Reevaluarea ofertei contestatorului, reluarea etapei de licitaţie electronică şi desemnarea ofertei câştigătoare conform prevederilor imperative ale art.82 alin.1) din HG nr.925/2006

Neconformitate ofertă derivată din existenţa unui viciu de formă şi nerespectarea de către autoritatea contractantă a cerinţelor tehnice impuse

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. ▪/25.01.2010, formulată de SC ▪ SRL, cu sediul în ▪ bis, având CUI ▪, reprezentată prin ▪ – Director General, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/18.01.2010, emisă de către autoritatea contractantă ▪ SA ▪, cu sediul în ▪, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări, prin „licitaţie deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, având drept obiect: „Conductă de transport gaze naturale ▪” cod 45231100-6, s-a solicitat: anularea comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/ 18.01.2010, a raportului procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor.

În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Admite contestaţia formulată de SC ▪ SRL în contradictoriu cu ▪ SA ▪. Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii nr. ▪/11.01.2010 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/18.01.2010.

Pe cale de consecinţă, obligă ▪ SA ▪ la continuarea procedurii de atribuire în cauză, prin reevaluarea ofertei contestatorului, cu solicitarea de clarificări în temeiul art.78 din HG nr.925/2006 coroborate cu cele ale art. 201 alin. 1) din OUG nr. 34/2006, prin raportare la prevederile art. 79 alin. 2) lit.b) din HG nr. 925/2006, reluarea etapei de licitaţie electronică şi desemnarea ofertei câştigătoare conform prevederilor imperative ale art. 82 alin.1) din HG nr. 925/2006 coroborate cu cele ale art. 200 alin.1) din OUG nr. 34/2006.

Remedierile dispuse anterior se vor efectua în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei. Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi în conformitate cu prevederile art. 280 alin.(1) şi (3) din OUG nr. 34/ 2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. ▪/25.01.2010, formulată de SC ▪SRL, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/18.01.2010, emisă de către autoritatea contractantă ▪ SA ▪, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări, prin „licitaţie deschisă” cu etapă finală de licitaţie electronică, având drept obiect: „Conductă de transport gaze naturale ▪” cod 45231100-6, s-a solicitat: anularea comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/ 18.01.2010, a raportului procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor.

Contestatorul precizează că, ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, evaluării ofertelor şi după desfăşurarea etapei de licitaţie electronică, comisia de evaluare a atribuit contractul ofertantului SC ▪ SA, oferta SC ▪ SRL fiind respinsă ca neconformă, întrucât nu au fost respectate prevederile caietului de sarcini, deoarece a ofertat o îmbinare electroizolantă monobloc de diametru diferit de cel solicitat.

Faţă de motivele respingerii ofertei sale, contestatorul face următoarele precizări: – faptul că s-a ofertat o îmbinare electroizolantă monobloc de diametru diferit de cel solicitat, respectiv Dn 100 în loc de Dn 300, este doar un viciu de formă, o eroare de redactare a formularului C11, Ob.4.3 – întrucât la poziţia 5 din formularul antemenţionat s-a redactat eronat în loc de „Dn 300 mm” textul de „Dn 100 mm”, acesta fiind un viciu de formă; – potrivit prevederilor art.80 alin.(3) din HG nr.925/2006, acest viciu de formă reprezintă o simplă redactare greşită a unei cifre (1 în loc de 3); – acest aspect este susţinut şi de alte informaţii existente în oferta depusă, respectiv oferta de furnizare a SC ▪ SRL nr. ▪/18.11.2009, care la poziţia nr.5 prevede că va furniza „îmbinare electroizolantă monobloc Dn 300 mm, ANSI 300, cu valoarea de 9365 lei/buc”; – atât în formularul C11 – Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările, cât şi în oferta furnizorului antemenţionat, este indicat acelaşi reper , la acelaşi preţ de achiziţie, denumirea acestuia diferind doar în privinţa unei cifre, datorită unei erori de redactare; – în această situaţia, comisia de evaluare avea obligaţia de a respecta prevederile art. 78 din HG nr. 925/2006, respectiv de a solicita clarificări cu privire la aspectele constatate a fi în neregulă.

Mai mult decât atât, contestatorul susţine că întreaga procedură de atribuire a fost viciată, deoarece nu s-a respectat criteriul de atribuire al contractului, respectiv: „preţul cel mai scăzut”, întrucât a fost desemnată câştigătoare oferta depusă de SC ▪ SA cu o valoare de 26.812.732 lei, faţă de oferta depusă de SC ▪ SRL în valoare de 20.333.974 lei.

În vederea soluţionării contestaţiei susmenţionate, Consiliul a solicitat autorităţii contractante, prin adresa nr. ▪/ 27.01.2010 transmiterea dosarului achiziţiei publice în copie, întocmit conform precizărilor art. 213 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul de vedere cu privire la contestaţia în cauză.

Prin adresa nr. ▪/01.02.2010 înregistrată la CNSC sub nr. ▪/02.02.2010, autoritatea contractantă transmite documentele solicitate, precum şi punctul de vedere cu privire la contestaţia în cauză, făcând următoarele precizări: – analizând ofertele depuse şi raportat la cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, potrivit proceselor verbale de analiză nr. ▪/15.12.2009 şi nr. ▪/23.12.2009, au fost stabilite care sunt completările necesare a fi aduse ofertelor depuse, solicitându-se justificarea preţului ofertat ce s-a situat sub 85% din media ofertelor declarate admisibile; – ofertelor declarate admisibile li s-a transmis prin adresa nr. ▪/ 11.01.2010 invitaţia de participare la etapa finală de licitaţie electronică; – astfel, potrivit clasamentului generat de SEAP, comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii nr. ▪/▪.01.2010, transmiţând în termenul legal, adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire.

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de SC ▪SRL, autoritatea contractantă face următoarele precizări: – pretinsa greşeală de redactare, invocată de contestator, este de fapt o „scuză” pentru a masca neconformitatea ofertei sale; – neconformitatea ofertei sale a derivat din faptul că în cadrul ofertei tehnice, acesta a copiat doar fişele tehnice din caietul de sarcini; – analizând autorizaţia ETC emisă de ANRE sub nr. ▪, se poate observa faptul că SC ▪ SRL a fost autorizat să execute lucrări în domeniul transportului gazelor naturale, începând cu data de 01.10.2009, motiv pentru care, în acest context, era practic imposibil a se încheia şi executa lucrări similare cu obiectul achiziţiei, aşa cum s-a solicitat în fişa de date a achiziţiei; – aşa cum de altfel, se poate observa din lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani, obiectul contractelor depuse, nu este execuţia de conducte de transport gaze naturale în sistemul naţional de transport; din cele 18 contracte prezentate, 17 sunt pentru lucrări de medie presiune şi una pentru înaltă presiune ce constă în montare tub protecţie, aceasta fiind practic o anexă la conducta de transport; – în desfăşurarea etapei finale de licitaţie electronică, autoritatea contractantă s-a bazat pe dispoziţiile art.161 – 169 din OUG nr.34/ 2006, iar informarea ofertanţilor se limitează doar la cele impuse de legiuitor, respectiv art.165 alin.(2) din acelaşi act normativ; – cu privire la vicierea procedurii, întrucât nu s-a ţinut cont de criteriul de atribuire al contractului, respectiv „preţul cel mai scăzut”, potrivit clasamentului generat automat de SEAP a fost desemnată câştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut dintre cele admisibile.

Ultimul document transmis la Consiliu este adresa nr. ▪/ 01.02.2010 înregistrată la CNSC sub nr. ▪/02.02.2010, emisă de ▪ SA ▪

Analizând actele existente la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele: ▪ SA ▪, în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, prin ,,licitaţie deschisă”, cu etapă finală de licitaţie electronică, având drept obiect: „Conductă de transport gaze naturale ▪” cod 45231100-6, publicând în SEAP anunţul de participare nr. ▪/ ▪.11.2009, valoarea estimată a achiziţiei, fiind de 31.300.000 lei fără TVA.

Potrivit cap.VII din fişa de date a achiziţiei, criteriul de atribuire al contractului este: „preţul cel mai scăzut”.

În cadrul procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ▪/07.12.2009 au fost menţionate denumirea ofertanţilor şi preţul fără TVA al ofertelor depuse.

Ulterior deschiderii ofertelor, în cadrul procesului-verbal de analiză a ofertelor depuse, nr. ▪/23.12.2009, referitor la oferta contestatorului s-a menţionat faptul că, în temeiul art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006, aceasta va fi repinsă, ca neconformă, deoarece nu respectă cerinţele caietului de sarcini, respectiv: ,,în loc de 2 bucăţi îmbinări electroizolante monobloc de Dn 300, precizate în Lista de utilaje şi echipamente tehnologice, poziţia 5, s-a ofertat 1 bucată îmbinare electroizolantă monobloc Dn 100’’.

Decizia de respingere, ca neconformă a ofertei SC ▪ SRL, este precizată şi în cadrul raportului procedurii nr. ▪/11.01.2010 şi comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/ 18.01.2010.

Cerinţa referitoare la reperul ,,îmbinări electroizolante monobloc de Dn 300 din Lista de utilaje şi echipamente tehnologice, poziţia 5’’, astfel cum a fost iniţial precizată în caietul de sarcini, este modificată de autoritatea contractantă, prin răspunsul la clarificări nr. ▪/27.11.2009. În cadrul documentului precizat anterior, la întrebarea ,,câte îmbinări electroizolante Dn 300 avem în cadrul proiectului, deoarece pe schema de montaj, desen 09-291 apare 1 bucată iar în lista de utilaje şi echipamente tehnologice apar 2 bucăţi, iar în deviz nr.▪ apare tot 1 bucată?’’, ▪ SA ▪ răspunde astfel: ,,se va procura şi monta o bucată îmbinare electroizolantă monobloc Dn 300 mm, aşa cum a fost prevăzut în schema de montaj nr.▪ şi în devizul ofertă nr.▪’’.

Prin urmare, Consiliul nu va putea reţine afirmaţia autorităţii contractante, din cadrul raportului procedurii nr. ▪/11.01.2010 potrivit căreia SC ▪ SRL ,,în loc de 2 bucăţi îmbinări electroizolante monobloc de Dn 300, precizate în Lista de utilaje şi echipamente tehnologice, poziţia 5, a ofertat 1 bucată îmbinare electroizolantă monobloc Dn 100’’ deoarece contravine propriei cerinţe precizate în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. ▪/27.11.2009, respectiv 1 buc. produs.

Aşadar, în situaţia în care s-a demonstrat faptul că din punct de vedere cantitativ, contestatorul s-a conformat cerinţei tehnice respective, rămâne de clarificat tipul produsului ofertat, respectiv Dn 100 faţă de Dn 300, cum era precizat în caietul de sarcini.

Studiind oferta tehnică a contestatorului, Consiliul reţine că în cadrul listei de utilaje şi echipamente tehnologice, contestatorul a ofertat produsul Dn100 mm, în loc de Dn 300 mm. Însă tot în cadrul aceleiaşi oferte, imediat la pagina următoare listei în cauză, fila 25, contestatorul anexează adresa nr.1073/ 18.11.2009, emisă de SC ▪ SA, în calitate de furnizor al SC ▪ SRL, unde la poziţia nr.5 se regăseşte produsul ,,îmbinare electroizolantă monobloc Dn 300 mm, ANSI 300 = 9.365 lei/buc’’.

Toate aceste informaţii ar fi trebuit să determine autoritatea contractantă să solicite clarificări, imediat ce a sesizat inadvertenţa dintre poziţia din lista ofertei şi cea a furnizorului, aplicând corespunzător prevederile art.78 din HG nr.925/2006 coroborate cu cele ale art.201 alin.1) din OUG nr.34/2006 conform cărora ,,pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate’’.

Consiliul apreciază că solicitarea de clarificări şi declararea ulterioară, a ofertei depuse de SC ▪SRL drept admisibilă se impunea şi datorită caracterului formal al inadvertenţei tehnice, care putea fi uşor corectată în sensul prevăzut de art.79 alin.2) lit.b) din HG nr.925/2006, care stipulează că ,,modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore …’’. Mai mult decât atât, autoritatea contractantă avea obligaţia de a proceda la solicitarea de clarificări şi pentru a respecta principiul eficienţei utilizării fondurilor publice, consacrat de art.2 alin.2) lit.f) din OUG nr.34/2006, în condiţiile în care criteriul de atribuire a fost ,,preţul cel mai scăzut’’, contestatorul având propunerea financiară cea mai mică.

În final, Consiliul nu va reţine afirmaţiile autorităţii contractante referitoare la ,,autorizaţia ETC emisă de ANRE sub nr.10513’’, pentru SC ▪SRL, respectiv lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de către contestator, deoarece, pe de-o parte, aceste motive nu se regăsesc deloc în raportului procedurii nr. ▪/11.01.2010 şi în comunicarea rezultatului procedurii nr. ▪/18.01.2010, astfel cum prevede art.207 alin.2) lit.b) coroborat cu art.213 alin.2) lit.f) din OUG nr.34/2006, iar pe de altă parte, acestea au numai un caracter generic enunţiativ fără a se raporta la o anume cerinţă a documentaţiei de atribuire.

Luând în considerare cele de mai sus, în temeiul art.278 alin.(2), (4) şi (6) din OUG nr.34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a admite contestaţia formulată de SC ▪ SRL în contradictoriu cu ▪ SA ▪.

Urmează a obliga autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii nr. ▪/11.01.2010 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicării rezultatului procedurii nr. ▪/18.01.2010.

Pe cale de consecinţă, urmează a obliga ▪ SA ▪ la continuarea procedurii de atribuire în cauză, prin reevaluarea ofertei contestatorului, cu solicitarea de clarificări în temeiul art.78 din HG nr.925/2006 coroborate cu cele ale art.201 alin.1) din OUG nr.34/2006, prin raportare la prevederile art.79 alin.2) lit.b) din HG nr.925/2006, reluarea etapei de licitaţie electronică şi desemnarea ofertei câştigătoare conform prevederilor imperative ale art.82 alin.1) din HG nr.925/2006 coroborate cu cele ale art.200 alin.1) din OUG nr.34/2006.

SCPA Ceparu si Irimia

]]>

Leave a Reply