Legislatie

LEGISLATIE NATIONALA # Legea 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiHOTARARE nr. 183 din 16 aprilie 2013 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii # Ordonanta de urgenta nr. 77 din 27 noiembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii # Hotarare nr. 219 din 23 martie 2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial nr. 197 din 26 martie 2012 Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Hotararea 1045 din 19 octombrie 2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectieOrdin nr. 302 din 01.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciiOrdin nr. 313 din 29.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii # HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice # HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului cã o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat # Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 # Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare # Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România # Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii # Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare # Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare # ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii # Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007 # HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007 # O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007 # Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP # Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 # Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media # Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor # Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 / 2005 privind infiintarea ANRMAP # Hotarârea de Guvern 901 din 4 august 2005   LEGISLATIE  EUROPEANA Regulamentul (CEE, EURATOM) NR. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:01:31971R1182:RO:PDF) Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0031:0046:RO:PDF) CPV – Regulamentele (CE) privind Vocabularul comun al achizitiilor publice (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:RO:PDF http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/cpv_2008_explanatory_notes_ro.pdf http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/cpv_2008_guide_ro.pdf http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/cpv_sv_2008_explanatory_notes_ro.pdf) FORMULARE STANDARD – Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al COMISIEI din 7 septembrie 2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:10:32005R1564:RO:PDF) Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31992L0013:RO:PDF) Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31989L0665:RO:PDF) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:08:32004L0018:RO:PDF) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:08:32004L0017:RO:PDF)  ]]>

Leave a Reply