelul contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă direct concurenţei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. unic pct. 50 din Legea nr. 337/2006. Art. 304. – (1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere. (2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorităţile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare. Art. 3041. – (1) În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, până la data de 1 ianuarie 2008. (2) În cazul autorităţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii contractante. (3) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice. __________ Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 51 din Legea nr. 337/2006. – Articolul a fost modificat prin art. I pct. 94 din O.U.G. nr. 94/2007. Art. 305. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; c) art. 5 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; e) Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; f) art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundaţiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005; g) Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională şi a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; h) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiinţarea unor filiale, societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003; i) pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003. Art. 306. – Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. ___________ *) Anexele nr. 1, 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil. Art. 307. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1): a) dispoziţiile art. 14 alin. (3) şi ale art. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007; b) dispoziţiile art. 257 alin. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. * Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) şi art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                             Contrasemnează:
                                             ───────────────
                         Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea
                                  şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
                                            Alexandru Cojocaru
                                   Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
                                          Aleodor Marian Frâncu
                                     p. Ministrul finanţelor publice,
                                              Istvan Jakab,
                                             secretar de stat
Bucureşti, 19 aprilie 2006. Nr. 34. ANEXA Nr. 1
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                           NACE1)                                            │
├───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│    COD CPV    │                           Secţiunea F                           │LUCRĂRI DE │
├─────────┬─────┼─────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┤CONSTRUCŢII│
│Diviziune│Grupa│Clasa│   Descriere   │            Explicaţii generale            │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│   45    │     │     │  Lucrări de   │Această diviziune include:                 │ 45000000  │
│         │     │     │  construcţii  │- construcţia de clădiri noi şi lucrări de │           │
│         │     │     │               │reparare, modificare, restaurare           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │45.1 │     │  Lucrări de   │                                           │ 45100000  │
│         │     │     │ organizare a  │                                           │           │
│         │     │     │şantierelor şi │                                           │           │
│         │     │     │de pregătire a │                                           │           │
│         │     │     │  terenurilor  │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.11│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45110000  │
│         │     │     │   demolare,   │- demolarea imobilelor şi a altor          │           │
│         │     │     │  pregătire a  │structuri/construcţii                      │           │
│         │     │     │şantierelor şi │- degajarea terenului şi pregătirea        │           │
│         │     │     │de terasamente │şantierelor                                │           │
│         │     │     │               │- lucrări de terasare: excavarea, umplerea,│           │
│         │     │     │               │nivelarea amplasamentelor de construcţii,  │           │
│         │     │     │               │săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor,   │           │
│         │     │     │               │dinamitare etc.                            │           │
│         │     │     │               │- pregătirea şantierelor pentru exploatare │           │
│         │     │     │               │minieră, inclusiv înlăturarea solului şi   │           │
│         │     │     │               │alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a  │           │
│         │     │     │               │terenurilor şi şantierelor miniere         │           │
│         │     │     │               │- drenarea şantierelor de construcţii      │           │
│         │     │     │               │- drenarea terenurilor agricole şi         │           │
│         │     │     │               │forestiere                                 │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.12│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45120000  │
│         │     │     │foraj şi sondaj│- sondaje experimentale, foraje            │           │
│         │     │     │ experimentale │experimentale şi carotaje pentru           │           │
│         │     │     │               │construcţii, precum şi pentru studii       │           │
│         │     │     │               │geofizice, geologice sau alte scopuri      │           │
│         │     │     │               │similare                                   │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- forarea puţurilor de extracţie a         │           │
│         │     │     │               │ţiţeiului sau a gazelor naturale,          │           │
│         │     │     │               │clasificate în 11.20                       │           │
│         │     │     │               │- forarea puţurilor de apă, clasificate    │           │
│         │     │     │               │în 45.25                                   │           │
│         │     │     │               ├───────────────────────────────────────────┤           │
│         │     │     │               │- adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25│           │
│         │     │     │               │- exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de  │           │
│         │     │     │               │gaze naturale, precum şi prospectarea      │           │
│         │     │     │               │geofizică, geologică şi seismică,          │           │
│         │     │     │               │clasificate în 74.20                       │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │45.2 │     │  Lucrări de   │                                           │ 45200000  │
│         │     │     │  construcţii  │                                           │           │
│         │     │     │ complete sau  │                                           │           │
│         │     │     │  parţiale şi  │                                           │           │
│         │     │     │  lucrări de   │                                           │           │
│         │     │     │  geniu civil  │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.21│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45210000  │
│         │     │     │construcţii de │- construcţia de clădiri de toate tipurile │           │
│         │     │     │  clădiri şi   │- construcţii de inginerie civilă: poduri  │           │
│         │     │     │  lucrări de   │(inclusiv cele destinate să susţină şosele │           │
│         │     │     │  geniu civil  │suspendate), viaducte, tuneluri şi pasaje  │           │
│         │     │     │               │subterane                                  │           │
│         │     │     │               ├───────────────────────────────────────────┤           │
│         │     │     │               │- conducte de transport (petrol, gaz, apă),│           │
│         │     │     │               │reţele şi linii (electrice, de             │           │
│         │     │     │               │telecomunicaţii), pe distanţă mare;        │           │
│         │     │     │               │- conducte, reţele şi linii pentru reţele  │           │
│         │     │     │               │locale;                                    │           │
│         │     │     │               │- lucrări conexe de amenajare urbană;      │           │
│         │     │     │               │- asamblarea şi executarea lucrărilor din  │           │
│         │     │     │               │prefabricate.                              │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- servicii anexe extracţiei petrolului şi  │           │
│         │     │     │               │gazelor, clasificate în 11.20;             │           │
│         │     │     │               │- execuţia de lucrări din prefabricate de  │           │
│         │     │     │               │producţie proprie, altele decât cele din   │           │
│         │     │     │               │beton, clasificate în 20, 26 şi 28;        │           │
│         │     │     │               │- construcţia (altele decât clădirile)     │           │
│         │     │     │               │pentru stadioane, piscine, săli de sport,  │           │
│         │     │     │               │terenuri de tenis, circuite de golf şi alte│           │
│         │     │     │               │instalaţii sportive, clasificate în 45.23; │           │
│         │     │     │               │- lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru │           │
│         │     │     │               │clădiri, clasificate în 45.3;              │           │
│         │     │     │               │- lucrări de finisare, clasificate în 45.4 │           │
│         │     │     │               │- activităţi de arhitectură şi de          │           │
│         │     │     │               │inginerie, clasificate în 74.20;           │           │
│         │     │     │               │- managementul proiectelor de construcţie, │           │
│         │     │     │               │clasificate în 74.20.                      │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.22│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45220000  │
│         │     │     │  învelitori,  │- lucrări de şarpante                      │           │
│         │     │     │  şarpante şi  │- instalarea acoperişurilor                │           │
│         │     │     │   terase la   │- lucrări de etanşare                      │           │
│         │     │     │  construcţii  │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.23│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45230000  │
│         │     │     │ construcţie a │- construcţia de autostrăzi, drumuri,      │           │
│         │     │     │   căilor de   │şosele, străzi, alte căi de transport      │           │
│         │     │     │  comunicaţii  │pentru vehicule şi pietoni                 │           │
│         │     │     │  terestre şi  │- construcţia de căi ferate                │           │
│         │     │     │  construcţii  │- construcţia de piste de                  │           │
│         │     │     │   destinate   │aterizare-decolare                         │           │
│         │     │     │   sportului   │- construcţii (altele decât clădiri) pentru│           │
│         │     │     │               │stadioane, piscine, săli de sport, terenuri│           │
│         │     │     │               │de tenis, circuite de golf şi alte         │           │
│         │     │     │               │instalaţii sportive                        │           │
│         │     │     │               │- marcarea suprafeţelor rutiere şi a       │           │
│         │     │     │               │spaţiilor de parcare                       │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- lucrări de terasamente, clasificate în   │           │
│         │     │     │               │45.11                                      │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.24│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45240000  │
│         │     │     │  construcţii  │- construcţia de căi navigabile, porturi,  │           │
│         │     │     │ hidrotehnice  │porturi de ambarcaţiuni, ecluze etc.       │           │
│         │     │     │               ├───────────────────────────────────────────┤           │
│         │     │     │               │- construcţia de baraje şi diguri          │           │
│         │     │     │               │- construcţii subacvatice                  │           │
│         │     │     │               │- dragare                                  │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.25│ Alte lucrări  │Această clasă include:                     │ 45250000  │
│         │     │     │  speciale de  │- activităţi de construcţie specializate   │           │
│         │     │     │  construcţie  │referitoare la un aspect comun pentru mai  │           │
│         │     │     │               │multe tipuri de lucrări şi care necesită   │           │
│         │     │     │               │competenţe sau echipamente specializate:   │           │
│         │     │     │               │- realizarea de fundaţii, inclusiv baterea │           │
│         │     │     │               │pilonilor                                  │           │
│         │     │     │               │- forarea şi construcţia de puţuri de apă, │           │
│         │     │     │               │adâncirea puţurilor                        │           │
│         │     │     │               │- montarea structurilor metalice (dar nu de│           │
│         │     │     │               │fabricaţie proprie)                        │           │
│         │     │     │               │- arcuirea structurilor metalice           │           │
│         │     │     │               │- aşezarea cărămizilor şi a blocurilor de  │           │
│         │     │     │               │piatră                                     │           │
│         │     │     │               │- montarea şi demontarea schelelor şi      │           │
│         │     │     │               │platformelor de lucru proprii sau          │           │
│         │     │     │               │închiriate                                 │           │
│         │     │     │               │- construcţia de coşuri industriale şi     │           │
│         │     │     │               │furnale                                    │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- închirierea de schele fără ridicare sau  │           │
│         │     │     │               │demontare, clasificate în 71.32            │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │45.3 │     │  Lucrări de   │                                           │ 45300000  │
│         │     │     │ instalaţii şi │                                           │           │
│         │     │     │   izolaţii    │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.31│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45310000  │
│         │     │     │  instalaţii   │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri│           │
│         │     │     │   electrice   │de construcţii, a următoarelor elemente:   │           │
│         │     │     │               │- circuite electrice                       │           │
│         │     │     │               │- linii (cablaje) pentru telecomunicaţii   │           │
│         │     │     │               │- sisteme electrice de încălzire           │           │
│         │     │     │               │- antene pentru clădiri                    │           │
│         │     │     │               │- sisteme de alarmă împotriva incendiilor  │           │
│         │     │     │               │- sisteme de alarmă antiefracţie           │           │
│         │     │     │               │- ascensoare şi scări rulante              │           │
│         │     │     │               │- paratrăsnete etc.                        │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.32│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45320000  │
│         │     │     │    izolare    │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri│           │
│         │     │     │               │de construcţii, de materiale pentru        │           │
│         │     │     │               │izolaţie termică, acustică şi împotriva    │           │
│         │     │     │               │vibraţiilor                                │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- lucrări de etanşare, clasificate în 45.22│           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.33│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45330000  │
│         │     │     │  instalaţii   │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri│           │
│         │     │     │               │de construcţii, a următoarelor elemente:   │           │
│         │     │     │               │  - instalaţii şi echipamente sanitare     │           │
│         │     │     │               │  - instalaţii pentru distribuţia gazelor  │           │
│         │     │     │               │  - echipamente şi conducte de încălzire,  │           │
│         │     │     │               │    de ventilare, frigorifice sau de       │           │
│         │     │     │               │    climatizare                            │           │
│         │     │     │               │  - instalarea de pulverizatoare împotriva │           │
│         │     │     │               │incendiilor                                │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- instalarea sistemelor electrice de       │           │
│         │     │     │               │încălzire, clasificate în 45.31            │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.34│Alte lucrări de│Această clasă include:                     │ 45340000  │
│         │     │     │  instalaţii   │- instalarea sistemelor de iluminat şi     │           │
│         │     │     │               │semnalizare luminoasă pentru şosele,       │           │
│         │     │     │               │drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi│           │
│         │     │     │               │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri│           │
│         │     │     │               │de construcţii, a instalaţiilor şi         │           │
│         │     │     │               │echipamentelor neclasificate în altă parte │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │45.4 │     │  Lucrări de   │                                           │ 45400000  │
│         │     │     │   finisare    │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.41│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45410000  │
│         │     │     │   ipsoserie   │- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri │           │
│         │     │     │               │de construcţii, a ipsosului şi a tencuielii│           │
│         │     │     │               │uscate pentru structuri sau ornamente      │           │
│         │     │     │               │interioare şi exterioare, inclusiv a       │           │
│         │     │     │               │materialelor de făţuire asociate           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.42│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45420000  │
│         │     │     │ tâmplărie şi  │- instalarea de uşi, ferestre, cadre pentru│           │
│         │     │     │   dulgherie   │uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări │           │
│         │     │     │               │interioare, alte dotări similare, din lemn │           │
│         │     │     │               │sau din orice fel de material (dar nu de   │           │
│         │     │     │               │fabricaţie proprie)                        │           │
│         │     │     │               │- amenajări interioare precum plafoane,    │           │
│         │     │     │               │lambriuri, partiţii mobile etc.            │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- acoperirea cu parchet sau alte materiale │           │
│         │     │     │               │de acoperire a podelelor, clasificate în   │           │
│         │     │     │               │45.43                                      │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.43│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45430000  │
│         │     │     │  acoperire a  │- aşezarea, prinderea sau fixarea, în      │           │
│         │     │     │ pereţilor şi  │clădiri sau în alte tipuri de construcţii, │           │
│         │     │     │   podelelor   │a următoarelor elemente:                   │           │
│         │     │     │               │  - placaje din ceramică, beton sau piatră │           │
│         │     │     │               │  - parchete sau alte materiale de         │           │
│         │     │     │               │    acoperire a podelelor                  │           │
│         │     │     │               │  - mochete, linoleum şi alte materiale    │           │
│         │     │     │               │    flexibile                              │           │
│         │     │     │               │  - materiale de placare din granit,       │           │
│         │     │     │               │    marmură sau ardezie                    │           │
│         │     │     │               │  - tapete                                 │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.44│  Lucrări de   │Această clasă include:                     │ 45440000  │
│         │     │     │  vopsitorie,  │- vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul│           │
│         │     │     │ zugrăveli şi  │clădirilor                                 │           │
│         │     │     │  montări de   │- vopsitoria construcţiilor de inginerie   │           │
│         │     │     │    geamuri    │civilă                                     │           │
│         │     │     │               │- montarea geamurilor, oglinzilor etc.     │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- instalarea ferestrelor, clasificate în   │           │
│         │     │     │               │45.42                                      │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.45│Alte lucrări de│Această clasă include:                     │ 45450000  │
│         │     │     │  finisare a   │- instalarea piscinelor private            │           │
│         │     │     │  clădirilor   │- curăţirea pereţilor exteriori ai         │           │
│         │     │     │               │clădirilor cu ajutorul aburilor, prin      │           │
│         │     │     │               │sablare şi alte activităţi similare        │           │
│         │     │     │               │- alte lucrări de finisare a clădirilor    │           │
│         │     │     │               │neclasificate în altă parte                │           │
│         │     │     │               │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │               │- curăţirea pereţilor interiori ai         │           │
│         │     │     │               │clădirilor şi ai altor construcţii,        │           │
│         │     │     │               │clasificate în 74.70                       │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │45.5 │     │Închirierea de │                                           │ 45500000  │
│         │     │     │  utilaje de   │                                           │           │
│         │     │     │construcţii şi │                                           │           │
│         │     │     │  demolare cu  │                                           │           │
│         │     │     │   operator    │                                           │           │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│         │     │45.50│Închirierea de │Această clasă nu include:                  │           │
│         │     │     │  utilaje de   │- închirierea de maşini şi materiale de    │           │
│         │     │     │construcţii şi │construcţie sau demolare fără operator,    │           │
│         │     │     │  demolare cu  │clasificate în 71.32                       │           │
│         │     │     │   operator    │                                           │           │
└─────────┴─────┴─────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘
1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1). ANEXA Nr. 2 ANEXA Nr. 2A1) ___________ 1) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.
┌─────────┬────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐
│Categorie│       Descrierea serviciilor       │   CPC1)   │               CPV                │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    1    │Servicii de întreţinere şi reparare │6112, 6122,│De la 50100000 la 50982000, cu    │
│         │                                    │633, 886   │următoarele excepţii:             │
│         │                                    │           │- de la 50310000 la 50324200      │
│         │                                    │           │- 50116510-9                      │
│         │                                    │           │- 50190000-3                      │
│         │                                    │           │- 50229000-6                      │
│         │                                    │           │- 50243000-0                      │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    2    │Servicii de transport terestru2),   │712 (cu    │De la 60112000-6 la 60129300-1, cu│
│         │inclusiv servicii de transport în   │excepţia   │următoarele excepţii:             │
│         │vehicule blindate, şi servicii de   │71235),    │- de la 60121000 la 60121600      │
│         │curier, exceptând transportul poştal│7512, 87304│- 60122200-1                      │
│         │                                    │           │- 60122230-0                      │
│         │                                    │           │De la 64120000-3 la 64121200-2    │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    3    │Servicii de transport aerian de     │73 (cu     │De la 62100000-3 la 62300000-5, cu│
│         │călători şi de mărfuri, exceptând   │excepţia   │următoarele excepţii:             │
│         │transportul poştal                  │7321)      │- 62121000-6                      │
│         │                                    │           │- 62221000-7                      │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    4    │Transport poştal, terestru3) sau    │71235, 7321│60122200-1                        │
│         │aerian                              │           │60122230-0                        │
│         │                                    │           │62121000-6                        │
│         │                                    │           │62221000-7                        │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    5    │Servicii de telecomunicaţii         │752        │De la 64200000-8 la 64228200-2    │
│         │                                    │           │72318000-7                        │
│         │                                    │           │De la 72530000-9 la 72532000-3    │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    6    │Servicii financiare                 │ex 81, 812,│De la 66100000-1 la 66430000-3    │
│         │(a) Servicii de asigurări           │814        │                                  │
│         │(b) Servicii bancare şi de          │           │De la 67110000-1 la 67262000-14)  │
│         │investiţii4)                        │           │                                  │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    7    │Servicii informatice şi servicii    │84         │De la 50300000-8 la 50324200-4,   │
│         │conexe                              │           │De la 72100000-6 la 72591000-4, cu│
│         │                                    │           │următoarele excepţii:             │
│         │                                    │           │- 72318000-7                      │
│         │                                    │           │- de la 72530000-9 la 72532000-3  │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    8    │Servicii de cercetare-dezvoltare5)  │85         │De la 73000000-2 la 73300000-5,   │
│         │                                    │           │următoarele excepţii:             │
│         │                                    │           │- 73200000-4                      │
│         │                                    │           │- 73210000-7                      │
│         │                                    │           │- 7322000-0                       │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│    9    │Servicii de contabilitate, audit    │862        │De la 74121000-3 la 74121250-0    │
│         │financiar, consultanţă în domeniul  │           │                                  │
│         │fiscal                              │           │                                  │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   10    │Servicii de studiere a pieţei şi    │864        │De la 74130000-9 la 74133000-0    │
│         │sondaje                             │           │74423100-1                        │
│         │                                    │           │74423110-4                        │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   11    │Servicii de consultanţă pentru      │865, 866   │De la 73200000-4 la 73220000-0    │
│         │afaceri şi management6) şi servicii │           │De la 74140000-2 la 74150000-5 (cu│
│         │conexe                              │           │excepţia 74142200-8)              │
│         │                                    │           │74420000-9                        │
│         │                                    │           │74421000-6                        │
│         │                                    │           │74423000-0                        │
│         │                                    │           │74423200-2                        │
│         │                                    │           │74423210-5                        │
│         │                                    │           │74871000-5                        │
│         │                                    │           │93620000-0                        │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   12    │Servicii de arhitectură, servicii de│867        │De la 74200000-1 la 74276400-8    │
│         │inginerie specializată şi servicii  │           │                                  │
│         │de inginerie integrată, servicii de │           │De la 74310000-5 la 74323100-0    │
│         │proiectare urbanistică şi           │           │                                  │
│         │peisagistică, servicii conexe de    │           │74874000-6                        │
│         │consultanţă ştiinţifică şi tehnică, │           │                                  │
│         │servicii de testări şi analize      │           │                                  │
│         │tehnice                             │           │                                  │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   13    │Servicii de publicitate             │871        │De la 74400000-3 la 74422000-3 cu │
│         │                                    │           │următoarele excepţii:             │
│         │                                    │           │- 74420000-9                      │
│         │                                    │           │- 74421000-6                      │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   14    │Servicii de administrare,           │874, 82201 │De la 70300000-4 la 70340000-6    │
│         │întreţinere şi curăţenie a          │la 82206   │                                  │
│         │imobilelor                          │           │De la 74710000-9 la 74760000-4    │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   15    │Servicii de publicare şi tipărire   │88442      │De la 78000000-7 la 78400000-1    │
│         │contra unei taxe sau pe baza unui   │           │                                  │
│         │contract                            │           │                                  │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤
│   16    │Servicii de eliminare a deşeurilor  │94         │De la 90100000-8 la 90320000-6    │
│         │şi a apelor uzate;                  │           │                                  │
│         │salubrizare şi servicii similare    │           │50190000-3                        │
│         │                                    │           │50229000-6                        │
│         │                                    │           │50243000-0                        │
└─────────┴────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┘
1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE. 2) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. 3) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. 4) Cu excepţia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achiziţia serviciilor financiare prestate, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 5) Cu excepţia serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante pentru a fi utilizate în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă. 6) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere. ANEXA Nr. 2B
┌─────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Categorie│    Descrierea serviciilor     │  CPC   │                   CPV                    │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   17    │Servicii hoteliere şi          │64      │De la 55000000-0 la 55524000-9            │
│         │restaurante                    │        │De la 93400000-2 la 93411000-2            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   18    │Servicii de transport feroviar │711     │60111000-9                                │
│         │                               │        │De la 60121000-2 la 60121600-8            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   19    │Servicii de transport pe apă   │72      │De la 61000000-5 la 61530000-9            │
│         │                               │        │De la 63370000-3 la 63372000-7            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   20    │Servicii anexe şi auxiliare    │74      │62400000-6,                               │
│         │transportului                  │        │62440000-8,                               │
│         │                               │        │62441000-5,                               │
│         │                               │        │62450000-1,                               │
│         │                               │        │De la 63000000-9 la 63600000-5, cu        │
│         │                               │        │următoarele excepţii:                     │
│         │                               │        │- 63370000-3                              │
│         │                               │        │- 63371000-0                              │
│         │                               │        │- 63372000-7                              │
│         │                               │        │74322000-2                                │
│         │                               │        │93610000-7                                │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   21    │Servicii juridice              │861     │De la 74110000-3 la 74114000-1            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   22    │Servicii de selecţie şi plasare│872     │De la 74500000-4 la 74540000-6 (cu        │
│         │a forţei de muncă1)            │        │excepţia 74511000-4)                      │
│         │                               │        │De la 95000000-2 la 95140000-5            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   23    │Servicii de investigaţie şi    │873 (cu │De la 74600000-5 la 74620000-1            │
│         │protecţie, cu excepţia         │excepţia│                                          │
│         │serviciilor de transport cu    │87304)  │                                          │
│         │vehicule blindate              │        │                                          │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   24    │Servicii de învăţământ         │92      │De la 80100000-5 la 80430000-7            │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   25    │Servicii de sănătate şi        │93      │74511000-4                                │
│         │asistenţă socială              │        │De la 85000000-9 la 85323000-9 cu         │
│         │                               │        │excepţia:                                 │
│         │                               │        │- 85321000-5                              │
│         │                               │        │- 85322000-2                              │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   26    │Servicii recreative, culturale │96      │De la 74875000-3 la 74875200-5            │
│         │şi sportive                    │        │De la 92000000-1 la 92622000-7 (cu        │
│         │                               │        │excepţia 92230000-2)                      │
├─────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
│   27    │Alte servicii2)                │        │                                          │
└─────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘
1) Cu excepţia contractelor de muncă. 2) Cu excepţia cumpărării, dezvoltării, producţiei sau coproducţiei de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune. ANEXA Nr. 3 INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI ANEXA Nr. 3A INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP 1. Ţara autorităţii contractante 2. Denumirea autorităţii contractante 3. Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL) 4. Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV ANUNŢ DE INTENŢIE 1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestaţia. 2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 3. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. 4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare. 5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 6. După caz, alte informaţii. 7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă. 8. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere: 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante. 2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 3. (a) Procedura de atribuire aleasă; (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii); (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; (d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; (e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)]; 4. Forma contractului. 5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor. 6. (a) Pentru achiziţia de lucrări: – natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură, – informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare, – în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. (b) Pentru achiziţia de produse: – natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinaţie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură, – în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare, – în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite; (c) Pentru achiziţia de servicii: – categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile, – în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare, – în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite, – se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indică actele normative respective), – se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului. 7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile. 8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile. 9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 10. Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului. 11. În cazul licitaţiei deschise: (a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare); (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări; (c) după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei documentaţii; 12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă); (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare; (c) Adresa la care trebuie transmise; (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 13. În cazul licitaţiei deschise: (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor; (b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. 16. După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. 17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse. 18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani. 19. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate. 20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi. 21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 22. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere). 23. Criteriul de atribuire a contractului: “preţul cel mai scăzut” sau “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă. 24. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. 25. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ. 26. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 27. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). __________ Lit. c) de la pct. 2 şi punctul 23 au fost modificate prin art. unic pct. 52 din Legea nr. 337/2006. ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC 1. Ţara autorităţii contractante. 2. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante. 3. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii. 4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii. 5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura “CPV” şi cantităţile care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit. 6. Termenul de depunere a ofertelor orientative. ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative. 3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatură. Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de servicii achiziţionate. 4. Data atribuirii contractului de achiziţie publică. 5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. 6. Numărul de oferte primite. 7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice. 10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată. 11. Data publicării anunţului de participare. 12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire. 13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. ANEXA Nr. 3B INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII 1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate. 2. (a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor. (b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor. 3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor. (b) Adresa la care trebuie transmise. (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii. 5. Criterii utilizate la atribuirea contractului. 6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe. 7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare. 8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. ANEXA Nr. 3C INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE 1. (a) Locul execuţiei lucrărilor. (b) Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării. 2. Termenul de execuţie eventual impus. 3. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare. 4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor. (b) Adresa la care trebuie transmise. (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 5. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 6. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări. 7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului. 8. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. ANEXA Nr. 3D INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare. 2. Descrierea proiectului. 3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns. 4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor. 5. În cazul unui concurs restrâns: (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi; (b) după caz, numele participanţilor deja selectaţi; (c) criterii de selecţie a participanţilor; (d) termenul de depunere a cererilor de participare. 6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice. 7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor. 8. Numele membrilor juriului. 9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă. 10. După caz, numărul şi valoarea premiilor. 11. Dacă este cazul, se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor participanţilor. 12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului. 13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI 1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante. 2. Descrierea proiectului. 3. Numărul total de participanţi. 4. Numărul de participanţi străini. 5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului. 6. După caz, premiul (premiile) acordate. 7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs. 8. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului.]]>

Despre noi

Dreptul achizitiilor publice are ca scop reglementarea procedurilor de achizitionare de bunuri, servicii sau lucrari de catre autoritatile publice. Aceste proceduri se articuleaza in jurul unor interese economice de anvergura si creeaza situatii juridice complexe. Contractele de achizitii publice sunt acele conventii incheiate intre o entitate publica (Stat, autoritate publica centrala sau locala, institutie publica)- autoritate contractanta- si o persoana juridica publica sau privata- operator economic- avand drept obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Perfectarea acestor contracte, finantate din fonduri publice, trebuie sa respecte in mod riguros normele legale nationale (O.U.G. nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006, O.U.G. nr. 30/2006, H.G. nr. 921/2011 etc.) cat si cele comunitare in materie de achizitii publice. Societatea noastra de avocati va ofera consultanta de specialitate in acest domeniu relativ nou in Romania, dar de importanta economica cruciala si cu perspective de dezvoltare nebanuite. Astfel, asiguram sprijin juridic profesionist operatorilor economici interesati sa participe la licitatii publice, prin prestarea urmatoarelor servicii: intermedierea relatiilor cu autoritatile contractante, redactarea si negocierea contractelor de asociere cu alti participanti la procedura de achizitie publica, consultanta juridica la intocmirea ofertei de participare, redactarea contestatiilor la documentatia, desfasurarea sau rezultatul procedurii de achizitie publica, asistare si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor precum si in fata Curtilor de Apel competente pentru solutionarea litigiilor in materie de achizitii publice.]]>